Një shtetas shqiptar 37-vjeçar u arrestua për zhvatje dhe fajde, pasi një pronar biznesi 43-vjeçar në Selanik e denoncoi në polici për kërcënime të vazhdueshme në mënyrë që të shlyente dhjetëfishin e shumës që mori hua.

Siç u bë e njohur, 43-vjeçari kishte nevojë urgjente për para dhe kështu u detyrua, gjatë periudhës nga 2017 deri në fillim të vitit 2020, të merrte hua pjesërisht prej personit të arrestuar shumën prej 40,000 euro.

Gjatë gjithë kësaj kohe, sipas ankuesit, ai vetë ktheu, ose personalisht ose në një llogari bankare, 48.200 euro, një shumë që korrespondon me kapitalin fillestar, por edhe me interesat.

Sipas të njëjtin denoncim, muajin e kaluar 37-vjeçari, me kërcënime ndaj biznesmenit dhe familjes së tij, zhvati pagesa në bazë mujore prej 3000 eurosh për 11 vitet e ardhshme, që do të thoshte se ai do të duhej të paguante rreth 400,000 euro, shkruajnë mediat lokale greke.

Në këto rrethana, biznesmeni iu drejtua departamentit të zhvatjes së Selanikut dhe pas një operacioni policor, 37-vjeçari u arrestua në zonën e Charilaou, ndërsa merrte nga biznesmeni një shumë parash për të cilën pretendoi se kishin rënë dakord më parë. Personi i arrestuar dërgohet në prokurorin kompetent.

A 37-year-old Albanian citizen was arrested for extortion and usury, after a 43-year-old business owner in Thessaloniki reported him to the police for constant threats in order to repay ten times the amount he borrowed.

As it became known, the 43-year-old was in urgent need of money and thus was forced, during the period from 2017 to early 2020, to borrow partially from the arrested person the amount of 40,000 euros.

During all this time, according to the complainant, he himself returned, either in person or to a bank account, EUR 48,200, an amount corresponding to the initial capital but also to the interest.

According to the same denunciation, last month the 37-year-old, with threats against the businessman and his family, extorted payments on a monthly basis of 3000 euros for the next 11 years, which meant that he would have to pay about 400,000 euros. write the local Greek media.

In these circumstances, the businessman turned to the Thessaloniki extortion department and after a police operation, the 37-year-old was arrested in the Charilaou area, while receiving from the businessman a sum of money which he claimed had been agreed upon before. The arrested person is sent to the competent prosecutor.