Në Zvicër numri i të infektuarve me COVID-19 po rritet çdo ditë e më shumë dhe duke parë këtë situatë dhe atë të shteteve të tjera, autoritetet shëndetësore zvicerane kanë përditësuar listën e re të udhëtimeve. Kjo listë me shtetet me rrezikshmëri të lartë për përhapjen e COVID-19 do të hyjë në fuqi në orën 00.00 të datës 14 dhjetor 2020. Ajo që i intereson shqiptarëve dhe bashkatdhetarëve tanë atje është fakti se Shqipëria dhe Kosova nuk janë pjesë e kësaj liste.

Ndërkohë shtetet ballkanike që janë në listën e rrëzikshmërisë, sipas raportit të BAG: janë Maqedonia Veriore, Mali i Zi, Serbia dhe Kroacia. Bashkë me këto vende janë dhe Andorra, Gjorgjia, Jordania, Luksemburgu, Polonia, Portogalia, Slovenia, San Marino, Shtetet e Bashkuara, dhe disa Zona të Austrisë, Italisë dhe Francës.

Për udhëtarët që udhëtojnë në vende të caktuara që përbëjnë rrezik për përhapjen e koronavirusit karantina 14 ditore ëshë e detyrueshme në Zvicër.

In Switzerland the number of people infected with COVID-19 is increasing every day and seeing this situation and that of other countries, the Swiss health authorities have updated the new travel list. This list of countries at high risk for the spread of COVID-19 will enter into force at 00.00 on December 14, 2020. What interests Albanians and our compatriots there is the fact that Albania and Kosovo are not part of this list.

Meanwhile, the Balkan countries that are on the risk list, according to the BAG report: are Northern Macedonia, Montenegro, Serbia and Croatia. These countries include Andorra, Georgia, Jordan, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovenia, San Marino, the United States, and some areas of Austria, Italy, and France.

For travelers traveling to certain countries that pose a risk of spreading the coronavirus, a 14-day quarantine is mandatory in Switzerland.