Greqia kërkon zyrtarisht 65 mijë punëtorë sezonale kryesisht për punët në bujqësi por jo vetëm. Të parët që preferohen janë shtetasit nga Shqipëria të cilët janë edhe grupi më i madh i emigrantëve në vendin fqinj.

Punësimi sezonal, tashmë është i thjeshtë dhe me të drejta të plota për të punësuarit. Janë vendosur rregulla dhe është krijuar regjistri i punonjësve sezonalë në vend, shumica prej të cilëve janë shqiptarë. Është publikuar në fletoren zyrtare vendimi për lejet e qëndrimit që do t’u jepen punëtorëve të sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë në Greqi.

Për herë të parë qeveria Greke ka vendosur që përveç punëtorëve qe marrin leje qëndrimi çdo vit në Greqi në bazë të ligjeve në fuqi,të vendosë edhe kuotat e punonjësve sezonalë që do të kenë të drejtë të punësohen në çdo prefekturë me konkretisht 65.000 ne bujqësi dhe rreth 10.000 ne blegtori me leje te përkohshme qëndrimi sezonale si dhe 18.000 vende të reja ne bujqësi dhe 10000 të tjera në blegtori me leje qëndrimi te përhershme.Tashmë lejet zyrtare te qëndrimit qe parashikohen edhe për punëtorët sezonale japin mundësinë për qëndrim te ligjshëm te përkohshëm ne Greqi,çka më parë ka qenë e pa mundur.

Vlen te kujtojmë që punëtorët sezonale për herë të parë u zyrtarizuan si të tillë vetëm një vit më parë 01.05.2020 me aktin normativ nr 90/ 01.05.2020 që lindi si marrëveshje e qeverisë Greke dhe asaj Shqiptare,e cila u dha mundësinë mijëra shtetasve shqiptarë të hyjnë në Greqi në mënyrë të ligjshme dhe të punësohen në sektorin bujqësor me procedura të thjeshta dhe totalisht falas.

Vendimi i ri i qeverisë greke,shënon një etapë tjetër në këtë proces,duke zyrtarizuar tashme statusin e tyre dhe duke krijuar vende konkrete pune.

Për punëtorë sezonalë në bujqësi, Greqia ka nevojë për 65.000 punonjës dhe në Blegtori 10.000 të tillë.
Për herë të parë janë krijuar edhe kategori të reja punësimi sezonal,siç është kujdesi nga moshave të treta apo personave të specializuar në elektronikë.

Bie në sy se në listën e publikuar se janë rritur kërkesat për leje qëndrimi te prefekturave,pasi çdo vit shtohet kërkesa për punonjës,edhe për faktin se vendasit kanë filluar largohen nga tregu i punës në bujqësi dhe blegtori. Vendin e parë për krahë pune mban prefektura e Imathisë me 12.000 leje pune,e ndjekur nga Halkidhikia me 10.000 dhe Pela me rreth 7000 leje.

I rëndësishëm është fakti qe pala greke dëshiron ta zyrtarizoje këtë bashkëpunim kryesisht me Shqipërinë prej nga ku është fluksi më i madh i kërkesave,kjo jo vetëm prej afërsisë mes dy vendeve,por edhe për faktin se shqiptarët konsiderohen si punonjës të specializuar në sektorin e bujqësisë.

Ligji i ri mundëson krijimin e një regjistri zyrtar te punonjësve sezonalë,të cilët do të kenë mundësi të lëvizin lehtësisht nëpër kufij,por edhe të punësohen ne më shumë se një fushatë prodhuese të kulturave të ndryshme në vend,çka rrit ndjeshëm periudhën e qëndrimit të këtyre punonjësve në vend.
Pra,emigrantët që do të jenë pjesë e këtij regjistri,do të lejohen të punojnë sipas stinëve dhe kulturave të ndryshme,në të gjithë territorin e vendit.

Kjo pasi Greqia ka të paktën 3 procese të cilat i duhen krahë të shumta pune.
Pranvera,periudhë në të cilën nisin frutat,vjeshta në të cilën nis mbledhja e ullirit dhe dimri të të cilën mblidhen agrumet.

Ligji i ri për punësimin sezonalë u mundësua prej kryetarit të federatës së fermerëve prodhues të frutave grekë Kristos Janakaqis dhe ekspertes shqiptare për çështjet emigratore, Arminda Plagarica.

by TaboolaSponsored LinksYou May Like

Greece is officially looking for 65 thousand seasonal workers mainly for agricultural work but not only. The first to be preferred are the citizens from Albania who are also the largest group of emigrants in the neighboring country.

Seasonal employment is already simple and with full rights for employees. Rules have been set and a register of seasonal workers has been set up in the country, most of whom are Albanian. The decision on residence permits to be issued to workers in the agriculture and livestock sector in Greece has been published in the official gazette.

For the first time, the Greek government has decided that in addition to workers who obtain a residence permit each year in Greece under applicable law, to establish quotas for seasonal workers who will be eligible to be employed in each prefecture with specifically 65,000 in agriculture and about 10,000 in livestock with temporary seasonal residence permit as well as 18,000 new places in agriculture and another 10,000 in livestock with permanent residence permit. Now the official residence permits provided for seasonal workers provide the opportunity for legal temporary residence in Greece, which previously was impossible.

It is worth remembering that seasonal workers for the first time were made official as such only a year ago 01.05.2020 with normative act no. 90 / 01.05.2020 which was born as an agreement between the Greek and Albanian governments, which gave the opportunity to thousands of citizens Albanians to enter Greece legally and be employed in the agricultural sector with simple procedures and totally free.

The new decision of the Greek government marks another stage in this process, now formalizing their status and creating concrete jobs.

For seasonal workers in agriculture, Greece needs 65,000 workers and in Livestock 10,000 such.
For the first time, new categories of seasonal employment have been created, such as care for the elderly or people specializing in electronics.

It is noteworthy that in the published list that the requests for residence permits of the prefectures have increased, as the demand for employees increases every year, also for the fact that the locals have started to leave the labor market in agriculture and livestock. The first place for labor is held by the prefecture of Imathia with 12,000 work permits, followed by Halkidhikia with 10,000 and Pela with about 7000 permits.

Important is the fact that the Greek side wants to formalize this cooperation mainly with Albania, from where is the largest influx of requests, not only because of the proximity between the two countries, but also for the fact that Albanians are considered specialized workers in the agricultural sector. .

The new law enables the creation of an official register of seasonal workers, who will have the opportunity to move easily across borders, but also to be employed in more than one productive campaign of different cultures in the country, which significantly increases the period of stay of these employees instead.
So, the immigrants who will be part of this register, will be allowed to work according to different seasons and cultures, throughout the territory of the country.

This is because Greece has at least 3 processes that need a lot of manpower.
Spring, the period in which fruits begin, autumn in which olive harvest begins, and winter in which citrus fruits are harvested.

The new law on seasonal employment was made possible by the president of the federation of Greek fruit producers, Christos Janakakis, and the Albanian expert on immigration issues, Arminda Plagarica.