Kryebashkiaku i Shijakut Elton Arbana dhe ish-deputeti demokrat Luçiano Boçi janë përfshirë në replika të forta në facebook lidhur me akuzat që selia blu ka bërë kundër qeverisë se në nisje të vitit të ri shkollor institucionet e arsimit nuk janë gati për të pritur nxënësit. Arbana i cilëson akuzat bllofe, ndërsa Boçi thotë se tashmë jemi në shtator dhe në vend të shkollave të ndërtuara, ka vetëm shkolla që po rrafshoheshin, ose projekte në 3D.

Postimi i kryetarit të bashkisë së Shijakut
Në tetë orë pune ju shpifni, ne punojmë! Bllofi i dytë i PD, të presim të tretin…‼ Kur u bëra pjesë e politikës e dija që në një moment suksesi do të isha dëshmitar i shpifjeve mbi punën time. Por unë zgjodha të jem i vërtetë dhe i drejtë me njerëzit. Ti shërbej atyre pa kushte. Është fatkeq ai njeri që kthen si qëllim në vetvete shpifjen. Dhe nuk lodhet nga ky ushqim i përditshëm profesional, edhe pse del bllof përpara fakteve.

Gjithmonë kam dashur të hesht kundër polemikave që sjellin gjuhën e urrejtjes dhe bëhen në emër të një xhelozie mbi suksesin e vërtetë të tjetrit. Puna e Kryeministrit dhe e bashkisë Shijak flet më shumë se çdo fjalë e juaja. Mund të bindni njerëzit që kanë zgjedhur të jenë nën verbërinë e një militanti me shpifjet tuaja, por kurrë qytetarët e ndershëm që çdo ditë e shikojnë ndryshimin pozitiv që po përjeton Shijaku.

Dhe e dini ku qëndron diferenca mes nesh. Sepse ne mendojmë dhe veprojmë pozitivisht. Ju mendoni dhe veproni negativisht. E mira triumfon mbi të keqen.

FAKTE

Në Shijak po ndërtohen dy gjimnaze dhe kopshti nr.1 që pritet të përfundojnë brenda nëntorit.

Shkollat “Petrit Llaftiu” dhe “Lidhja e Prizrenit” kanë nisur, janë në proces demolimi.

Shkolla “Rilindja” dhe Kopshti Nr.2 do të nisin së shpejti rindërtimin.

Në bashkëpunim me ZVA Shijak, rikthimi i nxënësve në çdo shkollë në qytet dhe në fshatra do të jetë me 100% siguri brenda protokolleve të vendosura për shkak të pandemisë.

Disa shkolla financohen nga buxheti i shtetit, disa nga UNDP. Sigurisht që procedurat janë të ndryshme. Kjo është dhe arsyeja që në paketën e parë me 143 shkolla përfshihet:

Gjimnazi “16 shtatori” Shijak

Gjimnazi “Kajo Karafili” Maminas

Kopshti nr.1 Shijak.

Bashkangjitur me foto Vendimi nr.84 datë 26.08.2020 me nr protokolli 7458/4 Për miratimin e prishjes së shkollës 9-vjeçare “Petrit Llaftiu” Shijak, miratuar nga Këshilli bashkiak dhe me verifikimin ligjor të prefektit të Qarkut Durrës, Roland Nasto.

Data e inspektimit nga Instituti i Ndërtimit është 23.07.2020, pas së cilës Bashkia Shijak ka vijuar procedurën e rregullt ligjore për të kryer procesin e demolimit dhe rindërtimit.

Sistemimi i shkollave nga ZVA Shijak.

Materiali i detajuar më poshtë me foto.

Distanca mes shkollave pritëse është 5 minuta. Shkolla më e largët është 1 km, gjë që nuk ngarkon fëmijët në përditshmërinë e tyre.

Ku ka vullnet, ka zgjidhje!

Reagim i Luciano Bocit
Tellalli dhe i Zoti. Në largim e sipër, pas dështimit të përditshëm këto 7 vjet, Rama i përgjigjet akuzave të opozitës me “tellallin” (kryetarin e bashkisë) e emëruar të bashkisë Shijak, i njëjti që figuron në përgjimet e dosjes 339. Elton Arbana që zakonisht flet me banditët për të blerë vota, sot ka mashtruar për ndërtimin e shkollave të dëmtuara nga tërmeti. Ndërsa kryemashtruesi premtoi se 143 shkollat, përfshirë dhe ato të Shijakut, do të ishin gati në Shtator, miku i banditëve në Shijak flet për një tjetër premtim. Ai ndryshe nga i zoti, “GATI” quan momentin e shembjes dhe jo momentin e ndërtimit.

Pak a shumë si me përgjimet: kemi fol me Avdylajt, por jo për votat. Ndërkohë ajo që duket qartë është fakti qe jemi në Shtator dhe në vend të shkollave të ndërtuara, ka vetëm shkolla që po rrafshoheshin, ose projekte në 3D. Nga katër shkolla të Shijakut, të përfshira në projektin e rindërtimit, vetëm në dy ka nisur puna, por dhe ato nuk do të presin nxënës në këtë shtator. 400 nxënësit e të dy shkollave 9 vjeçare, të sapo rrafshuara, “Petrit Llaftiu” dhe “Lidhja e Prizrenit”, duhet të shkojnë të bëjnë mësim tek “Muharrem Dollaku”, me gjithsej 9 klasa. Me turne, pa kushte për protokolle sigurie dhe me banga të vjetëruara, me mjete mësimore dhe libra të përdorura. Kjo është e vërteta dhe propaganda apo videot me regji qëndrore nuk e fshehin dot.

Shijak Mayor Elton Arbana and former Democrat MP Luciano Boci have been involved in strong retorts on Facebook regarding the accusations made by the blue headquarters against the government that at the beginning of the new school year the educational institutions are not ready to receive students. Arbana describes the accusations as bluffs, while Boçi says that we are already in September and instead of the schools built, there are only schools that were being leveled, or projects in 3D.

Post of the mayor of Shijak
In eight working hours you slander, we work! The second bluff of the DP, let’s wait for the third‼‼ When I became part of politics I knew that in a moment of success I would witness slander over my work. But I chose to be honest and fair with people. Serve them unconditionally. Unfortunate is the man who turns slander into an end in itself. And do not get tired of this professional daily food, even though the bluff comes out in front of the facts.

I have always wanted to be silent against controversies that bring about hate speech and are made in the name of a jealousy over the true success of the other. The work of the Prime Minister and the municipality of Shijak speaks louder than any of your words. You can convince people who have chosen to be under the blindness of a militant with your slander, but never honest citizens who see every day the positive change Shijak is experiencing.

And you know where the difference lies between us. Because we think and act positively. You think and act negatively. Good triumphs over evil.

FACTS

Two gymnasiums and kindergarten No. 1 are being built in Shijak and are expected to be completed within November.

“Petrit Llaftiu” and “Lidhja e Prizrenit” schools have started, they are in the process of demolition.

“Rilindja” School and Kindergarten No. 2 will soon start the reconstruction.

In cooperation with ZVA Shijak, the return of students to every school in the city and in the villages will be with 100% security within the protocols established due to the pandemic.

Some schools are funded by the state budget, some by UNDP. Of course the procedures are different. This is the reason why the first package with 143 schools includes:

Gymnasium “September 16” Shijak

Gymnasium “Kajo Karafili” Maminas

Kindergarten no.1 Shijak.

Attached with photos Decision no. 84 dated 26.08.2020 with protocol no. 7458/4 On the approval of the demolition of the 9-year school “Petrit Llaftiu” Shijak, approved by the Municipal Council and the legal verification of the prefect of Durrës Region, Roland Nasto.

The date of the inspection by the Institute of Construction is 23.07.2020, after which the Municipality of Shijak has followed the regular legal procedure to carry out the process of demolition and reconstruction.

Systematization of schools by ZVA Shijak.

Detailed material below with photos.

The distance between the host schools is 5 minutes. The farthest school is 1 km away, which does not burden the children in their daily life.

Where there is will, there is solution!

Reaction of Luciano Bocit
Tellall and God. On the way, after the daily failure of these 7 years, Rama responds to the accusations of the opposition with the “tellall” (mayor) appointed by the municipality of Shijak, the same one who appears in the wiretaps of file 339. Elton Arbana who usually speaks with bandits to buy votes, today has cheated on the construction of schools damaged by the earthquake. While the mastermind promised that 143 schools, including those in Shijak, would be ready in September, the bandit friend in Shijak talks about another promise. He, unlike his master, calls “READY” the moment of demolition and not the moment of construction.

More or less like the wiretaps: we talked to Avdylaj, but not about the votes. Meanwhile what seems clear is the fact that we are in September and instead of schools being built, there are only schools that were being flattened, or 3D projects. Of the four schools in Shijak, involved in the reconstruction project, only two have started work, but they will not receive students this September. The 400 students of the two 9-year schools, newly flattened, “Petrit Llaftiu” and “Lidhja e Prizrenit”, must go to teach at “Muharrem Dollaku”, with a total of 9 classes. With shifts, without conditions for security protocols and with outdated bangs, with teaching aids and used books. This is the truth and propaganda or centrally directed videos cannot hide it.