Pas përcaktimit të datës së datës së zgjedhjeve më 25 prill, Bashkia Gramsh dhe njësitë administrative kanë afishuar në vende të dukshme listat e zgjedhësve.

Paralel me afishimin po bëhet edhe verifikimi I personave të vdekur apo të larguar nga territory I kësaj bashki. Në bashkinë Gramsh listat janë afishuar në ambientet e brendëshme të bashkisë. Sipas përgjegjëses së zyrës së gjendjes civile, Adriana Dragoti, do të votojnë për zgjedhjet e përgjithshme, 13.082 votues. Ajo shprehet se po procedohet sipas urdhërit të Ministrit të Brendshëm.

Historiku I zgjedhjeve të kaluara ka treguar se mjaft votues nga kjo bashki janë larguar, jo vetëm në emigracion, por edhe drejt qyteteve të mëdha ën vend si Tiranë, Durrës, Vlorë dhe Elbasan

Following the setting of the election date on April 25, the Municipality of Gramsh and the administrative units have posted the voter lists in visible places.

In parallel with the posting, the verification of dead or displaced persons from the territory of this municipality is being done. In the municipality of Gramsh the lists are posted in the internal premises of the municipality. According to the head of the civil status office, Adriana Dragoti, 13,082 voters will vote in the general elections. She says that it is proceeding according to the order of the Minister of Interior.

The history of the last elections has shown that many voters have left this municipality, not only in emigration, but also to big cities in the country such as Tirana, Durres, Vlora and Elbasan.