Vajza, e cila në jetën e saj merret me programet e fëmijëve parashkollorë, ka shfaqur një anë rebelizmi në emision.

Por Shqipe Hysenaj është një nga vajzat që ka pasur shumë komente dhe reagime negative nga komentuesit në rrjetet sociale, dhe për këtë arsye, në një status të gjatë në “Instastory” ajo më parë shkruante:

“Nuk jam një femër që ndërmarr me lehtësi një marrëdhënie. Unë kurrë nuk kam zgjedhur një person që ka hequr dorë nga përpjekja e parë. Mbase e kam ekzagjeruar në disa raste… kam mbyllur dyert e hyrjes duke i përplasur me pohime që nuk më pëlqenin. Unë di të jem e ëmbël dhe në të njëjtën kohë di të jem unë. Kam gërthitur mjaft, nuk mundem më, por kam qëndruar gjithmonë aty gjatë gjithë kohës pa lëvizur një hap. Ndoshta nuk jam ajo që një mashkull do të dëshironte përkrah tij. Unë nuk ndjek askënd, është e vërtetë, por di të qëndroj. Dhe pavarësisht gjithçkaje, nëse do të isha një burrë unë do të isha gruaja ime ideale!”

 

Por pak ditë më parë ajo shfaqi anën tjetër të karakterit të vajzës së fortë.

“Kam hequr sa shpirti ma di, dua të ndihmoj të rinjtë!”, tha ajo.

Në takimin me Andi Shehun që po flirton, Shqipja tha se historia e saj personale është shumë e vështirë dhe do të shërbente si një shembull për të gjithë të rinjtë.

 

Edhe pse Andi ngulmoi që ajo ta rrëfente këtë histori, Shqipja hezitoi duke thënë se ende nuk është momenti. Kjo histori e pazbuluar e preku shumë emocionalisht atë në studio, saqë nisi të lotonte.

Kur pa këtë çlirim emocionesh të Shqipes, Ana iu vendos në ndihmë dhe tha disa fjalë motivuese për të.

“Unë të them që vetëm njerëzit që kanë kaluar gjëra të mëdha qajnë për gjërat e të tjerëve. Unë këtë e kam parë te Shqipja, dhe kur tregova historinë time ajo u përlot, por edhe në histori të ndryshme në studio ajo është prekur. Njerëzit që kanë vuajtur shumë kanë një forcë të mbinatyrshme, sytë mos i mbush me lot,”- tha Ana mes përqafimesh dhe puthjesh me Shqipen.

 

Ndërkohë le të ndalojmë te programi dhe takimi i fundit më i komentuar i saj me Andi Shehun, menaxherin 24-vjeçar të një dyqani veshjesh nga Tirana, i cili është komentuar jo pak për të shkuarën e tij të errët, nga fejesa në Suedi te depërtimi në Shqipëri për shkak të problemeve me drejtësinë italiane.

Ky takim i Shqipes me djalin më të ri në moshë ishte i destinuar të ndodhte që në javët e para të emisionit, por gjërat morën një tjetër rrjedhë. Megjithatë, takimi u transmetua në ekran dhe në të nuk munguan flirtimet dhe “kunjat”.

 

Pjesën e tretë të takimit, dyshja kishte zgjedhur ta realizonte në një fushë golfi, por Shqipja nuk e humbi rastin ta “thumbonte” Andin duke përdorur topat e lojës.

“Unë do rri siç jam dhe ti do vish të më puthësh te qafa ose në faqe”, i tha ai Shqipes, dhe kështu në tentativë për ta puthur u duk qartë që ata pëlqehen jo pak. Ndërsa luanin golf, Shqipe i tha se: “Rëndësi ka që ti di t’i mbash topat!”, një frazë që bëri xhiron e rrjetit.

Vajza nga Tropoja, Shqipe Hysenaj, tashmë ka fituar vëmendjen e të gjithëve. Çifti i parë duket se është krijuar pasi është kryer takimi i parë mes Shqipes dhe Andit, sytë e të cilëve shkëlqenin gjatë bisedës së njohjes.

Por nuk mungoi momenti kur vajza nga Tropoja i vendosi ‘ultimatum’ Andit duke i thënë: “Duke qenë se jam shumë person territorial, e dua një gjë dhe e dua për vete. I parapëlqej meshkujt kur janë shumë të vendosur. Nëse bën takim me mua dhe ndonjë tjetër, duhet ta dish se ku tërheq më shumë që me të parën”.

Ndërsa Andi iu përgjigj fare thjesht duke i thënë: “Mos më lër hapësirë që të kem sy për të tjera!”.

Kështu duket sikur po vendosen pikat mbi “i” mes tyre dhe shumë shpejt mund të krijohet çifti më i komentuar i këtij sezoni, por gjithçka mund të ndryshohet gjatë rrugës. Ndërkohë që Andi vazhdon me deklaratat e tij të forta sa i takon jetës private.

I ftuar në “Shqipëria Live”, ai tha se do ta veçonte si gabim faktin që kishte shpenzuar 10 milionë në natë në një club. Pyetjes se si i siguronte kaq shumë para një djalë si ai në të 20-at, u shpreh se ka lëvizur jashtë vendit që adoleshent dhe paratë i merrte edhe nga i ati.

Por njohja e saj me Andin nuk është çudi të vazhdojë jashtë “Pëputhen”, pasi dje Shqipe u përjashtua nga programi për reagimet e saj homofobike. I vetmi që i doli në mbrotje ishte vetëm Andi duke renditur edhe faktet se pse e mbron vajzën, me të cilën ka realizuar më së shumti takim, ku është parë qartë se mes tyre ekziston një kimi dhe pëlqim paraprak.

Andi nuk u shpreh dakord me largimin e Shqipes, duke thënë se vajzat, opinionisti Arjan Konomi, Ana, e kanë bullizuar me fjalët e tyre Shqipen.

24- vjeçari renditi disa nga fjalët fyese që ato kanë përdorur ndaj Shqipes. Ai e dënoi reagimin e djeshëm të bukuroshes brune, por sipas tij ajo e meriton një mundësi të dytë.

 

The girl, who in her life deals with preschool programs, has shown a side of rebellion on the show.

But Shqipe Hysenaj is one of the girls who has had many negative comments and reactions from commentators on social networks, and for this reason, in a long status in “Instastory” she previously wrote:

“I am not a woman who easily undertakes a relationship. I have never chosen a person who has given up on the first attempt. Maybe I exaggerated in some cases… I closed the front doors by slamming them with statements I did not like. I know how to be sweet and at the same time I know how to be me. I screamed a lot, I can no longer, but I always stayed there all the time without moving a step. Maybe I’m not what a man would want next to him. I do not follow anyone, it is true, but I know how to stay. And despite everything, if I were a man I would be my ideal wife! ”

But a few days ago she displayed the other side of the strong girl character.

“I have removed as much as my soul knows, I want to help young people!”, She said.

In the meeting with Andi Shehu who is flirting, Shqipja said that her personal story is very difficult and would serve as an example for all young people.

Although Andi insisted that she tell this story, Shqipja hesitated saying that it is not the moment yet. This undiscovered story touched him so emotionally in the studio that he started to cry.

When she saw this release of Albanian emotions, Ana came to her aid and said some motivating words about her.

“I tell you, only people who have gone through great things cry for the things of others. I have seen this in Albanian, and when I told my story she cried, but also in different stories in the studio she was touched. “People who have suffered a lot have a supernatural strength, do not fill your eyes with tears,” said Ana between hugs and kisses with Shqipen.

 

Meanwhile, let’s stop at the program and its last most commented meeting with Andi Shehu, the 24-year-old manager of a clothing store from Tirana, who has been commented a lot about his dark past, from the engagement in Sweden to the penetration in Albania due to problems with Italian justice.

This meeting of Shqipes with the youngest boy was destined to happen in the first weeks of the show, but things took a different course. However, the meeting was broadcast on screen and there was no lack of flirtations and “pins”.

The duo had chosen to realize the third part of the meeting on a golf course, but Shqipja did not miss the opportunity to “bite” Andi using the game balls.

“I will stay as I am and you will come to kiss me on the neck or on the cheek”, he told Shqipes, and so in the attempt to kiss him it was clear that they like each other a lot. While playing golf, Shqipe told him: “It is important that you know how to hold the balls!”, A phrase that made the rounds of the net.

The girl from Tropoja, Shqipe Hysenaj, has already won everyone’s attention. The first couple seems to have been created after the first meeting between Shqipes and Andi, whose eyes shone during the acquaintance conversation.

But there was no moment when the girl from Tropoja issued an ‘ultimatum’ to Andi saying: “Since I am a very territorial person, I love one thing and I love it for myself. I prefer men when they are very determined. “If you meet me and someone else, you need to know where you get more from the first one.”

Andy replied simply by saying: “Do not leave me space to have eyes for others!”.

So it looks like dots are placed on the “i” between them and very soon the most commented couple of this season can be created, but everything can change along the way. While Andy continues with his strong statements regarding privacy.

Invited to “Albania Live”, he said that he would single out as a mistake the fact that he had spent 10 million a night in a club. Asked how he provided so much money to a boy like him in his 20s, he said that he had moved abroad as a teenager and that he also received money from his father.

 

But her acquaintance with Andi is not surprising to continue outside “Pëputhen”, as yesterday Shqipe was excluded from the program for her homophobic reactions. The only one who came out in defense was only Andi, listing the facts why he protects the girl, with whom he had the most meeting, where it is clear that there is a chemistry and prior consent between them.

Andi did not agree with the departure of Albanian, saying that the girls, opinionist Arjan Konomi, Ana, have bullied Albanian with their words.

 

The 24-year-old listed some of the insulting words they used against Albanian. He condemned yesterday the reaction of the brunette beauty, but according to him she deserves a second chance.