Ai është endacaku më i famshëm në Shqipëri. Thëniet e tij dhe analiza që i bën realitetit, befasojnë çdo njeri. E habitshme se si një njeri i tillë ka mbetur pa një strehë apo shtëpi.

Sivjet për të ka menduar Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, Qarku Elbasan. Punonjësit e kësaj drejtorie kanë qenë të pranishme në vendin ku ai qëndron çdo ditë. Kjo drejtori i ofroi Avniut disa batanie për të kaluar këto ditë të ftohta, veshje dhe ushqim.

Postimi i Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror:

Sot iu gjendëm pranë Avniut nga Elbasani, për të cilin #DRShSSh Elbasan mundësoi batanije, xhup si dhe ushqim të gatshëm. Avniu jeton i vetëm, pasi nuk ka familje, është i pastrehë, dhe pse gjendet në këto kushte ai refuzon t’i ofrohet ndihmë. Nga ana e Drejtorisë sonë, ashtu sikurse edhe nga institucione të tjera, është insistuar vazhdimisht për ta sistemuar Avniun në ndonjë qendër, ai sërish refuzon në mënyrë të përsëritur. Gjendemi pranë njerëzve në nevojë!
Por Avniu kërkon të ketë një strehë të tijën.

He is the most famous wanderer in Albania. His statements and his analysis of reality surprise everyone. Surprising how such a man has been left without a shelter or home.
This year, the Regional Directorate of State Social Service, Elbasan Region, thought about it. The employees of this directorate have been present at the place where he stays every day. This director offered Avni some blankets to spend these cold days, clothing and food.

Post of the Regional Directorate of State Social Service:

Today we were near Avni from Elbasan, for whom #DRShSSh Elbasan provided blankets, sweaters and ready-made food. Avni lives alone, as he has no family, is homeless, and because he is in these conditions he refuses to be offered help. Our Directorate, as well as other institutions, has constantly insisted on placing Avni in a center, he again refuses repeatedly. We are close to people in need!
But Avni wants to have a shelter of his own.