Në strategjinë Kombëtare të Diasporës Shqiptare 2021 – 2025 të miratuar nga Këshilli i Ministrave vihet re se vendi braktiset më shumë nga grupmosha 10-40 vjeç, pasi janë rreth 349 mijë shqiptar që i përkasin kësaj kategorie.

Me 3.6% është rritur numri i diasporës shqiptare në vitin e kaluar. E përkthyer në shifra sipas INSTAT në vitin e kaluar ishin mbi 1.64 milionë shqiptar që jetonin në shtete të huaja. Ndërkohë sipas Peoplemov.in vetëm në Greqi e Itali jetojnë rreth 1.2 milionë shqiptar.

Në strategjinë Kombëtare të Diasporës Shqiptare 2021 – 2025 të miratuar nga Këshilli i Ministrave vihet re se vendi braktiset më shumë nga grupmosha 10-40 vjeç, pasi janë rreth 349 mijë shqiptar që i përkasin kësaj kategorie. Sipas kësaj strategjie 83.7% e të larguarve është për shkaqe punësimi, pasuar nga bashkimet familjare me 9% dhe studimi në vend të tretë me 5%.

Përveç faktorit ekonomik i cili është cilësuar gjithmonë si shkak për largimet, në dokument thuhet se trazirat në vend dhe siguria e ulët publike janë motive që kanë larguar nga vendi një numër të konsiderueshëm të kualifikuar nga vendi.

Po ashtu ndikim ka edhe mungesa e besimit te qytetarëve tek institucionet në vend si dhe largimet për shkak të traditës së “gjakmarrjes”.

Në planin e hartuar nga qeveria thuhet se do të aplikohet kthimi vullnetar i emigrantëve të kualifikuar. Strategjia Kombëtare e Diasporës 2021 – 2025 do të nxisë përfaqësuesit e brezit të ri të talentuar jashtë vendit të tërhiqen drejt një karriere profesionale në vend.

Nga ana tjetër diaspora sjell në vend vlera të larta financiare. Sipas të dhënave nga Banka Botërore, remitancat u rritën sërish në vitet 2018 – 2019, duke shënuar vlerën 1.455 milion dollarë në vitin e fundit.

In the National Strategy of the Albanian Diaspora 2021 – 2025 approved by the Council of Ministers it is noticed that the country is abandoned more by the age group 10-40 years, as there are about 349 thousand Albanians belonging to this category.

The number of Albanian diaspora has increased by 3.6% in the last year. Translated into figures according to INSTAT last year there were over 1.64 million Albanians living in foreign countries. Meanwhile, according to Peoplemov.in, only in Greece and Italy live about 1.2 million Albanians.

In the National Strategy of the Albanian Diaspora 2021 – 2025 approved by the Council of Ministers it is noticed that the country is abandoned more by the age group 10-40 years, as there are about 349 thousand Albanians belonging to this category. According to this strategy, 83.7% of those leaving are for employment reasons, followed by family reunifications with 9% and study in third place with 5%.

In addition to the economic factor which has always been cited as the reason for the departures, the document states that unrest in the country and low public safety are motives that have removed a considerable number of qualified people from the country.

Also affected is the lack of trust of citizens in the institutions in the country and the departures due to the tradition of “blood feuds”.

The plan drafted by the government states that the voluntary return of qualified migrants will be applied. The National Diaspora Strategy 2021 – 2025 will encourage the representatives of the talented young generation abroad to move towards a professional career in the country.

On the other hand, the diaspora brings high financial values ​​to the country. According to data from the World Bank, remittances increased again in the years 2018 – 2019, reaching the value of 1.455 million dollars in the last year.