Revista Gjermane Der Spiegel ka komentuar vendimin e parlamentit grek për të votuar pro projektligjit të Ministrisë së Punëve të Jashtme për shtrirjen e ujërave territoriale të vendit në 12 milje detare në Detin Jon.

“Vendimi është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, por ai gjithashtu jep një perspektivë, të cilën Turqia e hedh poshtë kategorikisht”, thuhet në artikullin e publikuar nga mediat greke që i referohet Der Spiegel. Sipas revistës gjermane, “nëse Athina zbaton këtë zgjerim në Egje, Turqia mund ta shohë atë si një shkak për luftë”.

“Nëse Athina zbaton këtë zgjerim në Egje, Turqia mund ta shohë atë si një shkak për luftë. Athina mund të argumentojë se nuk po planifikon të marrë më tej ujëra territoriale. Sidoqoftë, Mitsotakis vazhdimisht theksoi se me ligjin e ri kjo mund të bëhet dhe se Greqia do të vendosë vetë kur dhe në çfarë mënyre dhe në çfarë kushtesh.

Në 1995 Parlamenti Turk vendosi që shtrirja e ujërave territoriale Greke në Egje me 12 milje do të konsiderohej një shkak për luftë. Turqia pretendon se Egjeu do të bëhej një “det grek” de facto. Në të vërtetë, në këtë rast 71% e Egjeut do t’i përkiste ujërave territoriale Greke, nga 21% që është sot”.

Spiegel raporton se të dy vendet po fillojnë bisedimet për herë të parë që nga viti 2016 “në mënyrë që të kapërcejnë ndryshimet që i kanë çuar ato vazhdimisht në prag të luftës në të kaluarën”.

“Rreziku i konfliktit”

“Greqia po rishikon kufijtë detarë”, është titulli i një raporti në faqen online të televizionit publik gjerman tagesschau.de, ku shkruhet: “Jo, jo dhe 16 abstenime. Rrallë një projektligj qeveritar pranohet gjerësisht. Greqia po zgjeron kufijtë e saj detarë”.

The German magazine Der Spiegel has commented on the decision of the Greek parliament to vote in favor of the draft law of the Ministry of Foreign Affairs on the extension of the country’s territorial waters to 12 nautical miles in the Ionian Sea.

“The decision is in line with international law, but it also gives a perspective, which Turkey categorically rejects,” reads the article published by Greek media referring to Der Spiegel. According to the German magazine, “if Athens implements this expansion in the Aegean, Turkey may see it as a cause for war.”

“If Athens implements this expansion in the Aegean, Turkey may see it as a cause for war. Athens can argue that it is not planning to take further territorial waters. However, Mitsotakis repeatedly stressed that with the new law this can be done and that Greece will decide for itself when and in what way and under what conditions.

In 1995 the Turkish Parliament decided that the extension of Greek territorial waters in the Aegean by 12 miles would be considered a cause for war. Turkey claims that the Aegean would become a de facto “Greek sea”. In fact, in this case, 71% of the Aegean would belong to Greek territorial waters, from 21% today.

Spiegel reports that the two countries are starting talks for the first time since 2016 “in order to overcome the changes that have led them steadily to the brink of war in the past.”

“Risk of conflict”

“Greece is reviewing maritime borders”, is the title of a report on the website of the German public television tagesschau.de, which reads: “No, no and 16 abstentions. Rarely is a government bill widely accepted. “Greece is expanding its maritime borders.”