Në një kohë kur mijëra emigrantë ndodhen prej katër ditësh të bllokuar në poikën e kalimitn kufitar të Kakavijës, në pritje për të hyrë në shtetin grek, qeveria e kësaj të fundit ashpërson edhe më tej masat, ku nga nesër vetëm 750 persona do të lejohen të hyjnë në tokën e tyre nga Kakavija.

Ndërkohë që nga Kapshtica do të lejohen vetëm 300, duke e thelluar edhe më tej këtë krizë financiare, që duket se ka dështuar që të zgjidhet diplomatikisht.

Po ashtu nga dita e hënë, shqiptarët që kalojnë kufirin duhet të kenë kryer testin e COVID 19, jo me vonë së 72 orë nga dita e udhëtimit dhe rezultati të jetë NEGATIV; si dhe testimi të jetë bërë nga autoriteti shtetëror (Instituti i Shëndetësisë) ose nga çdo spital apo klinikë e certifikuar dhe e njohur nga shteti;

Njoftimi i policise se shtetit:

Nisur nga masat kufizuese për shkak të COVID-19, Pòlicia greke ka njoftuar Pòlicinë Kufitare në Kakavijë dhe Kapshticë se duke filluar nga data 16.08.2020, nga ora 06:00 deri në orën 22:00 të çdo dite në vazhdim, për të hyrë në Republikën e Greqisë, nëpërmjet Kakavijës do lejohet të hyjnë në Greqi vetëm 750 shtetas çdo ditë, ndërsa nga Kapshtica vetëm 300 shtetas çdo ditë.

Për të hyrë në Republikën e Greqisë 🇬🇷 prej datës 17 gusht sërisht qëndrojnë në fuqi kushtet:

✅ Të kenë kryer testin e COVID 19, jo me vonë së 72 orë nga dita e udhëtimit dhe rezultati të jetë NEGATIV;

✅ Testimi të jetë bërë nga autoriteti shtetëror (Instituti i Shëndetësisë) ose nga çdo spital apo klinikë e certifikuar dhe e njohur nga shteti;

✅ Certifikata të përmbajë të dhënat personale të personit, numrin e pasaportës ose të kartës greke, rezultatin negativ të testit, emrin e Institucionit ku është kryer testimi, adresën, numrin e telefonit, si dhe të jetë e përkthyer në gjuhën angleze;

✅Do të lejohen të hyjnë në Republikën e Greqisë shtetasit që kanë leje qëndrimi greke ose shtetësi greke, punëtorët sezonal, si dhe çdo shtetas që ka marrë konfirmim nga autoriteti përkatës;

✅Çdo shtetas që do të hyjë gjithashtu duhet të këtë plotësuar formularin PLF.

Lëvizja drejt Kosovës 🇽🇰, Maqedonisë së Veriut 🇲🇰 dhe Malit të Zi 🇲🇪 vijon si më parë.

Pòlicia Kufitare apelon për qytetarët që duan të udhëtojnë në drejtim të Greqisë që mos të dynden në të njëjtën kohë drejt pikave kufitare dhe ata që do të udhëtojnë duhet të plotësojnë të gjitha kriteret e vendosura nga pala greke, për të mos krijuar radhë e vonesa gjatë përpunimit të dokumentaconit të këtyre shtetasve.

At a time when thousands of migrants have been stranded for four days at the Kakavija border crossing, waiting to enter the Greek state, the government of the latter further tightens the measures, where from tomorrow only 750 people will be allowed to enter their land from Kakavija.

Meanwhile, only 300 will be allowed from Kapshtica, further deepening this financial crisis, which seems to have failed to be resolved diplomatically.

Also from Monday, Albanians crossing the border must have passed the COVID 19 test, no later than 72 hours from the day of travel and the result must be NEGATIVE; as well as the testing has been done by the state authority (Institute of Health) or by any hospital or clinic certified and recognized by the state;

Notification of the state police:

Due to the restrictive measures due to COVID-19, the Greek Police has notified the Border Police in Kakavija and Kapshtica that starting from 16.08.2020, from 06:00 to 22:00 of each following day, to enter in the Republic of Greece, through Kakavija only 750 citizens will be allowed to enter Greece every day, while from Kapshtica only 300 citizens every day.

To enter the Republic of Greece 🇬🇷 from 17 August the conditions are still in force:

✅ Have completed the COVID 19 test, no later than 72 hours from the day of travel and the result is NEGATIVE;

✅ Testing is done by the state authority (Institute of Health) or by any hospital or clinic certified and recognized by the state;

✅ The certificate must contain the personal data of the person, the number of the Greek passport or card, the negative test result, the name of the Institution where the test was performed, the address, the telephone number, as well as to be translated into English;

ShtetCitizens with Greek residence permit or Greek citizenship, seasonal workers, as well as any citizen who has received confirmation from the relevant authority will be allowed to enter the Republic of Greece;

.Each citizen who will also enter must have completed the PLF form.

The movement towards Kosovo 🇽🇰, Northern Macedonia 🇲🇰 and Montenegro. Continues as before.

The Border Police appeals to the citizens who want to travel to Greece not to flock at the same time to the border points and those who will travel must meet all the criteria set by the Greek side, in order not to create queues and delays during processing the documentation of these citizens.