Një taksist nga Fushë Kosova pasi kishte gjetur një portofol me një shumë të madhe parash dhe me dokumente, i kishts dorëzuar ato në polici. Policia më tej ka kontaktuar pronarin e portofolit i cili sipas policisë nuk ka qenë në dijeni se i ka humbur portofoli.

Policia falemndeeon qytetarin e ndershëm që portofolin e gjwMë 24.03.2021 rreth orës 23:30 në stacionin policor në Fushë Kosovë, nga një qytetar (taksist) është dërguar një portofol me një shumë të konsiderueshme parash dhe dokumente personale, të cilën taksisiti e kishte gjetë në veturën me të cilën po punonte.

Nga ana e policisë menjëherë është kontaktuar personi, i cili ende nuk ishte në dijeni se i mungonte portofoli.

I njëjti është paraqitur në stacion ku janë kryer të gjitha procedurat e nevojshme rreth pranim dorëzimit të parave dhe dokumenteve.

Falënderojmë të gjithë qytetarët për bashëpunimin e vazhdueshëm me policinë, veçanërisht qytetarin S.B (mashkull), i cili mbrëmë përveç veprimit të cilin e vlersojmë shumë , ndau edhe kohën e tij për rastin.

A few days after the sensational quarrel, the businessman Gjergj Luca and the candidate for deputy of PD, Luciano Boçi seem to have made peace. In a statement in Korça, Luca said that he was sorry for what happened, adding that forgetting is the best thing.

“We are gathered here for work and not for other things that have happened out of my will and out of who I am. So I do not think that today, on this working day, something should happen that should not have happened.

Oblivion is the most wonderful thing that God has done but also regret some people should have that at least you should be ennobled in front of public opinion. Yet it enters those people who enter the people who forgive them and know what they are doing. “I am sorry once again that that thing happened and that it is not Luca and the other one is not part of that accident either”, he said.

Immediately came the reaction of the Democratic candidate Boçi who said that he welcomes Luca’s statement because for him every message of peace is welcome. Abcnews.al learns that after they made peace, Boçi handed over the phone to businessman Luca.

Boçi and Luca physically clashed a few days ago in a bar. Former Democratic MP Luciano Boci stated that he was raped by businessman Gjergj Luca. The latter, meanwhile, denied his claim, saying the Democratic candidate had shot him.

A taxi driver from Fushë Kosova, after finding a wallet with a large amount of money and documents, had handed them over to the police. The police further contacted the owner of the wallet who according to the police was not aware that he had lost his wallet.

The police thanks the honest citizen who found his wallet on 24.03.2021 around 23:30 at the police station in Fushë Kosovë, a citizen (taxi driver) sent a wallet with a considerable amount of money and personal documents, which the taxi driver had found. in the car he was working with.

The person was immediately contacted by the police, who was not yet aware that he was missing his wallet.

The same was presented at the station where all the necessary procedures for accepting the delivery of money and documents were performed.

We thank all the citizens for the continuous cooperation with the police, especially the citizen S.B (male), who last night, in addition to the action which we appreciate very much, also shared his time for the case.