Nderkohe qe pikat e Kalimit Kufitar me Greqine, Tre Urat Përmet dhe Qafë Botë, Sarandë janë të mbyllura nga pala greke dhe ne to nuk lejohet as lëvizja e shtetasve dhe as e automjeteve, levizja nga Kakavija dhe Kapshtica i nenshtrohet disa rregullave
Se pari, nuk duhet te harroni, se te drejte te levizin drejt Greqise e kane vetem Shtetasit shqiptarë e të huaj me leje qëndrimi greke, shtetasit grekë dhe minoritarët.

Keta, duhet te paraqesin ne kufi nje barcode, qe e marrin permes emailit, ku me pare, brenda 48 orëve para udhëtimit të plotësojnë online formularin PFL (Passenger Locator Form) në adresën zyrtare në linkun: https://travel.gov.gr/#/

Njoftim mbi lëvizjen nëpërmjet Pikave të Kalimit Kufitar me Greqinë

📌 Policia e Shtetit sqaron qytetarët se sipas njoftimit zyrtar të bërë nga autoritetet policore greke, në zbatim të vendimit të qeverisë greke, kufiri tokësor 🚧 me Greqinë do të jetë i hapur vetëm nga Pikat e Kalimit Kufirit Kakavijë dhe Kapshticë.

📌Shtetasit shqiptarë e të huaj me leje qëndrimi greke, shtetasit grekë dhe minoritarët që dëshirojnë të udhëtojnë drejt Greqisë duhet që brenda 48 orëve para udhëtimit të plotësojnë online formularin PFL (Passenger Locator Form) në adresën zyrtare në linkun: https://travel.gov.gr/#/

📌Pas plotësimit të formularit online, secili qytetar do të marrë ne e-mail një konfirmim me një barcode, të cilin do ta paraqesë para autoriteteve 🛂 në pikën hyrëse të kalimit në Greqi 🇬🇷.

📌Në rast se një qytetar nuk disponon konfirmimin me barcode, nuk do të lejohet të kalojë kufirin 🛂⛔.

📌Qytetarët e vendeve të BE-së apo të vendeve të treta nuk lejohen të kalojnë kufirin.

📌Testimi për COVID-19 do të kryhet me përzgjedhje algoritmike dhe shtetasit që do t’i nënshtrohen testimit do të izolohen në adresën e deklaruar prej tyre deri në daljen e rezultatit. Në rast se qytetari rezulton pozitiv ✅ me COVID-19 do të karantinohet për 14 ditë në adresën e deklaruar.

📌Lëvizja e automjeteve të transportit të mallrave 🚛 🚚 vazhdon normalisht, si në hyrje edhe në dalje 🇦🇱 🇬🇷 por edhe shoferët e kamionëve duhet të plotësojnë formularin online.

Ndërsa Pikat e Kalimit Kufitar Tre Urat Përmet dhe Qafë Botë Sarandë janë të mbyllura nga pala greke. Në këto pika nuk lejohet as lëvizja e shtetasve dhe as e automjeteve.

 

While the border crossing points with Greece, Tre Urat Përmet and Qafë Bote, Saranda are closed by the Greek side and neither the movement of citizens nor vehicles is allowed in them, the movement from Kakavija and Kapshtica is subject to certain rules
First, you must not forget that only Albanian and foreign citizens with Greek residence permits, Greek citizens and minorities have the right to move to Greece.

They must present a barcode at the border, which they receive via email, where before, within 48 hours before the trip to fill in the online form PFL (Passenger Locator Form) at the official address at the link: https://travel.gov.gr / # /

Notice on movement through Border Crossing Points with Greece

. The State Police explains to the citizens that according to the official announcement made by the Greek police authorities, pursuant to the decision of the Greek government, the land border 🚧 with Greece will be open only from the Kakavija and Kapshtica Border Crossing Points.

ShqiptarëAlbanian and foreign citizens with Greek residence permits, Greek citizens and minorities wishing to travel to Greece must complete the PFL (Passenger Locator Form) form online at the official address at the link: https: // travel within 48 hours prior to travel. gov.gr/#/

📌After completing the online form, each citizen will receive by e-mail a confirmation with a barcode, which he will present to the authorities 🛂 at the point of entry in Greece 🇬🇷.

ËIf a citizen does not have barcode confirmation, he will not be allowed to cross the border 🛂⛔.

.Citizens of EU or third countries are not allowed to cross the border.

COThe test for COVID-19 will be performed by algorithmic selection and the citizens who will undergo the test will be isolated at the address stated by them until the result is released. In case the citizen is positive CO with COVID-19 will be quarantined for 14 days at the declared address.

📌The movement of freight transport vehicles 🚚 🚚 continues normally, both at the entrance and exit 🇬🇷 🇬🇷 but also truck drivers must fill out the online form.

While the Border Crossing Points Three Bridges Përmet and Qafë Botë Saranda are closed by the Greek side. At these points, neither the movement of citizens nor vehicles is allowed.