Qeveria shqiptare ka nxjerrë një akt normativ me anë të të cilit urdhëron qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve, si një leje e veçantë, gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

Ky akt normativ ka për qëllim të marrë masa të përkohshme për të parandaluar përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga koronavirusi në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale si dhe mbrojtjen e rendit dhe të sigurisë në sistem nëpërmjet garantimit të kushteve për mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të të dënuarve.

Të dënuarit që përfitojnë nga ky akt normativ i publikuar sot në fletoren zyrtaren, mund të qëndrojnë në shtëpinë e tyre, në një shtëpi tjetër private apo në një qendër të kujdesit dhe të shëndetit publik.

Kriteret për përfitimin e lejes së veçantë
I dënuari mund të përfitojë leje të veçantë qëndrimi të përkohshëm në shtëpi për një periudhë 3-mujore, në rast se në datën e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ:
a) është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe përmbush të dyja kushtet e mëposhtme:
I ka mbetur pa vuajtur nga dënimi i dhënë deri në tre vjet burgim;
Nuk është në kriteret ndaluese të parashikuara në nenin 5, të këtij akti normativ.
b) është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe përmbush të gjitha kushtet e mëposhtme:
I ka mbetur pa vuajtur nga dënimi i dhënë deri në pesë vjet burgim;
Është baras ose mbi moshën 60 vjeç;
iii. Vuan nga një sëmundje kronike e rrezikshme për jetën, e vërtetuar me dokumentet mjekësore përkatëse, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi;
Nuk është në kriteret ndaluese të parashikuara në nenin 5, të këtij akti normativ.
Periudha e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, sipas përcaktimeve të këtij neni, përfshihet në kohën e vuajtjes së dënimit.
Nëse gjatë periudhës së zbatimit të lejes së veçantë të qëndrimt të përkohshëm në shtëpi, gjykata vendos ekzekutimin e vendimit të dënimit me një dënim alternativ, sipas parashikimeve të Kodit Penal, leja e veçantë, sipas këtij akti normativ, shfuqizohet.

Kriteret ndaluese për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi
1. Nuk përfitojnë leje të veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi personat e dënuar për:
a) krime kundër njerëzimit, të parashikuara në nenet 73, 74, 74/a e 75, të Kodit Penal;
b) krime kundër jetës, të kryera me dashje, të parashikuara në nenet 76, 77, 78, 78/a, 79, 79/a, 79/b, 79/c të Kodit Penal, si dhe në nenin 77, të Kodit Penal Ushtarak;
c) veprat penale të kryera me dashje kundër shëndetit, të parashikuara nga neni 87, paragrafi dytë, i nenit 88, dhe paragrafi dytë, tretë dhe katërt, i nenit 89/a, të Kodit Penal;
ç) krime seksuale, të parashikuara në nenet 100, 101, 102, 102/a, 103, 104, 105, 106, 107/a, 108 dhe 108/a, të Kodit Penal;
d) vepra penale kundër lirisë së personit, të parashikuara në nenet 109, 109/b dhe 110/a, të Kodit Penal;

dh) vepra penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes, të parashikuara në nenet 128/b dhe 130/a, të Kodit Penal;
e) vepra penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike, të parashikuara në nenet 136, 139, 140, 141, 151, 152, në paragrafin e dytë, të nenit 156, dhe në paragrafin e dytë, të nenit 159, të Kodit Penal;
ë) krime kundër pavarësisë dhe rendit kushtetues, të parashikuara në nenet 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 e 225, të Kodit Penal;
f) vepra me qëllime terroriste, të parashikuara në nenet 230, 230/a, 230/b, 230/c, 230/ç, 231, 232, 233, 234, 234/a dhe 234/b, të Kodit Penal;
g) krime kundër autoritetit të shtetit, të parashikuara në nenet 244, 244/a, 245, 245/1, 259, 260, 265/a, 265/b, 265/c, 278/a, 282/a, 283/a, 284/a, 319 dhe 319/ç, të Kodit Penal;
gj) vepra penale të kryera nga banda të armatosura dhe organizata kriminale, të parashikuara në nenet 333, 333/a dhe 334, të Kodit Penal.

2. Nuk përfiton leje të veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi, i dënuari, i cili, pavarësisht se nuk është dënuar për një nga veprat penale të
parashikuara në pikën 1, të këtij neni, është në kushtet e mëposhtme:

a) Është në hetim ose është dënuar për një vepër tjetër penale gjatë qëndrimit në institucion;

b) Ka marrë një masë disiplinore gjatë gjashtë muajve të fundit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për trajtimin e të dënuarve;
c) Paraqet rrezikshmëri shoqërore ose ka pasoja për rendin dhe sigurinë publike;
ç) Nuk ka një banesë ose familjarët e tij nuk japin pëlqimin për të qëndruar në të njëjtën banesë, gjatë periudhës së qëndrimit të përkohshëm në shtëpi.

Procedura e përfitimit të lejes së veçantë

1. Vlerësimi i kushteve dhe i kritereve për përfitimin e lejes së veçantë të qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, në përputhje me parashikimet e neneve 4 dhe 5, të këtij akti normativ, kryhet fillimisht nga komisionet për vlerësimin e kushteve dhe të kritereve në çdo IEVP (Komisioni i IEVP). Komisioni i IEVP-së përbëhet nga drejtori i institucionit përkatës, shefi i policisë së burgut, përgjegjësi i sektorit ligjor, përgjegjësi i sektorit të çështjeve shoqërore dhe përgjegjësi i sektorit të kujdesit shëndetësor. Ngritja si dhe rregullat për organizimin dhe funksionimin e çdo komisioni në IEVP përcaktohen me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve.

2. I dënuari paraqet kërkesën për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi së bashku me formularin e marrjes së përgjegjësisë si dhe familjarët e tij japin pëlqimin për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarit. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve miraton me urdhër formularët tip për paraqitjen e kërkesës, marrjen e përgjegjësisë dhe dhënien e pëlqimit për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarit.

3. Komisioni i IEVP-së vlerëson kërkesën për përfitimin e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga paraqitja e kërkesës të të dënuarit në institucion. Në rast se komisioni vlerëson që i dënuari i përmbush kushtet për përfitimin e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, i propozon drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve miratimin e lejes së veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi. Në rast të kundërt, Komisioni i IEVP-së refuzon miratimin e saj.

4. Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, kur çmon që propozimi i Komisionit të IEVP-së është në përputhje me këtë akt normativ, brenda 3 (tre) ditëve nga marrja e propozimit të Komisionit të IEPV-së, së bashku me dokumentacionin përkatës, miraton lejen e veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi. Në urdhrin e lejes së veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi përcaktohen data e fillimit dhe data e përfundimit të lejes së veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi. Urdhri i njoftohet menjëherë strukturës vendore të Policisë së Shtetit, në bashkinë ku ka vendbanimin i dënuari.

5. Në rast se drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve çmon që propozimi i Komisionit të IEVP-së është në kundërshtim me këtë akt normativ, i kërkon Komisionit të Posaçëm të Shqyrtimit të Ankimeve rivlerësimin e kërkesës për përfitimin e lejes së veçantë. Vendimi i Komisionit të posaçëm për miratimin e lejes së veçantë merret brenda 3 (tre)
ditëve dhe është i detyrueshëm për drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve. Në këtë rast, drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve miraton menjëherë me urdhër lejen e veçantë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi.

6. Në rast se, brenda 3 (tre) muajve nga hyrja në fuqi e këtij akti normativ, nuk është deklaruar përfundimi i gjendjes së epidemisë nga autoritet përgjegjëse, sipas parashikimit të legjislacionit në fuqi për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe të sëmundjeve ngjitëse, periudha e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi të subjekteve përfituese të lejes së veçantë zgjatet me 3 (tre) muaj të tjerë.

Coronavirus opens prison doors in Albania for most of the convicts.

The Albanian government has issued a normative act ordering the temporary stay of the convicts at home, as a special permit, during the duration of the COVID-19 epidemic.

photo gallery photo gallery 12PreviousNext
This normative act is intended to take provisional measures to prevent the spread of coronavirus infection in the criminal enforcement system as well as to safeguard order and security in the system by guaranteeing conditions for the protection of life and health of persons. the convicts.

Convicts who benefit from this normative act published today in the official notebook may stay in their home, in another private home or in a public health and care center.

Criteria for obtaining a special permit
A convicted person may obtain a special temporary residence permit for a period of three months if, on the date of entry into force of this normative act:
a) is convicted by a final court decision and fulfills both of the following conditions:
He remained without serving the sentence of up to three years in prison;
It is not in the prohibitive criteria provided for in Article 5 of this normative act.
b) is convicted by a final court decision and fulfills all of the following conditions:
He was sentenced to up to five years in prison;
Is equal to or over the age of 60;
iii. Suffers from a life-threatening chronic illness, certified by relevant medical documents, as prescribed by applicable legislation;
It is not in the prohibitive criteria provided for in Article 5 of this normative act.
The period of temporary stay at home, as defined in this Article, shall be included at the time of serving the sentence.
If during the period of application of the special temporary residence permit at home, the court decides the execution of the sentence of an alternative sentence, according to the provisions of the Criminal Code, the special permit under this normative act is revoked.

Prohibitive criteria for temporary stay at home
1. The convicted persons shall not benefit from special permits for the temporary stay at home for:
a) crimes against humanity provided for in Articles 73, 74, 74 / a and 75 of the Criminal Code;
b) crimes against life, committed intentionally, as provided for in Articles 76, 77, 78, 78 / a, 79, 79 / a, 79 / b, 79 / c of the Criminal Code, as well as in Article 77 of the Code Military Criminal;
c) the intentional criminal offenses against health provided for in Article 87, second paragraph, Article 88, and the second, third and fourth paragraphs of Article 89 / a of the Criminal Code;
d) Sexual offenses provided for in Articles 100, 101, 102, 102 / a, 103, 104, 105, 106, 107 / a, 108 and 108 / a of the Criminal Code;
d) offenses against the liberty of the person provided for in Articles 109, 109 / b and 110 / a of the Criminal Code;

dh) Offenses against children, marriage and family provided for in Articles 128 / b and 130 / a of the Criminal Code;
(e) Offenses against property and in the economic sphere provided for in Articles 136, 139, 140, 141, 151, 152, in the second paragraph of Article 156 and in the second paragraph of Article 159 of the Criminal Code;
h) crimes against independence and constitutional order, as provided for in Articles 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 and 225, of Criminal Code;
f) acts of terrorism, provided for in Articles 230, 230 / a, 230 / b, 230 / c, 230 / ç, 231, 232, 233, 234, 234 / a and 234 / b of the Criminal Code;
(g) crimes against the authority of the State provided for in Articles 244, 244 / a, 245, 245/1, 259, 260, 265 / a, 265 / b, 265 / c, 278 / a, 282 / a, 283 / a, 284 / a, 319 and 319 / ç, of the Criminal Code;
k) offenses committed by armed gangs and criminal organizations provided for in Articles 333, 333 / a and 334 of the Criminal Code.

2. A convicted person who is not convicted of one of the criminal offenses of temporary imprisonment shall not be granted a special permit for temporary stay at home.
provided in point 1 of this article, is subject to the following conditions:

a) Is under investigation or convicted of another criminal offense while in detention;

b) Has taken a disciplinary measure in the last six months, in accordance with the provisions of the applicable legislation on the treatment of prisoners;
c) presents a social risk or has consequences for public order and safety;
ç) There is not one dwelling or his relatives do not consent to stay in the same dwelling during the period of temporary stay at home.
The procedure for obtaining a special permit

1. The assessment of the conditions and criteria for obtaining a special temporary residence permit in accordance with the provisions of Sections 4 and 5 of this normative act shall be initially carried out by the conditions and criteria assessment committees at each IECD. (IECD Commission). The IECD Commission is composed of the director of the relevant institution, the chief of the prison police, the head of the legal sector, the head of the social affairs department and the head of the health care sector. The establishment and the rules for the organization and functioning of each commission in the IECD shall be determined by order of the Director General of Prisons.

2. The convict shall file a request for a temporary stay at home together with a form of responsibility and his / her family members shall consent to the temporary stay at home of the convict. The Director General of Prisons approves by order the standard forms for filing a petition, taking responsibility and giving consent for the temporary stay of the convict at home.

3. The Penitentiary Institution shall evaluate the request for the temporary stay at home no later than 5 (five) days after the convict’s request has been submitted to the institution. If the commission determines that the convict meets the conditions for obtaining a temporary stay at home, he / she proposes to the Director General of Prisons the approval of a special permit for temporary stay at home. Otherwise, the IECD Commission refuses its approval.

4. The Director General of Prisons, when he considers that the proposal of the IECD Commission is in accordance with this normative act, within 3 (three) days of receiving the proposal of the IECD Commission, together with the relevant documentation, approves special permit for temporary stay at home. The order of the special temporary residence permit determines the date of commencement and the date of expiry of the special temporary residence permit. The order is immediately notified to the local structure of the State Police, in the municipality where the convicted person resides.

5. If the Director General of Prisons considers that the proposal of the IECDC is in contravention of this normative act, it shall request the Special Appeals Commission to re-evaluate the request for the grant of a special permit. The decision of the Special Commission to approve the special permit shall be taken within 3 (three) days.
days and is mandatory for the Director General of Prisons. In this case, the Director General of Prisons shall immediately grant by special order a temporary residence permit.

6. If, within 3 (three) months of the entry into force of this normative act, the competent authority has not declared the end of the epidemic as provided for by the legislation in force for the prevention and control of infections and communicable diseases, the period of temporary residence of the beneficiaries of the special permit is extended by another 3 (three) months.