Greqia është një nga vendet e pakta që po hap turizmin, pasi rreziku i koronavirusit duket se po ulet.

Ajo ka deklaruar se do t’u japë turistëve një bonus të vogël, nëse vendosin të shkojnë në brigjet e tyre.

Taksa e Vlerës së Shtuar (TVSH) ose Taksën e Mallrave dhe Shërbimeve (GST) do të ulet në të gjitha mënyrat e transportit nga 24 %në 13%.

Kjo do të thotë që fluturimet në vend, autobusët, trenat dhe fluturimet vijuese do të jenë më të lira.

Kryeministri Grek Kyriakos Mitsotakis, njoftoi muajin e kaluar se periudha e turizmit fillon më 15 qershor, kur hotelet sezonale mund të rihapen.

Testimi i detyrueshëm dhe karantina do të kufizohen vetëm për udhëtarët, pavarësisht kombësisë, që vijnë nga aeroportet e zonave të prekura me rrezik të lartë të transmetimit të infeksionit Covid-19, siç vlerësohet nga Agjensia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian.

Të gjithë udhëtarët do t’i nënshtrohen testeve të rastit pas mbërritjes nga 1 korriku. Kufizimet shtesë në lidhje me disa vende do të njoftohen në një datë të mëvonshme.

Ministri Grek i Turizmit, Harry Theoharis shtoi:

Ne po hapim, por në të njëjtën kohë po monitorojmë nga afër situatën. Protokollet e rrepta shëndetësore do të mbrojnë si stafin ashtu edhe turistët.Qëllimi ynë është të jemi në gjendje të mirëpresim çdo turist që do vizitojëvendin tonë.

Greece is one of the few countries that is opening up tourism, as the risk of coronavirus seems to be declining.

She has stated that she will give tourists a small bonus if they decide to go to their shores.

The Value Added Tax (VAT) or the Goods and Services Tax (GST) will be reduced in all modes of transport from 24% to 13%.

This means that on-site flights, buses, trains and subsequent flights will be cheaper.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced last month that the tourism season begins on June 15, when seasonal hotels could reopen.

Mandatory testing and quarantine will only be restricted to passengers, regardless of nationality, coming from airports in affected areas with a high risk of transmitting Covid-19 infection, as assessed by the European Union’s Air Safety Agency.

All passengers will undergo random tests upon arrival on 1 July. Additional restrictions regarding certain locations will be announced at a later date.

Greek Tourism Minister Harry Theoharis added:

We are opening up, but at the same time we are closely monitoring the situation. Strict health protocols will protect both staff and tourists. Our goal is to be able to welcome every tourist who visits our country.