Vrasja e një 20-vjeçares Caroline, para foshnjës së saj ka tronditur mbarë opinionin publik. Mediat greke sapo raportuan se vrasësi i 20-vjeçares është burri i saj.

Për një kohë të gjatë, oficerët e policisë kishin në duart e tyre prova që inkriminonin pilotin, ndërsa gjatë dëshmisë së tij të parë ai kishte rënë në kontradikta, duke mos dhënë përgjigje bindëse për oficerët e policisë për mënyrën se si ndodhi grabitja në shtëpinë e tyre si dhe karakteristikat e autorëve të dyshuar.

Ora “inteligjente” e nënës 20-vjeçare tregoi kohën reale të vdekjes së saj, e cila nuk përkonte me atë që kishte dëshmuar Babis Anagnostopulos. Ai gjithashtu nuk kishte përgjigje bindëse për mënyrën se si telefonoi policinë, por edhe për faktin se telefoni celular u përdor gjatë orëve kritike kur gjoja ishte i lidhur nga grabitësit.

The murder of a 20-year-old Caroline in front of her baby has shocked the entire public opinion. Greek media just reported that the killer of the 20-year-old is her husband.

For a long time, police officers had in their hands evidence incriminating the pilot, while during his first testimony he had fallen into contradictions, not giving convincing answers to police officers about how the robbery took place in the house of as well as the characteristics of the suspected perpetrators.

The “smart” clock of the 20-year-old mother showed the real time of her death, which did not coincide with what Babis Anagnostopoulos had witnessed. He also had no convincing answer as to how he called the police, but also to the fact that the mobile phone was used during critical hours when he was allegedly tied up by robbers.