49 qendra votimi sot në Gramsh kanë marrë bazën materiale që nevojitet për zhvillimin normal të procesit zgjedhor gjatë ditës së nesërme.

Materialet janë marrë në dorëzim nga policia e cila do të mbajë në ruajtje qendrat e votimit deri në orën 07:00 të së dielës kur nis edhe zyrtarisht votimi.

Në Gramsh do t’i drejtohen kutive 27.030 votues.

Gramshi ka qenë një ndër bashkitë më të mëdha të qarkut, por aktualisht numëron 27 mijë votues ndërsa bashkia më e madhe pas Elbasanit me numrin më të mëdh të zgjedhësve renditet Cërriku me 37.207 votues. Shkak mendohet të jetë zbrazja e fshatrave, por edhe largimet nga qyteti.

Në shkallë qarku Elbasani numëron 349,144 numërues.

49 polling stations today in Gramsh have received the material basis needed for the normal conduct of the election process during the next day.

The materials have been handed over by the police, which will keep the polling stations in custody until 07:00 on Sunday, when the voting officially starts.

27,030 voters will go to the polls in Gramsh.

Gramsh was one of the largest municipalities in the region, but currently has 27 thousand voters, while the largest municipality after Elbasan with the largest number of voters is Cërriku with 37,207 voters. The cause is thought to be the emptying of villages, but also the departure from the city.

At the regional level, Elbasan has 349,144 counters.