Një ekip i televizionit rus pa një krater të madh në Arktikun Rus. Disa dyshojnë për prova raketash apo edhe jashtëtokësorë prapa vrimës. Shkaku i vrimës në tokë është më pak spektakolar.

A është kjo porta për në ferr? Në Arktikun Rus, ekipi televiziv rus “Vesti Yamal” pa një krater rreth 50 metra të gjerë dhe deri në 50 metra të thellë në tokë. Rastësisht ata kishin fluturuar me një helikopter dhe kishin zbuluar vrimën në gadishullin rus Yamal. Fenomeni natyror mahnit edhe shkencëtarët me përvojë.

Shkencëtari Ewgenij Chuwilin nga “Instituti Skolkowo për Shkencë dhe Teknologji” i tha “Vesti Yamal”: “Ajo që kemi parë sot është e jashtëzakonshme për nga madhësia e saj.”

Nuk është hera e parë që fenomene të tilla natyrore kanë ndodhur në tundrën ruse. 17 gropa të tilla janë zbuluar tashmë deri më tani por asnjë nuk ishte aq i madh sa kaq.

Shkaku i vrimës në tokë është shkrirja e ngrirjes së përhershme, thotë Profesor Wasilij Bogojawlenskij për “Vesti Yamal”.

“Shpërthimi ndodh sepse zgavrat e ngopura me gaz formohen në acar të përhershëm.”

Gazi në zgavra mund të çojë në shpërthime kur shkrihet. Shkencëtarët, sipas raporteve të mediave ruse, gjetën copa të mëdha toke dhe akulli pranë kraterit.

Vrimat e mëdha në tokë gjithashtu ofrojnë mjaft material për teori konspirative.

Që kur krateri i parë u pa në Yamal në 2014, ka pasur përpjekje të pakuptimta për shpjegime, shkruan “The Science Times”.

Flitej për prova raketash apo edhe jashtëtokësorë. Studiuesit më pas shqyrtuan fenomenin natyror dhe ishin në gjendje të hedhin poshtë teoritë me fakte shkencore.

“Këto janë forcat kolosale të natyrës që krijojnë objekte të tilla”, shton shkencëtari Evgeny Chuwilin.

Sidoqoftë, krateret ende nuk janë eksploruar plotësisht. Studiuesit shpresojnë të fitojnë njohuri të reja nga vrima e fundit në tokë.

“Ai përmban shumë informacion shtesë shkencor”, thotë profesori Wasilij Bogojawlenskij./Gazeta Shqip/

A Russian television crew saw a large crater in the Russian Arctic. Some suspect rocket or even extraterrestrial evidence behind the hole. The cause of the hole in the ground is less spectacular.

Is this the gate to hell? In the Russian Arctic, the Russian television team “Vesti Yamal” saw a crater about 50 meters wide and up to 50 meters deep in the ground. Coincidentally they had flown in a helicopter and discovered the hole on the Russian Yamal Peninsula. The natural phenomenon amazes even experienced scientists.

“What we have seen today is extraordinary in its size,” scientist Ewgenij Chuwilin of the Skolkowo Institute for Science and Technology told Vesti Yamal.

It is not the first time such natural phenomena have occurred in the Russian tundra. 17 such pits have already been discovered so far but none was as big as that.

The cause of the hole in the ground is the melting of permanent freezing, says Professor Wasilij Bogojawlenskij for “Vesti Yamal”.

“The explosion occurs because gas-saturated cavities form in permanent frost.”

The gas in the cavities can lead to explosions when it melts. Scientists, according to Russian media reports, found large chunks of land and ice near the crater.

Large holes in the ground also provide plenty of material for conspiracy theories.

Ever since the first crater was seen in Yamal in 2014, there have been senseless attempts at explanations, writes The Science Times.

There was talk of missile or even extraterrestrial tests. The researchers then examined the natural phenomenon and were able to refute theories with scientific facts.

“These are the colossal forces of nature that create such objects,” adds scientist Evgeny Chuwilin.

However, the craters have not yet been fully explored. Researchers hope to gain new knowledge from the last hole in the ground.

“It contains a lot of additional scientific information”, says professor Wasilij Bogojawlenskij.