Më në fund një lajm i mirë! Me vendim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë të gjitha pasaportat e shqiptarëve që kanë skaduar apo skadojnë, u shtyhet vlefshmëria deri më dt. 31/12/2020 dhe janë të pranueshme nga Qendrat e Shërbimit të Emigrantëve për të kryer çdo procedurë ligjore.

Vendimi i institucioneve greke është marrë nisur nga pandemia e COVID-19, teksa shumë shqiptarë ishin të detyruar që të ktheheshin në atdhe këtë periudhë për të aplikuar për pasaportat e reja duke sjellë edhe kaosin në pikat e Kapshticës dhe Kakavijës në kthim, në kufijtë e një krize humanitare.

Radhë nuk kishte vetëm në pikat kufitare me Greqinë, por edhe në ambasadë dhe konsullatat në vendin fqinj. Komuniteti Shqiptar i Selanikut ka vlerësuar vendimin e qeverisë greke.

“Është vërtet një vendim shumë i dobishëm dhe është nga ato rastet e rralla kur qeveria greke tregon anën sociale dhe “mirëkuptimin” e saj, aq më tepër kur bëhet fjalë për dokumente identifikimi (pasaportë) të skaduara që janë kompetencë dhe përgjegjësi e shtetit shqiptar, të pranojë vlefshmërinë e tyre për një periudhë kohorë te caktuar.

Pak më parë vendimi u bë publik nga Ndërmjetësi Ndërkulturorë z. Fatos Malaj, të cilin gjejë rastin ta falenderojë për përpjekjet e mëdha dhe informacionet e sakta që na ofron. Fatkeqësisht z. Malaj ka mbetur thuajse i vetëm në këtë pjesë për shkak se “ata” të cilët “përfaqësojnë” komunitetin ndodhen me pushime të gjata për më shumë se 3 vjet.

Në çdo rast, është për t’u përshëndetur ky vendim pasi i vjen në ndihmë me mijëra bashkëatdhetarëve tanë cilët përballen me një mori problemesh dhe kështu do mund të rinovojnë dokumenat” mbyllet reagim i Komunitetit Shqiptar të Selanikut. Pamjet e radhëve nga pikat e kalimit kufitar me Greqinë, sidomos në Kakavijë bënë xhiron e medieve ndërkombëtare.

Finally good news! By decision of the Ministry of Foreign Affairs of Greece, all passports of Albanians who have expired or are expiring, their validity is postponed until dt. 31/12/2020 and are eligible from the Immigrant Service Centers to carry out any legal proceedings.

The decision of the Greek institutions was taken based on the COVID-19 pandemic, as many Albanians were forced to return home this period to apply for new passports, bringing chaos to the points of Kapshtica and Kakavija in return, at the borders of a humanitarian crisis.

There were queues not only at the border crossings with Greece, but also at the embassies and consulates in the neighboring country. The Albanian community of Thessaloniki has praised the decision of the Greek government.

“It is really a very useful decision and it is one of those rare cases when the Greek government shows the social side and its” understanding “, especially when it comes to expired identification documents (passports) that are the competence and responsibility of the Albanian state. , to accept their validity for a certain period of time.

A little while ago the decision was made public by the Intercultural Mediator Mr. Fatos Malaj, whom I take the opportunity to thank for the great efforts and accurate information he offers us. Unfortunately, Mr. Malaj has been left almost alone in this part because “those” who “represent” the community are on long vacations for more than 3 years.

In any case, this decision is to be welcomed as it comes to the aid of thousands of our compatriots who face a host of problems and thus will be able to renew the documents “closes the reaction of the Albanian Community of Thessaloniki. The queue views from the crossing points border with Greece, especially in Kakavija made the rounds of the international media.