Nga data 1 tetor Ministria e Shëndetësisë dhe task-forca anti-covid kanë vendosur që të hapin ambientet e mbyllura dhe të brendshme të bar-kafeve, restoranteve dhe pishinave. Lajm u dha më herët nga kryeministri Edi Rama gjatë inspektimit të bizneseve në Vlorë, ndërsa në një deklaratë për mediat, ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu tha se task-forca anti-covid ka miratuar protokollet e sigurisë për hapjen e bareve, restoranteve dhe pishinave në ambientet e mbyllura. Manastirliu theksoi se respektimi i protokolleve të sigurisë është kusht i panegociueshëm, ku kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve dhe biznesit në mënyrë që në këtë situatë pandemia, infektimet të shmangen sa më shumë duke respektuar rregullat.

Sipas Ministres së Shëndetësisë inspektimi për zbatimin e këtyre masave nga baret dhe restorantet pro dhe në pishinat e mbyllura do të ndiqen me rigorozitet nga task-Forca e inspektimit të protokolleve anticovid, policia e shtetit dhe policia bashkiake

“Në vijim të Paketës së Masave, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka miratuar Protokollet e posatshme të sigurisë për rihapjen nga data 1 Tetor, të restoranteve dhe bareve në ambiente të mbyllura si dhe të pishinave në ambiente të mbyllura, ku distancimi fizik, higjiena dhe mbajtja e maskës nga stafet që shërbejnë është e detyrueshme në çdo subjekt. Task-Forca e inspektimit të protokolleve anticovid, policia e shtetit dhe policia bashkiake do të inspektojnë zbatimin e protokolleve duke ndërmarrë masat sipas legjislacionit në fuqi, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Por nëse duam që aktivitetet ekonomike të mos pengohen dhe ekonomia të ecë përpara, duhet të marrim përgjegjësinë që na takon, duke nisur nga institucionet, biznesi dhe çdo qytetar”, tha Manastirliu.

Do të vijojnë të mbeten të mbyllura të gjitha klubet e natës, lounge-bar, pub-e, diskot apo veprimtari të këtij lloji.

Hapja e ambienteve të mbyllura/ Protokollet e sigurisë për baret, jo më vetëshërbim, tavolinat në 2 metra distancë dhe korridore të dedikuara për klientët

Ambientet e brendshme të lokaleve dhe restoranteve do të hapen nga 1 tetorit nën masat e rrepat anti-covid, në përcaktimin e protokollit të sigurisë për hapjen e tyre, thuhet se në varësi të sipërfaqes së të bareve dhe restoranteve duhet të sigurojnë një korridor të dedikuar për klientët deri në arkë dhe një korridor për daljen nga ambienti në mënyrë që klientët të mos ‘përplasen’ përballë mes tyre.

Nuk ka më vetë-shërbim, ndërsa lokalet duhet të shërbejnë me menu elektronike ose të plastifikuara që të dezinfektohen vazhdimisht.

Duhet garantuar distanca 1.5 metër mes klientit dhe stafit, ndërsa tavolinat duhet të jenë në distancë me njëra-tjetrën 2 metra në të gjitha drejtimet.

Nëse pagesa bëhet në arkë duhet vendosur një xham peçigllazi midis punonjësit dhe klientit

Pastrimi, dezinfektimi dhe ajrosja e bareve dhe restoranteve duhet të jetë në mënyrë të përsëritur disa herë në ditë, që nga ambientet deri tek dorezat e dyerve, tavolinat, tabakatë dhe çdo sipërfaqe tjetër. Ajrosja e tyre duhet të bëhet në mënyrë natyrale 5 herë në ditë dhe dezinfektim total të paktën 3 herë, në hapje të aktivitetit, gjatë ditës dhe para mbylljes së tij.

Asnjë personel nuk do të lejohet të punojë më temperaturë 37.5 dhe secili prej tyre është i detyruar të deklarojë nëse ka pasur kontakte me persona të infektuar. Për çdo simptome të shfaqur duhet lajmëruar mjeku i familjes ose 127, ndërsa mbajtja e maskave është e detyrueshme për personelin.

COVID-19/ Protokollet e sigurisë për hapjen e pishinave të mbyllura! Evidentimi i një rasti pozitiv mbyll aktivitetin! Me orar dhe grafik të përcaktuar, si do llogaritet numri i klientëve

Hapja e pishinave të mbyllura më 1 tetor ka sjellë edhe përcaktimin e protokolleve të sigurisë anti-covid, në mënyrë që të shmanget rritja e rasteve të të infektuarve. Ajo që theksohet që në fillim të protokollit të sigurisë për pishinat e mbyllura është se evidentimi qoftë edhe të një rasti të vetëm në strukturat e tyre do të sjellë mbyllje të aktivitetit, pavarësisht hetimit epidemiologjik.

Asnjë klient nuk do të lejohet të hyjë brenda me temperaturë 37.5, ndërsa numri i përcaktimit të personave brenda pishinave të mbyllura do të përcaktohet në bazë të kapacitetit maksimal të aktivitetit, ku një personi i takon një hapësire prej 3 metrash katrorë. Në bazë të saj do përcaktohet edhe numri maksimal i klientëve që do lejohen.

Pishinat do të jenë me orar ku do të jetë administratori i subjektit që do të përcaktojë orarin dhe grafikun e specifikuar dhe do lajmërojë klientët, ndërsa nuk do të lejohet hyrja e tyre para orarit të përcaktuar.

Peshqirët duhet të sillën nga vetë klienti dhe të përdoren vetëm nga një person, ndërsa maska është e detyrueshme si për stafin por edhe për klientin kur ai ndodhet rreth pishinës. Në hyrjen në dhomës së zhveshjes duhet të sigurohet distanca 1.5 metër. Gjithashtu në pishinat e mbyllura duhet të evitohen grumbullimet e skuadrave dhe grupeve të notit, por në rast se aktiviteti i tyre duhet kryer atëherë duhet të merren parasysh korsitë alternative duke krijuar korsi me një drejtim.

Subjekti duhet të sigurojë mjetet higjieno-sanitare, dezinfektuesit, pastruesit e duarve, pastrimin e sipërfaqe vazhdimisht gjatë ditës. Ambientet duhet të dezinfektohen minimumi 3 herë në ditë, në hapje të tij, gjatë ditës dhe para mbylljes.

Në protokollet e sigurisë thuhet se administratori i pishinës njihet me mënyrën e njoftimit për çdo rast të dyshuar me COVID-19 gjatë aktivitetit të punës si dhe kompania ka për detyrim të afishojë posterat informuese për uljen e riskut të COVID-19 dhe listën e simptomave të koronavirusit. Uji i pishinës duhet të pastrohet në mënyrë sistematike dhe të detyrueshme me sistem filtrimi si dhe të kryhet klorimi i pishinës në mënyrë sistematike.

From October 1, the Ministry of Health and the anti-covid task force have decided to open the closed and indoor premises of bar-cafes, restaurants and swimming pools. The news was given earlier by Prime Minister Edi Rama during the inspection of businesses in Vlora, while in a statement to the media, the Minister of Health, Ogerta Manastirliu said that the anti-covid task force has approved security protocols for the opening of bars, restaurants and swimming pools. indoors. Manastirliu stressed that the observance of safety protocols is a non-negotiable condition, where he asked for the cooperation of citizens and business so that in this pandemic situation, infections are avoided as much as possible by respecting the rules.

According to the Minister of Health, the inspection for the implementation of these measures by pro bars and restaurants and in indoor swimming pools will be rigorously followed by the task force of the inspection of anticovid protocols, the state police and the municipal police.

“Following the Package of Measures, the Technical Committee of Experts has approved the Special Security Protocols for the reopening from October 1, of restaurants and bars indoors as well as indoor swimming pools, where physical distancing, hygiene and maintenance of the mask by the serving staffs is mandatory in every subject. The Anti-Covid Protocol Inspection Task Force, the state police and the municipal police will inspect the implementation of the protocols by taking measures according to the legislation in force, in order to protect the health of the citizens. “But if we want economic activities not to be hindered and the economy to move forward, we must take the responsibility that belongs to us, starting from the institutions, business and every citizen”, said Manastirliu.

All nightclubs, lounge-bars, pubs, discos or activities of this type will continue to be closed.

Opening of closed premises / Security protocols for bars, no more self-service, tables at a distance of 2 meters and corridors dedicated to customers

The interiors of bars and restaurants will be opened from October 1 under the measures of anti-covid turnips, in determining the security protocol for their opening, it is said that depending on the area of ​​bars and restaurants should provide a dedicated corridor for customers up to the checkout and an exit corridor so that customers do not ‘collide’ opposite each other.

No more self-service, while the premises have to serve with electronic or plasticized menus to be constantly disinfected.

The distance of 1.5 meters between the client and the staff should be guaranteed, while the tables should be at a distance of 2 meters from each other in all directions.

If the payment is made at the checkout, a glass must be placed between the employee and the customer

Cleaning, disinfecting and ventilating bars and restaurants should be repeated several times a day, from the premises to the door handles, tables, trays and any other surface. Their ventilation should be done naturally 5 times a day and total disinfection at least 3 times, at the opening of the activity, during the day and before its closing.

No staff will be allowed to work with a temperature of 37.5 and each of them is required to declare if they have had contact with infected persons. Any symptoms should be reported to the family doctor or 127, while wearing masks is mandatory for staff.

COVID-19 / Safety protocols for opening indoor pools! Evidence of a positive case closes the activity! With a set schedule and schedule, how the number of customers will be calculated

The opening of the indoor swimming pools on October 1 has also led to the establishment of anti-covid safety protocols, in order to avoid an increase in the number of infected people. What is emphasized at the beginning of the safety protocol for indoor swimming pools is that the identification of even a single case in their structures will lead to closure of the activity, despite the epidemiological investigation.

No client will be allowed inside with a temperature of 37.5, while the number of persons designated inside indoor pools will be determined based on the maximum capacity of the activity, where one person belongs to a space of 3 square meters. Based on it, the maximum number of clients that will be allowed will be determined.

The pools will be scheduled where the administrator of the entity will be who will determine the specified schedule and schedule and will notify the clients, while their entry will not be allowed before the specified schedule.

Towels should be brought by the client himself and used only by one person, while the mask is mandatory for both the staff and the client when he is around the pool. A distance of 1.5 meters must be provided at the entrance to the dressing room. Also in indoor pools gatherings of swimming teams and groups should be avoided, but in case their activity should be carried out then alternative lanes should be considered creating one-way lanes.

The subject must provide hygienic-sanitary means, disinfectants, hand cleaners, surface cleaning continuously during the day. The premises must be disinfected at least 3 times a day, in its opening, during the day and before closing.

The safety protocols state that the pool administrator is familiar with the manner of notification of any suspected case of COVID-19 during the work activity and the company has the obligation to post information posters to reduce the risk of COVID-19 and the list of symptoms of coronavirus. Pool water should be systematically and compulsorily purified with a filtration system and the pool should be chlorinated systematically.