Ministrja e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu në komunikim me median ka folur edhe për rimbursimin e paketës bazë të trajtimit ambulator për pacientët e diagnostikuar me COVID19.

Manastirliu ka bërë me dije se skema e rimburimit të barnave do të nisë duke filluar që nga dita e sotme, dhe se është mjeku i familjes që do të vendose për barnat që do të marrë pacienti të cilat do të rimbursohen.

Sipas ministres është mjeku i familjes që përcakton nëse pacientët do të shkojnë në spital tek specialisti apo do të telefonojnë 127. Po ashtu, ministrja tha se mjeku i familjes përcakton se në çfarë fazë është pacienti.

“Dua që të përmend që buxheti për shëndetësinë është rritur me 23 për qind krahasuar me një vit më parë. Paketa e re nga sot ka filluar të funksionojë si skemë mjekimi, në të gjitha strukturat tona të kujdesit shëndetësor. Vlera e rimbursimit e paketës së barnave është 125 dollarë. Zbatimi i kësaj pakete ka nisur nga sot. Fondi i Sigurimeve të detyrueshme të Kujdesit Shëndetësor është institucioni që do të administrojë të gjithë këtë skemë. Udhëzuesit e trajtimit (mjek i familjes) kanë pësuar rifreskime dhe do të vijojnë të rifreskohen. Mjeku i familjes do të vijojë të ketë një rol esencial në raport me mbështetjen e paketës së rimbursimit. Duke vlerësuar formën e sëmundjes dhe indikacionet e përcaktuara në udhëzuesin e Komitetit Ekspert. Ky udhëzues që prej një muaji është shpërndarë te qendrat shëndetësorë.

Mjeku i familjes është ai që përcakton barnat, edhe sa i përket fazës së trajtimit është mjeku i familjes që vlerëson në cfarë faze të sëmundjes është qytetari me Covid-19. Edhe sa i përket ekzaminimeve është sërish mjeku i familjes që përcakton kur bëhen ekzaminimet. Dhe është edhe më tej mjeku i familjes që vendos nëse qytetari duhet të referohet pranë mjekut specialist, ose duhet të telefonojë 127”- tha ministrja.

Qeveria shqiptare ka vendosur të kryej rimburësimin e menjëhershëm të barnave për trajtimin ambulator në banesë të pacientëve të diagnostikuar me COVID-19. Vlera e rimbursimit do të bëhet në përputhje me formën e sëmundjes, ku sipas udhëzimit të Komitetit të Ekspertëve do të ndahet në dy skema kryesore.

Skema e parë do të përfshijë formën e lehtë të infektimit, ku vlera e rimbursimit të paketës së barnave do të jetë jo më shumë se 1 650 lekë.

Skema e dytë do të përfshijë formën e mesme të infektimit, ku vlera e rimbursimit do të jetë jo më shumë se 10 900 lekë. Vlerësimi se cilës forme i përkasin pacientët do të bëhet nga mjeku i familjes.

VENDIM PËR MIRATIMIN E PAKETËS SË BARNAVE PËR TRAJTIMIN AMBULATOR NË BANESË TË PERSONAVE TË DIAGNOSTIKUAR ME COVID-19, QË DO TË FINANCOHET NGA FONDI I SIGURIMIT TË DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 10, të ligjit nr.10383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI: Rimbursimin e paketës së barnave për trajtimin ambulator në banesë për personat e diagnostikuar me COVID-19 nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Paketa e barnave për trajtimin ambulator në banesë të pacientëve të diagnostikuar me COVID-19 përbëhet nga dy skema trajtimi, në përputhje me formën e sëmundjes, sipas udhëzuesit të miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve.

Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën 1 të trajtimit (forma e lehtë) do të jetë jo më shumë se 1 650 (një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë.
Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën 2 të trajtimit (forma e mesme) do të jetë jo më shumë se 10 900 (dhjetë mijë e nëntëqind) lekë.

Mjeku i familjes, për personat e testuar pozitiv për Sars-Cov-2 (të konfirmuar nga institucionet shëndetësore publike përgjegjëse), në përputhje me formën e sëmundjes dhe indikacionet e përcaktuara në udhëzuesin e miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, lëshon recetën me rimbursim, sipas rregullave të përcaktuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

Për diagnozën COVID-19, e gjithë popullata konsiderohet përfituese nga skema e sigurimeve shëndetësore, duke u regjistruar dhe identifikuar si e siguruar.

Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi do të përballohen nga buxheti i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për zbatimin e këtij vendimi.

The Minister of Health and Social Protection Ogerta Manastirliu in communication with the media also spoke about the reimbursement of the basic package of outpatient treatment for patients diagnosed with COVID19.

Manastirliu has indicated that the reimbursement scheme of medicines will start starting today, and that it is the family doctor who will decide on the medicines that the patient will receive which will be reimbursed.

According to the minister, it is the family doctor who determines whether patients will go to the hospital to the specialist or call 127. Also, the minister said that the family doctor determines at what stage the patient is.

“I want to mention that the budget for health has increased by 23 percent compared to a year ago. The new package from today has started to function as a treatment scheme, in all our healthcare structures. The refund value of the drug package is $ 125. The implementation of this package has started today. The Compulsory Health Insurance Fund is the institution that will administer this entire scheme. Treatment guidelines (family doctor) have been updated and will continue to be updated. The GP will continue to play an essential role in supporting the reimbursement package. Assessing the form of the disease and the indications set out in the guide of the Expert Committee. This guide has been distributed to health centers for a month.

The family doctor is the one who prescribes the drugs, even in terms of the treatment phase it is the family doctor who assesses at what stage of the disease is the citizen with Covid-19. Even in terms of examinations, it is still the family doctor who determines when the examinations are performed. And it is still the family doctor who decides whether the citizen should be referred to a specialist doctor, or should call 127 “- said the minister.

The Albanian government has decided to carry out the immediate reimbursement of drugs for outpatient treatment of patients diagnosed with COVID-19. The reimbursement value will be made in accordance with the form of the disease, where according to the instruction of the Committee of Experts it will be divided into two main schemes.

The first scheme will include the mild form of infection, where the reimbursement value of the drug package will be no more than 1 650 ALL.

The second scheme will include the secondary form of infection, where the reimbursement value will be no more than 10 900 ALL. The assessment of which form the patients belong to will be made by the family doctor.

DECISION ON THE APPROVAL OF THE DRUG PACKAGE FOR OUTPATIENT TREATMENT IN THE APARTMENT OF PERSONS DIAGNOSTED WITH COVID-19, TO BE FINANCED FROM THE DUTY SECURITY FUND

Pursuant to Article 100 of the Constitution and point 6, Article 10, of Law no. 10383, dated 24.2.2011, “On compulsory health care in the Republic of Albania”, on the proposal of the Minister of Health and Social Protection , Council of ministers

DECIDED: Reimbursement of the package of medicines for outpatient treatment at home for persons diagnosed with COVID-19 by the Compulsory Health Insurance Fund.

The package of drugs for outpatient treatment at home of patients diagnosed with COVID-19 consists of two treatment schemes, according to the form of the disease, according to the guideline approved by the Technical Committee of Experts.

The reimbursement value of the package of medicines for the treatment scheme 1 (easy form) will be not more than 1 650 (one thousand six hundred and fifty) ALL.
The reimbursement value of the medicine package for the treatment scheme 2 (intermediate form) will be no more than 10 900 (ten thousand nine hundred) ALL.

The family doctor, for the persons tested positive for Sars-Cov-2 (confirmed by the responsible public health institutions), in accordance with the form of the disease and the indications defined in the guide approved by the Technical Committee of Experts, issues the prescription with reimbursement, according to the rules set by the Compulsory Health Insurance Fund.

For COVID-19 diagnosis, the entire population is considered a beneficiary of the health insurance scheme, by registering and identifying as insured.

The financial effects for the implementation of this decision will be borne by the budget of the Compulsory Health Insurance Fund.
The Ministry of Health and Social Protection and the Compulsory Health Insurance Fund are in charge of implementing this decision.