Një skafandër antike zhytjeje është gjetur nga një zhytës në 35 thellësi në zonën e gadishullit të Karaburunit.

Zhytësi Endri Gjomemetaj thotë se u zhyt për të kapur oktapod, por hasi në një skafandër që mund të jetë e Luftës së Dytë Botërore ose më herët. Ai thotë se kjo skafandër tashmë do i kalojë Qendrës së peshkimit në Radhimë pasi sipas tij turistët i pëlqejnë këto vlera nënujore.

“Isha zhytur në Karaburun për të gjetur ndonjë oktapod dhe rastësisht hasa në këtë skafandër. E mora për ta sjellë tek Qendra e Peshkimit”, tha Gjomemetaj.

Edhe për peshkatarin e vjetër Sherif Dyrmishi kjo gjetje është e vecantë. Sipas Dyrmishit është një gjetje që mbetet për tu vlerësuar nga specialistët. Ndërsa do i shtohet vlerave të tjera nënujore të Muzeut të Qendrës së peshkimit Radhimë.

“Jam i mahnitur me këtë gjetje të re. Kjo do i shtohet qendrës së peshkimit. Kjo është një skafandër, për më tepër në kohë dhe në verë, duhet të jenë specialistët ata që do e vlerësojnë, por siç tha dhe shoku jonë, duhet të jetë i luftës së dytë botërore, por nuk është e thënë. Duhet të jetë dhe më përpara. Shpresoj që të jetë një vlerë e shtuar për qendrën e peshkimit, për Vlorën dhe për vizitorët”, tha Dyrmishi.

An antique diving suit was found by a diver at 35 depths in the Karaburun Peninsula area.

Diver Endri Gjomemetaj says he dived to catch octopuses, but came across a diving suit that could be of World War II or earlier. He says that this spacecraft will now pass to the Fishing Center in Radhima because according to him tourists like these underwater values.

“I dived into Karaburun to find an octopus and accidentally came across this spaceship. I took it to bring it to the Fishing Center “, said Gjomemetaj.

Even for the old fisherman Sherif Dyrmishi this finding is special. According to Dyrmish, it is a finding that remains to be evaluated by specialists. While it will be added to the other underwater values ​​of the Museum of the Radhima Fishing Center.

“I am delighted with this new finding. This will be added to the fishing center. This is a spacesuit, moreover in time and in summer, it should be the specialists who will evaluate it, but as our friend said, it must be of the second world war, but it is not said. It should be and before. I hope it will be an added value for the fishing center, for Vlora and for the visitors “, said Dyrmishi.