Duke nisur nga dita e nesërme (21 Dhjetor) do të nisë shpërndarja e shpërblimit për 677 mijë pensionistët në vendin tonë. Sipas Aktit Normativ si kryefamiljari edhe bashkëshortja marrin nga 5 mijë lekë. Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado ka publikuar dhe grafikun e shpërblimit, ndërkohë që shpërndarja do bëhet në postë dhe në banka.

GRAFIKU I SHPËRNDARJES SË SHPËRBLIMIT TË PENSIONISTËVE PËR FESTAT E FUNDVITIT 2020

-në datën 21 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 1-2 dhjetor;
-në datën 22 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 3-4 dhjetor;
-në datën 23 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 7-8 dhjetor;

-në datën 24 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 9-10 dhjetor;
-në datën 25 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 11-14 dhjetor;
-në datën 26 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 15-16 dhjetor;

-në datën 28 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 17-18 dhjetor;
-në datat 29 – 31 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që nuk e kanë tërhequr pensionin në ditët e mëparshme të muajit;
-Shpërblimet e patërhequra në dhjetor paguhen përgjatë ditëve në vazhdim, me paraqitjen e përfituesit në sportele.

Starting tomorrow (December 21), the distribution of bonuses for 677 thousand pensioners in our country will begin. According to the Normative Act, both the head of the family and the wife receive 5 thousand ALL. The director of the Social Insurance Institute, Astrit Hado has also published the reward graph, while the distribution will be done in the post office and in the banks.

PENSIONERS ‘AWARD SCHEDULE FOR THE FEAST 2020 HOLIDAYS

-on December 21, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who withdrew their pension on December 1-2 will receive the bonus;
– on December 22, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who withdrew their pension on December 3-4 will receive the bonus;
-on December 23, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who withdrew their pension on December 7-8 will receive the bonus;

– on December 24, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who withdrew their pension on December 9-10 will receive the bonus;
-on December 25, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who withdrew their pension on December 11-14 will receive the bonus;
-on December 26, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who withdrew their pension on December 15-16 will receive the bonus;

– on December 28, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who withdrew their pension on December 17-18 will receive the bonus;
– on December 29 – 31, the pensioners who withdraw their pension on this date and those who have not withdrawn their pension in the previous days of the month will withdraw the bonus;
-No-withdrawn bonuses in December are paid during the following days, upon presentation of the beneficiary at the counters.