66 faqe është dosja me akuzat kundër ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Rexhep Selimi, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi. Kupola drejtuese e UÇK-së akuzohet për krime të shumta kundër kundërshtarëve politikë, por edhe minoriteteve.

Po ku janë kryer këto krime? 17 vende, thuhet në dosje, mes të cilave edhe në Shqipëri.

DOSJA E PLOTE/ Akuzat kundër Hashim Thaçit dhe ish-luftëtarëve të tjerë të UCK-se

Në dosje thuhet se fushatat e persekutimit kundër kundërshtarëve, përfshirë në komuna të shumta në Kosova janë kryer edhe në Kukës dhe Has në veri të Shqipërisë. Po sipas dosjes, krimet për të cilat akuzohet kupola e UÇK-së janë kryer midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999.

Por cfarë thuhet konkretisht?

Në dosje akuzohet se të paraburgosurit në këto vend qëndrime në Kosovë dhe në Shqipëri, Kukës dhe Has janë marrë në pyetje dhe akuzuar dhe u persekutuar për shoqërim me serbë duke i cilësuar se kanë qenë tradhtarë, spiunë dhe bashkëpunëtorë me autoritetet serbe gjatë luftës.

“Përndjekja u krye në baza politike ose etnike, përfshirë këtu përmes: arrestimeve dhe ndalimeve të paligjshme ose arbitrare, kushteve çnjerëzore në vendet e paraburgimit, zhdukjes me forcë, abuzimit fizik dhe psikologjik, torturave dhe vrasjeve” thuhet më tej.

 

Në dosje përmenden shumë emra, mes të cilëve edhe Sabit Geci për rastin e Kukësit. “Në Kukës midis majit dhe qershorit 1999, disa anëtarë të UÇK-së, përfshirë Sabit Gecin, ndaluan të paktën 20 persona për periudha të ndryshme kohore në ambientet e një ish fabrike metali në Kukës.

Dokumentet u sekuestruan, ata ishin të lidhur me pranga, mbaheshin nën roje në dhoma të mbyllura me dritare të mbyllura” thuhet më tej në dosje. Dokumenti thekson se personat që ishin në shënjestër në vendet e përshtatura, dhunoheshin me shkopinj, shufra metalike, armë, thika, grushte, shkelma, por edhe me djegie.

66 pages is the file with the accusations against the former president of Kosovo, Hashim Thaçi, Rexhep Selimi, Kadri Veseli and Jakup Krasniqi. The ruling dome of the KLA is accused of numerous crimes against political opponents, but also minorities.

But where were these crimes committed? 17 places, it is said in the file, among which in Albania.

FULL FILE / Charges against Hashim Thaçi and other former KLA fighters

The file states that persecution campaigns against opponents, including in many municipalities in Kosovo, were also carried out in Kukës and Has in northern Albania. According to the dossier, the crimes for which the KLA dome is accused were committed between March 1998 and September 1999.

But what exactly is being said?

The file alleges that detainees in these places of residence in Kosovo and Albania, Kukës and Has, were interrogated and charged and persecuted for associating with Serbs, alleging that they were traitors, spies and collaborators with Serbian authorities during the war.

“The persecution was carried out on political or ethnic grounds, including through: illegal or arbitrary arrests and detentions, inhumane conditions in places of detention, enforced disappearances, physical and psychological abuse, torture and murder.”

Many names are mentioned in the file, including Sabit Geci for the case of Kukes. “In Kukës between May and June 1999, several KLA members, including Sabit Gecin, detained at least 20 people for various periods of time on the premises of a former metal factory in Kukës.

The documents were seized, they were handcuffed, kept under guard in closed rooms with closed windows “, it is further stated in the file. The document states that the persons targeted in the adapted places were raped with sticks, metal rods, weapons, knives, fists, kicks, but also with burning.