Blerimi një shqiptar nga Maqedonia e Veriut dhe Nensi një grua gjermane janë burrë e grua. Nensi për Blerimin është gruaja e dytë, ndërsa Blerimi për Nensin është burri i tretë. Nensi në seancën “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare është shprehur se ka dyshime që Blerimi akoma shkon me gruan e parë. Me të jeton në shtëpi, ndërsa ish-gruan e çon në hotel.

Nensi tregon se ajo nuk është shkaktarja e problemeve që ai ka në familje dhe se të dy kanë dashur të bëjnë fëmijë, por nuk mund të marrë këtë hap përderisa Blerimi sipas saj po takon ish-gruan e parë. Ajo ka parë foto së bashku dhe këtë gjë e konsideron si provokim nga ish-gruaja e tij.

Eni Çobani: Ke dalë foto me ish-gruan tënde ndërkohë që jeton me Nensin në Gjermani: Blerimi: E kam bërë, por për hatër të fëmijëve të mi. Kam dy fëmijë nga martesa e parë.

Nensi: Nuk bëhet ashtu. Blerimi: Jam divorcuar në vitin 2019, por nuk qëndron problemi tek divorci por tek familja. Nensi: Blerimi ka bërë divorcin pasi më njohu mua. Blerimi: Unë jam djali i vetëm, prindërit nuk kanë dashur të humb familjen dhe fëmijët.

Nensi: Pse më ofendojnë mua prinderit dhe ish-gruaja e tij, ata thonë që unë jam k**vë, ata nuk më njohin mua dhe nuk e dinë jetën që unë kam bërë. Babai, ish-gruaja edhe dajat edhe krejt familja më shajnë kështu duke më dërguar mesazhe.

Blerimi: Problemin e kanë pasur tek unë ata. Më kanë akuzuar se ia kam kthyer shpinën. Unë nuk kam dashur të lëndoj Nensin përderisa jetoj me të. E pranoj që nuk dua ta vras shpirtërisht.

Nensi: Ish-gruaja më ka nisur një foto me Blerimin në hotel. Ai më thotë që e bëra për fëmijët. Nuk bëhet kjo gjë për fëmijët.

Blerimi: Unë nuk kam dashur të të fus ty në probleme. Unë jam divorcuar nga ish-gruaja por jo nga nëna e babi dhe familja. Unë nuk dua t’i humbas ata, familja më ka kthyer shpinën. /tvklan

Buying an Albanian from Northern Macedonia and Nancy a German woman are husband and wife. Nancy for Blerim is the second wife, while Blerim for Nancy is the third husband. Nancy in the session “See you in court” on Albanian Sunday said that there are doubts that Blerim is still going with his first wife. He lives at home with her, while he takes his ex-wife to the hotel.

Nancy shows that she is not the cause of the problems he has in the family and that both wanted to have children, but can not take this step while Blerim according to her is meeting his first ex-wife. She has seen photos together and considers this as a provocation by his ex-wife.

Eni Çobani: You took pictures with your ex-wife while living with Nancy in Germany: Blerimi: I did it, but for the sake of my children. I have two children from my first marriage.

Nancy: It does not. Blerimi: I got divorced in 2019, but the problem is not with the divorce but with the family. Nancy: Blerim divorced after getting to know me. Blerimi: I am the only son, the parents did not want to lose family and children.

Nancy: Why do my parents and his ex-wife offend me, they say I’m k ** ve, they do not know me and do not know the life I have led. My father, ex-wife and uncles and the whole family insult me ​​by sending me messages.

Blerimi: They had the problem with me. I was accused of turning my back on him. I did not want to hurt Nancy as long as I lived with her. I admit I do not want to kill him spiritually.

Nancy: My ex-wife sent me a picture with Blerim at the hotel. He tells me I did it for the kids. This is not done for children.

Blerimi: I did not want to get you in trouble. I am divorced from ex-wife but not from mom and dad and family. I do not want to lose them, my family has turned its back on me. / TVKlan