Greqia do të vijojë të mbajë mbyllur kufirin me Shqipërinë deri më datë 30 shtator. Ndërkohë nga Kapshtica do të lejohen sërish 300 persona në 24 orë duke respektuar të gjitha rregullat sipas procedurave përkatëse.

Greqia do të vijojë të mbajë mbyllur kufirin me Shqipërinë deri më datë 30 shtator.

Ndërkohë nga Kapshtica do të lejohen sërish 300 persona në 24 orë duke respektuar të gjitha rregullat sipas procedurave përkatëse.

Personat që do të lejohen të kalojnë janë shtetasit grekë, shqiptarët me leje qëndrimi në greqi, rezidentët dhe punonjësit sezonalë.

Ata duhet të jenë të pajisur me testin Covid negativ nga i cili nuk duhet të kenë kaluar më shumë se 72 orë, dhe formularin e aplikimit online nga i cili nuk duhet të kenë kaluar më shume së 24 orë

Aktualisht situata në kufirin e Kapshticës është normale dhe thuajse nuk ka fare qarkullime mjetesh.

Greece will continue to keep the border with Albania closed until September 30. Meanwhile, from Kapshtica, 300 people will be allowed again in 24 hours, respecting all the rules according to the respective procedures.

Greece will continue to keep the border with Albania closed until September 30.

Meanwhile, from Kapshtica, 300 people will be allowed again in 24 hours, respecting all the rules according to the respective procedures.

The persons who will be allowed to cross are Greek citizens, Albanians with residence permits in Greece, residents and seasonal workers.

They must be provided with the Covid negative test from which no more than 72 hours must have passed, and the online application form from which no more than 24 hours must have passed

Currently the situation on the border of Kapshtica is normal and there is almost no traffic.