Rreth 200 shkolla, kopshte e çerdhe të Bashkisë së Elbasanit po bëhen gati për fillimin e vitit të ri shkollor 2020-2021.

Në një periudhë jo të zakonshme të diktuar nga Covid 19, godinat duhet të plotësojnë kushte shtesë sidomos përsa i përket higjienës dhe ruajtjes së shëndetit të fëmijëve.

Bashkia e Elbasanit, sipas udhëzimeve të Ministrisë së shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit ka nisur dezinfektimet e objekteve arsimore, proces i cili do të jetë periodik.

Po ashtu janë marrë masat për furnizimin e shkollave me dezinfektantë dhe të gjitha pajisjet e mevpojshme për higjienën në tualete.
Nga ana tjetër, Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve, është duke kryer një inspektim të hollësishëm të në gjitha shkollat përsa i përket furnizimit me ujë të rrjedhshëm.

Në ato shkolla ku mungon uji i rrjedhshëm, kjo ndërmarrje do të marrë masat për furnizimin me bote.

Për t’i ardhur në ndihmë Zyrës Arsimore Rajonale, Bashkia e Elbasanit ka vënë në dispozicion edhe mjediset e saj si : Teatri Skampa, Pallatit i sportit, Qendra Rinore etj në rast se shkollat do të këtë nevojë për ambiente, nisur nga fakti që do të ruhet distanca mes nxënësve.

Bashkia e Elbasanit është e angazhuar të ndjekë në vijimësi situatën në shkolla me parimin kryesor të ruajtjes së shëndetit të fëmijëve.

Bashkia e Elbasanit uron nxënësit për një vit të mbarë shkollor!

About 200 schools, kindergartens and nurseries of the Municipality of Elbasan are getting ready for the start of the new school year 2020-2021.

In an unusual period dictated by Covid 19, buildings must meet additional requirements especially in terms of hygiene and maintaining the health of children.

The Municipality of Elbasan, according to the instructions of the Ministry of Health and the Ministry of Education has started disinfection of educational facilities, a process which will be periodic.

Measures have also been taken to supply schools with disinfectants and all necessary toilet hygiene equipment.
On the other hand, the Water Supply and Sewerage Company is conducting a detailed inspection of all schools in terms of running water supply.

In those schools where running water is lacking, this enterprise will take measures to supply the world.

To come to the aid of the Regional Education Office, the Municipality of Elbasan has made available its facilities such as: Skampa Theater, Sports Palace, Youth Center, etc. in case the schools will need facilities, based on the fact that they will maintain distance between students.

The Municipality of Elbasan is committed to continuously monitor the situation in schools with the main principle of preserving the health of children.

The Municipality of Elbasan wishes the students a happy school year!