Askush nuk e dëshiron atë, por çfarë do të ndodhte nëse do të niste një konflikt ushtarak mes Greqisë dhe Turqisë, ashtu siç edhe po provokohet ditët e fundit?

Nuk është si 100 vjet më parë dhe lufta në kohët e sot,e është më e sofistikuar, elektronike dhe më e shpejtë, me Greqinë dhe Turqinë vendet fqinj, pa problemet e lëvizjes së njerëzve dhe pajisjeve.

Por si janë të pajisura ushtarakisht dy vendet?

Greqia ka 308 avionë luftarakë dhe aeroplanë të tjerë, përfshirë 150 F-16 sipas Nation Master dhe Forcave të Armatosura, ndërsa Turqia ka 465 të tillë. Ja fuqia ushtarake për të dy shtetet

Greqia ka 159,000 personel të forcave të armatosura, ndërsa Turqia ka 610,000.

Greqia ka 39 helikopterë sulmi, Turqia ka 36.

Greqia ka 1.244 tanke, Turqia ka 3.763.

Greqia ka 11 nëndetëse, Turqia ka 13.

Asnjë nga shtetet nuk ka një transportues aeroplanësh, por ndajnë Egjeun dhe Mesdheun Lindor, me Turqinë që kundërshton ujërat Greke dhe bën një marrëveshje me Libinë për të ndarë detet midis tyre.

Megjithatë, pilotët luftarakë grekë janë tepër të aftë, të renditur më të mirët në botë, një prej tyre ka fituar çmimin e Top Gun, nga NATO, aleanca mbrojtëse të cilës i përkasin të dy vendet, por që deri më tani nuk ka pranuar të ndërhyjë.

Kujtojmë se forcat e armatosura të Greqisë, pësuan shkurtime të buxhetit gjatë një krize gati dhjetëvjeçare ekonomike që përjetoi vendi.

Ioannis Michaletos, një bashkëpunëtor i Institutit për Analizën e Mbrojtjes dhe Sigurisë dhe Qendrës Mesdhetare për Analizë Strategjike dhe Inteligjencë në Athinë tha për National Herald:

Greqia mund të mbrojë … territorin e saj për sa kohë që ‘lufta’ nuk zgjat shumë. Greqia duke qenë një vend më i vogël me një ekonomi të dobët nuk mund të përballojë një luftë të zgjatur. Një luftë konvencionale nuk ka gjasa. Një luftë ‘hibride’ si ajo që po shohim tani me përdorimin e imigracionit dhe propagandës ka më shumë të ngjarë të vazhdojë.
Burimi: thenationalherald | JOQ ALBANIA

Nobody wants it, but what if a military conflict between Greece and Turkey started, as it is being provoked in recent days?

It is not like 100 years ago and the war today is more sophisticated, electronic and faster, with Greece and Turkey neighboring countries, without the problems of movement of people and equipment.

But how are the two countries militarily equipped?

Greece has 308 fighter jets and other aircraft, including 150 F-16s according to Nation Master and the Armed Forces, while Turkey has 465. Here is the military power for both states

Greece has 159,000 armed forces personnel, while Turkey has 610,000.

Greece has 39 attack helicopters, Turkey has 36.

Greece has 1,244 tanks, Turkey has 3,763.

Greece has 11 submarines, Turkey has 13.

None of the states has an aircraft carrier, but they share the Aegean and the Eastern Mediterranean, with Turkey opposing Greek waters and making an agreement with Libya to divide the seas between them.

However, the Greek fighter pilots are highly skilled, ranked among the best in the world, one of them has won the Top Gun award, from NATO, the defense alliance to which both countries belong, but which so far has refused to intervene.

Recall that the Greek armed forces suffered budget cuts during a nearly ten-year economic crisis that the country experienced.

Ioannis Michaletos, an associate of the Institute for Defense and Security Analysis and the Mediterranean Center for Strategic Analysis and Intelligence in Athens, told the National Herald:

Greece can defend… its territory as long as the ‘war’ does not last long. Greece being a smaller country with a weak economy cannot withstand a protracted war. A conventional war is unlikely. A ‘hybrid’ war like the one we are seeing now with the use of immigration and propaganda is more likely to continue.