Kryeministri Edi Rama nuk do të jetë më deputet i Qarkut të Vlorës. Kryesocialisti ka zgjedhur që në Kuvendin e ri të përfaqësojë qytetarët e Durrësit.

Rama ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë vendim të tij, duke i hapur vendin në Vlorë kandidates Teuta Rama.

Prej vitit 2013-të, Edi Rama përfaqësoi në parlament qytetarët e Vlorës.

Kryeministri Edi Rama thotë se marrja prej tij e mandatit të deputetit në Durrës nuk do të ndikojë aspak në raportin e veçantë që ka me Vlorën.

Rama thotë se Durrësin e zgjodhi pasi është vendi ku mandati i tretë duhet të sjellë një hop të ri në atë qytet dhe gjithë Shqipërinë.

“Vlora ishte, është dhe do jetë deri në fund në zemrën time, kështu që me mandat pa mandat, unë nga Vlora nuk ndahem as sot as mot, ndërkohë në mendjen time Durrësi është vendi ku Mandati i Tretë duhet të sjellë një hop të ri, jo vetëm për atë qytet po për krejt”, shkruan Rama.

Rama ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vendimin për të përfaqësues Durrësin, duke i hapur vendin në Vlorë kandidates Teuta Rama.

Prime Minister Edi Rama will no longer be a deputy of the Vlora Region. The Socialist leader has chosen to represent the citizens of Durrës in the new Assembly.

Rama has notified the Central Election Commission of his decision, opening the seat in Vlora to the candidate Teuta Rama.

Since 2013, Edi Rama represented the citizens of Vlora in parliament.

Prime Minister Edi Rama says that taking over the mandate of deputy in Durrës will not affect at all the special relationship he has with Vlora.

Rama says that he chose Durrës because it is the place where the third mandate should bring a new hop to that city and all of Albania.

“Vlora was, is and will be until the end in my heart, so with a mandate without a mandate, I leave Vlora neither today nor the weather, while in my mind Durrës is the place where the Third Mandate should bring a new hop “not only for that city but for the whole”, writes Rama.

Rama has informed the Central Election Commission about the decision to represent Durrës, opening the place in Vlora to the candidate Teuta Rama.