Enti Rregullator i Energjisë i ka dhënë kompanisë Statkraft Renewables Albania një licencë me afat 25 vjet, për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovolktaik lundrues mbi rezervuarin e HEC Banja. Në një vendim të pak ditëve më parë, ERE nënvizoi se dokumentacioni i dorëzuar nga kompania ishte i plotësuar, por kërkesa për licencë 30-vjeçare nuk mund të plotësohej në kushtet kur sipas studimit të fizibilitetit, jetëgjatësia e paneleve është 25 vjet.

“ERE në zbatim të nenit 38 të Ligjit “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar dhe nenit 5 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, nuk mund të japë për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike një licencë me afat më të gjatë se 30 vjet.

Nga studimi i fizibilitetit të hartuar për Centralin fotovoltaik lundrues të Shoqërisë “Statkraft Reneëables Albania” sh.p.k. rezulton se jetëgjatësia e një paneli nuk shkon më tepër se 25 vjet” thuhet në vendim, duke argumentuar kohëzgjatjen e licencës.

Centrali fotovoltaik mbi HEC-in e Banjës do të ketë kapacitet të instaluar 2MW dhe do të ndërtohet me kosto rreth 2.5 milionë euro. Kompania Statkraft ka nënshkruar një kontratë me një tjetër kompani norvegjeze siç është Ocean Sun, për të aplikuar teknologjinë e tyre invoative lidhur me ndërtimin e parkut lundrues.

“Po shohim me interes një kompani dhe një tjetër teknologji, që do ta bëjë në një mënyrë tjetër këtë projekt. Shpresojmë të përdorim formatin e një ferme peshku, që është goxha i përdorur në Norvegji dhe vende të tjera. Ideja është të vendosim membranën brenda një formati që përdoret për rezervuarët e peshkut dhe mbi të, të vendosim panelin.

Kjo teknologji është testuar dhe duket se po funksionon. Nëse do të rezultojë e suksesshme, me kalimin e kohës ne presim që kjo teknologji të jetë më konkurruese në raport me teknologjinë ekzistuese për panelet lundruese. Synojmë gjetjen e alternativave që na japin avantazh konkurrues.

Kemi shpresë që nëse teknologjia që kemi përzgjedhur do të rezultojë e suksesshme, të mund ta aplikojmë në shkallë më të gjerë në vende të ndryshme. Në vende ku ka potencial për energjinë diellore, kompanitë po gjejnë mënyra për t’i kombinuar hidron dhe diellin, për një menaxhim më të mirë të energjisë” do të shprehej vitin e shkuar Tom Kristian Larsen, Drejtori Menaxherial i Devoll Hydropower në një intervistë për Monitor.

The Energy Regulatory Entity has granted Statkraft Renewables Albania a 25-year license for the activity of electricity generation from the floating photovoltaic plant on the reservoir of HEC Banja. In a decision a few days ago, the ERE underlined that the documentation submitted by the company was completed, but the application for a 30-year license could not be met in conditions when according to the feasibility study, the lifespan of the panels is 25 years.

ERE pursuant to Article 38 of the Law “On the electricity sector”, as amended and Article 5 of the “Regulation on procedures and deadlines for issuing, modifying, transferring, renewing or revoking licenses in the electricity sector”, can not issue a license for the activity of electricity generation with a term longer than 30 years.

From the feasibility study designed for the floating photovoltaic plant of the Company “Statkraft Reneëables Albania” sh.p.k. it turns out that the lifespan of a panel does not exceed 25 years ”is stated in the decision, arguing the duration of the license.

The photovoltaic plant above the Banja HPP will have an installed capacity of 2MW and will be built at a cost of about 2.5 million euros. Statkraft has signed a contract with another Norwegian company such as Ocean Sun, to apply their innovative technology related to the construction of the floating park.

“We are looking with interest at a company and another technology, which will do this project in a different way. Hopefully we use the format of a fish farm, which is pretty much used in Norway and other countries. The idea is to place the membrane inside a format used for fish tanks and place the panel on top of it.

This technology has been tested and seems to be working. If successful, over time we expect this technology to be more competitive with existing technology for floating panels. We aim to find alternatives that give us a competitive advantage.