Manastirliu: Skenari i dytë për sigurinë e fëmijëve

Nga 1 dhjetori mësimi për sistemin parauniversitar do të kalojë në skenarin e dytë, mësim online dhe prezencë fizike në shkolla. Lajmi është bërë i ditur nga ministrja e shëndetësisë Ogerta Manstirliu.

“Për të minimizuar risqet gjatë kësaj periudhe, ku të pranishme janë edhe infeksione të tjera respiratore, kemi peshuar rëndësinë e ekuilibrit të mirëqenies dhe sigurisë së shëndetit të fëmijëve, dhe pas rekomandimit të Komitetit të Ekspertëve kemi vendosur: T’i rekomandojmë MASR që, nga data 1 Dhjetor, të aplikojë skenarët që parashikojnë kryerjen e mësimit të alternuar, pra në formën tradicionale, me prani fizike duke e kombinuar dhe me mësimin ne distance (online) bazuar në specifikat e sistemit arsimor dhe të dhënave lokale përkatëse në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore”.

Sipas ekspertëve situata nga COVID në vend paraqitet në një nivel risku të shtuar, prandaj rekomandohet vaksinimi i popullsisë për gripin sezonal.

“Bazuar në planin tonë të vjeshtë-dimrit kemi siguruar vaksinimin falas ndaj gripit për grupet e riskuara për 368 mijë qytetarë dhe sot ka mbërritur sasia e fundit prej 230 mijë vaksinash. Për t’iu përgjigjur nevojave dhe për të mbështetur stafet tona kemi punësuar deri tani 270 profesionistë të shëndetit”.

Sipas planit të ministrisë së shëndetësisë, në rast të ezaurimit të kapaciteteve spitalore në 3 spitalet COVID, do të hapet spitali COVID-4 dhe më pas 5 spitalet rajonalë.

 

Manastirliu: The second scenario for child safety

From December 1, teaching for the pre-university system will move to the second scenario, online teaching and physical presence in schools. The news was announced by the Minister of Health Ogerta Manstirliu.

“To minimize the risks during this period, where other respiratory infections are also present, we have weighed the importance of the balance of well-being and safety of children’s health, and after the recommendation of the Committee of Experts we have decided: To recommend MASR that, from December 1, to apply the scenarios that provide for the implementation of alternate teaching, ie in the traditional form, with physical presence combining with distance learning (online) based on the specifics of the education system and relevant local data in cooperation with the authorities health “.

According to experts, the situation from COVID in the country is at an increased level of risk, so it is recommended to vaccinate the population for seasonal flu.

“Based on our autumn-winter plan, we have provided free flu vaccination for at-risk groups for 368 thousand citizens and today the last amount of 230 thousand vaccines has arrived. We have so far employed 270 health professionals to respond to the needs and support our staff.

According to the plan of the Ministry of Health, in case of exhaustion of hospital capacities in the 3 COVID hospitals, the COVID-4 hospital will be opened and then the 5 regional hospitals.