“Kufijtë tanë me Shqipërinë do të jenë të paprekshëm, një kufi i sigurt do të thotë Greqi e sigurt”. Kështu është shprehur Ministri i Mbrojtjes së Qytetarëve, Michalis Chrysochoidis sot gjatë një vizitë në Epir, me Komandantët e Policisë së Rajonit të Epirit,.

Në deklaratat e tij ai tha se : “ Kam besim se kufijtë tanë do të jenë “të paprekshëm, për sigurinë e vendit, për përmirësimin e mëtejshëm të kontrolleve në hyrjet në Mavromati dhe Kakavia”. Dy janë përparësi kryesore në Epir, tha zChrysochoidis. “Së pari, vendi ynë duhet të jetë i sigurt dhe për shkak se Epiri është në kufi, qëllimi ynë është, roje efektive kufitare, kontroll efektiv i të gjithë atyre që hyjnë ose dalin, për të monitoruar të gjithë trafikun e paligjshëm drejt Greqisë, si dhe për t’i siguruar ata pak njerëz që jetojnë në kufi “.

Ministri theksoi se “një kufi i sigurt do të thotë Greqi e sigurt” dhe përvijoi pikat kryesore të Strategjisë së Ministrisë së Qytetarëve në këtë drejtim, duke shtuar se, “Për këtë qëllim, ne po furnizojmë në Qarkun e Epirit 12 automjete të reja, të cilat janë dorëzuar brenda ditëve, por 24 automjete deri në fund të marsit dhe natyrisht për kontroll më të mirë të kufirit.2.500 rojet e para kufitare do të punësohen këtë vit dhe do të vendosen në pika të ndryshme përtej kufirit evropian. Njëra prej tyre është prefekturat e Janinës dhe Thesprotia, ku do të kemi edhe forca operative të Frontex. Ne së shpejti do të dërgojmë drone, të cilat do të monitorojnë kufirin, do të jenë të lehtë për t’u përdorur, kërkojnë pak staf dhe aftësi të shkëlqyera për kontrollin e kufirit, si dhe kamera termike, të cilat janë të nevojshme. Kufijtë tanë do të ishin “të paprekshëm”, dhe me përmirësimin e mëtutjeshëm të kontrolleve në hyrjet e legjislacionit në Mavromati dhe Kakavia, rezultatet do të ishin të shkëlqyera për sigurinë e saj”, tha ne deklaratën e tij ministri grek.

 

“Our borders with Albania will be inviolable, a secure border means secure Greece.” This is what the Minister of Citizen Protection Michalis Chrysochoidis said today during a visit to Epirus, with the Epirus Region Police Commanders.

In his statements he said: “I am confident that our borders will be” inviolable, for the security of the country, for the further improvement of controls at the entrances to Mavromati and Kakavia “. Two are top priorities in Epirus, said zChrysochoidis. “First, our country must be safe and because Epirus is on the border, our goal is, effective border guards, effective control of all those entering or leaving, to monitor all illegal traffic to Greece, and to provide for those few people living on the border. ”

The Minister stressed that “a safe border means secure Greece” and outlined the main points of the Ministry of Citizens’ Strategy in this regard, adding that, “To this end, we are supplying 12 new vehicles in the Epirus Region, which were delivered within days but 24 vehicles by the end of March and of course for better border control.2,500 frontier guards will be hired this year and deployed at various points across the European border. One of them is the prefectures of Ioannina and Thesprotia, where we will have Frontex operational forces. We will soon be sending drones, which will monitor the border, be easy to use, require few staff and excellent border control capabilities, as well as thermal cameras, which are needed. Our borders would be “untouchable”, and with the further improvement of controls at the entrances to legislation in Mavromati and Kakavia, the results would be excellent for its security, “the Greek minister said in his statement.