Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme bën me dije për të gjithë shtetasit që do të hyjnë dhe ddo të dalin nga Shqipëria në drejtim të vendit fqinj Greqisë duhet të kenë parasysh oraret e lëvizjes.

Automjetet si në hyrje edhe në dalje të Greqisë në pikat kufitare Kakavijë dhe në kufirin Kapshticë gjatë fashës së orarit 22:00-06:00, deri në një njoftim të dytë.

Sipas njoftimin nga data 16 gusht 2020, shtetasit që hyjnë në Greqi nëpërmjet pikave të Kalimit të kufirit Kakavije dhe të kufirit Kapshticë, do të karatinohen për 7 ditë.

Njoftimi i plotë:

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njofton se hyrjet në shtetin grek nëpërmjet pikave të kalimit në kufirin Kakavije dhe në kufirin Kapshticë do të jenë të mbyllura nga pala greke për udhëtarët dhe automjetet si në hyrje edhe në dalje të Greqisë gjatë fashës së orarit 22:00-06:00, deri në një njoftim të dytë.

Pikat e kalimit të lartpërmendura do të jenë të hapura për qytetarët dhe automjetet çdo ditë nga ora 06:00 deri në 22:00.

Sa më sipër, ftohen qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve që të shmangin lëvizjet dhe udhëtimet gjatë orarit kur pikat e kalimit janë të mbyllura pasi mjetet dhe udhëtarët nuk do të lejohen nga Policia Kufitare që të parkojnë apo qëndrojnë në territorin doganor e kufitar.

Gjithashtu, duke nisur nga data 16 gusht 2020, shtetasit që hyjnë në Greqi nëpërmjet pikave të Kalimit të kufirit Kakavije dhe të kufirit Kapshticë, do të karatinohen për 7 ditë.

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme sjell në vëmëndje që lejohet hyrja në Greqi vetëm për shtetasit grekë, shtetasit shqiptarë e të huaj me leje qëndrimi greke dhe minoritarë me kartën përkatese. Teksa shtetasit e BE-së apo shtetasit me leje qëndrimi në vendet e BE-së dhe vendet e treta nuk lejohen të hyjnë në Greqi nëpërmjet pikave të kalimit të kufirit Kakavije dhe të kufirit Kapshticë.

The Ministry for Europe and Foreign Affairs informs that all citizens who will enter and leave Albania in the direction of neighboring Greece must take into account the movement schedules.

Vehicles both at the entrance and exit of Greece at the border crossings Kakavija and at the border Kapshtica during the time band 22: 00-06: 00, until a second notice.

According to the announcement from 16 August 2020, citizens entering Greece through the Kakavije border crossing and the Kapshtica border will be caratized for 7 days.

Full notice:

The Ministry for Europe and Foreign Affairs announces that the entrances to the Greek state through the crossing points at the Kakavije border and at the Kapshtica border will be closed by the Greek side for passengers and vehicles both at the entrance and exit of Greece during the 22 hour schedule: 00-06: 00, until a second notice.

The above-mentioned crossing points will be open to citizens and vehicles every day from 06:00 to 22:00.

As above, citizens and drivers are invited to avoid movements and trips during hours when the crossing points are closed as vehicles and passengers will not be allowed by the Border Police to park or stay in the customs and border territory.

Also, starting from August 16, 2020, citizens entering Greece through the Kakavije border crossing and the Kapshtica border, will be caratized for 7 days.

The Ministry of Europe and Foreign Affairs warns that entry into Greece is allowed only for Greek citizens, Albanian and foreign citizens with Greek and minority residence permits with the relevant card. While EU citizens or citizens with residence permits in EU countries and third countries are not allowed to enter Greece through the Kakavije border crossing and the Kapshtica border crossing.