Nga Dylber Balla

Lëvizja e papritur e Greqisë për të vendosur një postë ushtarake në ishullin Othonoi përballë Shqipërisë, sikur njoftoi gazeta greke “Ta Nea” ka nxitur reagimin në vendin tonë, pasi vjen në një moment kur dy vendet iu drejtuan gjykatës së Hagës për zgjidhjen e konfliktit të kufirit detar, por mbi të gjitha janë anëtarë të NATO-s dhe për Tiranën, Athina është partner strategjik.

Por si shpjegohet kjo lëvizje, nga kush rrezikohet Greqia, që kaloi në mbrojtje? Për të komentuar këtë lëvizje të Greqisë, Abcnews.al kontaktoi me dy ish-shefa të shtabit të përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Maksim Malaj thotë se Greqia nuk ka asnjë rrezik nga Shqipëria. Ai zbulon sipas tij arsyen e vendosjes së postës ushtarake, që lidhet me kufirin detar.

“Ata (Greqia) e bëjnë se duan ta shfrytëzojnë për kufirin detar. Ajo duke e sjellë aty e quan zonë të banuar atë ishull dhe e shfrytëzon nesër, pasnesër dhe thonë unë kam njerëz aty, që banojnë, është imja. Faktikisht ai (ishulli) ka qenë i braktisur. Tani po çojnë trupa për të justifikuar lëvizjen se është i banueshëm. Kjo është, se rrezik nga ne (Shqipëria) nuk ka. Ky është mendimi im” tha Malaj.

Por nuk është i këtij mendimi, ish-shefi tjetër i shtabit të Forcave të Armatosura Bardhyl Kollçaku. I kontaktuar nga Abcnews.al, ai thotë se e gjitha është për peshë mediatike dhe se kjo lëvizje e Athinës, nëse do të konkretizohet nuk do të ketë asnjë ndikim të zgjidhja e kufirit detar.

“Nuk është vendosur asnjë postë atje, është plan ide. Përpara se të japim një koment apo qëndrim duhet të kemi informacionin e plotë; e para nuk ka asnjë postë të vendosur, janë më shumë mediatike, nuk e dimë qëllimin dhe hapat, e dyta, Greqia dhe Shqipëria si vende në NATO nuk kanë asnjë rrezik të identifikuar nga njëra tjera.

Cfarë do që të jetë një postë me 10-12 ushtarë nuk rrit as sigurinë e Greqisë nga Shqipëria apo kërcënon Shqipërinë nga Greqia. Një postë policie, ushtrie, kërkesë e banorëve, vlerësim, nuk duhet ti japim vëmendje kaq të madhe, është e parëndësishme. Është më shumë peshë mediatike se ushtarake. Janë pa vlera, është më shumë mediatike“.

Por ai shikon ai një prapaskenë që mund të lidhet me kufirin detar? “Jo, jo! Zgjidhja e detit do të bëhet me marrëveshje ligjore të pranuara nga konventat ndërkombëtare. As nuk e merr detin Greqia duke shtuar 10 ushtarë, zgjidhja do të jetë në bazë të një marrëveshje sikur kanë rënë dakord në gjykatë ndërkombëtare.

Deti ka qenë dhe do të jetë aty. Nuk është gjë për t’u shqetësuar, shumë zhurmë për asgjë” deklaroi ai. Ishulli ku Greqia do të vendosë postë ushtarake është i lakuar tashmë prej vitesh në politikën shqiptare për shkak të marrëveshjes së detit.

By Dylber Balla

Greece’s sudden move to set up a military post on the island of Othonoi opposite Albania, as reported by the Greek newspaper “Ta Nea” has provoked the reaction in our country, as it comes at a time when the two countries turned to the Hague tribunal to resolve the conflict. maritime border, but above all they are members of NATO and for Tirana, Athens is a strategic partner.

But how is this move explained, by whom is Greece, which passed in defense, endangered? To comment on this move by Greece, Abcnews.al contacted two former Chiefs of General Staff of the Albanian Armed Forces. Maksim Malaj says that Greece has no danger from Albania. According to him, he reveals the reason for the establishment of the military post, which is related to the sea border.

“They (Greece) do it because they want to use it for the sea border. Bringing it there, she calls that island a inhabited area and uses it tomorrow, the day after tomorrow and they say I have people there, who live, it is mine. In fact he (the island) has been abandoned. Now they are leading troops to justify the move that it is habitable. That is, there is no danger from us (Albania). This is my opinion “said Malaj.

But the other former chief of staff of the Armed Forces, Bardhyl Kollçaku, is not of this opinion. Contacted by Abcnews.al, he says that everything is for media weight and that this move by Athens, if concretized, will have no impact on the resolution of the sea border.

“No post office has been placed there, it is an idea plan. Before giving a comment or attitude we must have complete information; the first has no established post, they are more media, we do not know the purpose and steps, the second, Greece and Albania as countries in NATO have no danger identified by each other.

Whatever it is, a post with 10-12 soldiers does not increase Greece’s security from Albania or threatens Albania from Greece. A police post, army, residents’ request, assessment, we should not pay so much attention to it, it is irrelevant. It’s more media weight than military. “They are worthless, it is more media.”

But does he see a backstage that could be linked to the maritime border? “No no! The settlement of the sea will be done with legal agreements accepted by international conventions. Greece does not take the sea either by adding 10 soldiers, the solution will be based on an agreement as if they have agreed in the international court.

The sea has been and will be there. “There is nothing to worry about, a lot of noise about nothing,” he said. The island where Greece will establish military posts has been curved in Albanian politics for years due to the sea agreement.