Një ylli kaloi atë që njihet si një supernovë e pjesshme, shpërthim që ndodh në fund të jetës së një ylli dhe që zakonisht e shkatërron atë.

Pas yllit, i njohur si një xhuxh i bardhë, shkencëtarët prej atëherë kanë zbuluar elementë të lidhur me reagimet e para termonukleare të një supernove: karboni, natriumi dhe alumini.

Xhuxhi i bardhë mendohet të ketë qenë pjesë e një sistemi binar, ku dy yje orbitojnë tek njëri-tjetri, megjithatë astronomët nuk ishin në gjendje të zbulonin yllin tjetër.

Është mungesa e këtyre elementeve që i kanë shtyrë astronomët të besojnë se ai kaloi nëpër një supernovë të pjesshme, para se të digjej djegia bërthamore.

Profesor Boris Gänsicke, nga departamenti i fizikës në Universitetin e Warwick, tha:

Ky yll është unik sepse ka të gjitha tiparet kryesore të një xhuxhi të bardhë, por ka këtë shpejtësi shumë të lartë dhe bollëk të pazakontë, që nuk ka kuptim kur kombinohen me masën e tij të ulët. Ai ka një përbërje kimike e cila lë gjurmët e djegies bërthamore, një masë të ulët dhe një shpejtësi shumë të lartë; të gjitha këto fakte nënkuptojnë se duhet të ketë ardhur nga një lloj sistemi binar i ngushtë dhe ai duhet të ketë kaluar ndezjen termonukleare. Do të ishte një lloj supernova, por i një lloji që nuk e kemi parë më parë.

A star passed what is known as a partial supernova, an explosion that occurs at the end of a star’s life and usually destroys it.

Behind the star, known as a white dwarf, scientists have since discovered elements associated with the first thermonuclear reactions of a supernova: carbon, sodium and aluminum.

The white dwarf is thought to have been part of a binary system, where two stars orbit each other, yet astronomers were unable to detect the other star.

It is the lack of these elements that has led astronomers to believe that it went through a partial supernova, before nuclear combustion burned.

Professor Boris Gänsicke, from the physics department at the University of Warwick, said:

This star is unique because it has all the key features of a white dwarf, but it has this very high speed and unusual abundance, which makes no sense when combined with its low mass. It has a chemical composition which leaves traces of nuclear combustion, a low mass and a very high speed; all these facts imply that he must have come from some kind of narrow binary system and he must have passed the thermonuclear ignition. It would be a kind of supernova, but of a kind we have not seen before.