Berisha apo Rama, cili prej tyre është Kryeministri më i mirë? Lidhur me këtë pyetje Blendi Fevziu dhe Baton Haxhiu kanë diskutuar në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan. Dy gazetarët kanë ndarë me mendime të ndryshme për këtë çështje.

Blendi Fevziu: Tani Batoni thotë që Rama është Kryeministri më i mirë në historinë shqiptare, ç’të them unë?

Baton Haxhiu: Më thuaj cilin e krahason me Ramën? Më thuaj 1?

Blendi Fevziu: Baton tani më thuaj cilin Kryeministër njeh nga historia e Kryeministrave shqiptarë që të bëjmë krahasimin?

Baton Haxhiu: Berishën, Ilir Metën, Pandeli Majkon.

Blendi Feviu: S’mund të thuash që është më i mirë se Berisha si Kryeministër.

Baton Haxhiu: Çfarë të them?

Blendi Fevziu: Nuk e thua dot. Për çfarë është më i mirë?

Baton Haxhiu: Se Rama?

Blendi Fevziu: Po, se unë vitet 2005-2009 dhe ti je dakord me mua që janë vitet më të mira të qeverisjes në Shqipëri.

Baton Haxhiu: E do mendimin tim?

Blendi Feviu: Po. Dhe besoj që këtu nuk më kundërshton dot, 2005-2009…

Arian Çani: Ja ta dëgjojmë.

Baton Haxhiu: E para, Berisha është një prej Kryeministrave karizmatik, përplasës dhe e ndan shoqërinë në gjysmë. Këto janë karakteristikat e liderit. Por Berisha nuk ka shije, të gjitha gjërat që ka ndërtuar janë të vjetra pa përfunduar akoma. Kjo është çështja kryesore.

Blendi Fevziu: Po Berisha nuk është drejtori i dekorit të qytetit.

Baton Haxhiu: Kur ti ta bën vendin…

Blendi Fevziu: Ka ndërtuar akse rrugore. Ka ndërtuar “Rrugën e Kombit”.

Baton Haxhiu: Mirë, mirë ajo është historike.

Arian Çani: Hoqi vizat, hoqi vizat.

Blendi Fevziu: Nga shtëpia e Çanit dhe shtëpia ime më shpejt shkon në Elbasan se në Rogner.

Baton Haxhiu: Ajo që ia bën njeriut jetën më të bukur është shija.

Arian Çani: E ka për Rilindjen urbane.

Blendi Fevziu: Unë nuk jam kundër me këtë.

Baton Haxhiu: Është Tirana, është mënyra si..

Blendi Fevziu: Baton…

Baton Haxhiu: Më thuaj një gjë duket e bukur në kohën e Berishës?

Blendi Fevziu: Nuk po diskutojmë këtu për estetikë. A hoqi vizat? Futi Shqipërinë në NATO, këto janë gjëra madhore për një vend. Rruga e Kombit. Nëse më thua ti që janë bërë mirë, po të them unë sot se disa nga veprat e rilindjes urbane janë bërë shumë të mira dhe unë uroj që kushdo të jetë Kryeministër më vonë të shohë Shqipërinë me një sy tjetër.

Arian Çani: Dakord, dakord. Por kanalet e zeza nuk kanë ndryshuar, mbajnë erë gjithandej.

Berisha or Rama, which of them is the best Prime Minister? Regarding this question, Blendi Fevziu and Baton Haxhiu discussed in the show “Free Zone” on TV Klan. The two journalists shared different opinions on this issue.

Blendi Fevziu: Now Batoni says that Rama is the best Prime Minister in Albanian history, what can I say?

Baton Haxhiu: Tell me, who do you compare with Rama? Tell me 1?

Blendi Fevziu: Baton, now tell me which Prime Minister does you know from the history of Albanian Prime Ministers to make a comparison?

Baton Haxhiu: Berisha, Ilir Meta, Pandeli Majkon.

Blendi Feviu: You can not say that he is better than Berisha as Prime Minister.

Baton Haxhiu: What can I say?

Blendi Fevziu: You can not say. What is it best for?

Baton Haxhiu: Se Rama?

Blendi Fevziu: Yes, that the years 2005-2009 and you agree with me that are the best years of government in Albania.

Baton Haxhiu: Do you love my opinion?

Blendi Feviu: Yes. And I believe that you can not oppose me here, 2005-2009…

Arian Çani: Let’s listen to it.

Baton Haxhiu: First, Berisha is one of the charismatic, clashing Prime Ministers and divides society in half. These are the characteristics of a leader. But Berisha has no taste, all the things he has built are old without being finished yet. This is the main issue.

Blendi Fevziu: Yes, Berisha is not the director of the city decor.

Baton Haxhiu: When you make the country…

Blendi Fevziu: He has built road axes. He built the “Road of the Nation”.

Baton Haxhiu: Well, well it is historical.

Arian Çani: Remove visas, remove visas.

Blendi Fevziu: From Çani’s house and my house he goes to Elbasan faster than to Rogner.

Baton Haxhiu: What makes a person’s life more beautiful is the taste.

Arian Çani: It is for the Urban Renaissance.

Blendi Fevziu: I am not against this.

Baton Haxhiu: It is Tirana, it is the way ..

Blendi Fevziu: Baton…

Baton Haxhiu: Tell me one thing looks beautiful in Berisha’s time?

Blendi Fevziu: We are not discussing aesthetics here. Did he remove the visas? Put Albania in NATO, these are major things for a country. Rruga e Kombit. If you tell me that they have been done well, I am telling you today that some of the works of the urban renaissance have been done very well and I wish that whoever is the Prime Minister later sees Albania with a different eye.

Arian Çani: Agree, agree. But the black channels have not changed, they smell everywhere.