Kandidati i PD-së Luçiano Boçi, që ishte jashtë listës fituese por që u bë deputet pasi theu herësin sipas formulës së re të Kodit Zgjedhor, ka treguar për strategjinë që ndoqi për të qenë fitues dhe në është apo jo në favor të këtij sistemi zgjedhor.

I pyetur se ku e bazoi strategjinë e fushatës për të qenë fitues ai u shpreh se strategjia ka qenë ajo e PD duke e pasuruar me elementët specifikë të qarkut të Elbasanit, me një program të veçantë për çdo bashki. Në takimet që ka zhvilluar derë më derë. Tek të rinjtë, puna e stafit etj. Por sipas tij merita i përket qytetarit që mbështeti PD.

Boçi tregoi se bëri një fushatë mikse, në grup dhe individuale për të arritur rezultatin.

I pyetur nëse është pro apo kundër sistemit të ri zgjedhor, ai u shpreh se ky sistem ishte pa produkt, që nuk pasqyron vullnetin e sovranit dhe që duhet zhdukur. Ai e konsideroi atë një konglomerat që favorizon vetëm “mashtruesin” e votës, siç e cilësoi ai, Edi Ramën.
Boçi tha se beteja e PD vazhdon.

DP candidate Luciano Boci, who was out of the winning list but became an MP after breaking the quotient according to the new formula of the Electoral Code, has shown the strategy he followed to be a winner and whether or not he is in favor of this electoral system .

Asked where he based the campaign strategy to be a winner, he said that the strategy was that of the DP, enriching it with specific elements of the Elbasan region, with a special program for each municipality. In door-to-door meetings. For young people, staff work, etc. But according to him, the credit belongs to the citizen who supported the DP.

Boci showed that he made a mixed campaign, in groups and individually to achieve the result.

Asked whether he is for or against the new electoral system, he said that this system was without product, that does not reflect the will of the sovereign and should be abolished. He considered it a conglomerate that favors only the “fraudster” of the vote, as he described it, Edi Rama.
Boci said that the battle of PD continues.