Ismet Drishti është një prej personazheve më të njohur në vend për kamerat e fshehta që ka realizuar vazhdimisht me personazhe të njohur.

Ai ka realizuar sot një kamera të fshehtë ku duket teksa lëviz me gomar në rrugët e Tiranës dhe tenton që të futet në parkun e liqenit në kryeqytet ndërsa është ndaluar nga disa punonjës policie që përpiqen ta bindin të largohet edhe pse nuk janë të pajisur me emra në veshjet e tyre apo me numra identifikimi.

Drishti në video shfaqet këmbëngulës në përballjen me punonjësit e policisë pasi ata nuk mund të identifikoheshin si punonjës policie dhe sipas tij mund të ishin edhe kriminelë.

Pjesë nga biseda:

Drishti: Po deri tek shiriti

Polici 1: Nuk lejohet

Drishti: Po pse nuk e ke vënë shiritin këtu

Polici 1: Po jam unë këtu

Drishti: Dmth ti je në vend të shiritit

Polici 1: Po normale

Drishti: Dmth ti bën punën e shiritit. Pse nuk lejohet?

Polici 1: Me urdhër nga lart

Drishti: Ku është ky urdhri?

Polici 1: Jam unë punonjës policie Kthehu ose do marrësh masë?

Drishti: Cfarë mase do marrësh?

Polici 1: Zotëri mund të merrni informacion në organet përkatëse.

Drishti: Po uniforma e policisë ka emër dhe numër. Kush jeni ju?

Policja 2: Më vjen keq

Drishti: Unë nuk të njoh zonjushë, më nxirr emrin dhe numrin

Policja 2: Keni të drejtë

Drishti: Zonjushë kur kam të drejtë, përse më pengon?

Polici 1: Zotëri do të të shoqëroj

Drishti: Kush je ti të më shoqërosh? Mos më prek me dorë zotëri.

Polici 3: Ku do shkoni me këtë?

Drishti: Xhiro nëpër Tiranë, e kam kafshë shoqërimi. Dikush ka qenin, peshkun, majmunin, unë kam këtë

Polici 3: E kam kohën e kufizuar

Drishti: Këta kë përfaqësojnë?

Polici 3: Janë kolegët e mi. jam në shërbim, nuk lejohet asnjë këmbësor dhe asnjë person me kafshë shtëpiake apo shoqëruese

Drishti: Të lutem, ku të marr vesh që është polic. Nuk ka emër as numër. Këtë uniformë e blej në dyqan. Ku ta di që nuk janë kriminela?

Polici 3: Ky është problemi i tyre, jo i juaji

Drishti: Mirë mirupafshim zotëria juaj!

Ismet Drishti is one of the most famous characters in the country for the hidden cameras that he has constantly realized with famous characters.

He has made a secret camera today where he appears to be moving with a donkey on the streets of Tirana and tries to enter the lake park in the capital while he is stopped by some police officers who try to persuade him to leave even though they are not equipped with names. in their wardrobes or with identification numbers.

Drishti in the video appears persistent in dealing with police officers as they could not be identified as police officers and according to him could be criminals.

Excerpts from the conversation:

Drishti: Yes, up to the bar

Police 1: Not allowed

Drishti: Why didn’t you put the tape here

Policeman 1: Yes, I’m here

Drishti: I mean you are instead of the bar

Police 1: Yes normal

Drishti: I mean you do the ribbon work. Why is it not allowed?

Policeman 1: By order from above

Drishti: Where is this order?

Policeman 1: Am I a police officer Come back or will you take action?

Drishti: How much will you take?

Policeman 1: Sir, you can get information from the relevant authorities.

Drishti: Yes, the police uniform has a name and a number. Who are you?

Policeman 2: I’m sorry

Drishti: I don’t know you ladies, give me your name and number

Policy 2: You are right

Drishti: Ladies, when I’m right, why are you bothering me?

Policeman 1: Sir, I will accompany you

Drishti: Who are you to accompany me? Don’t touch me, sir.

Policeman 3: Where are you going with this?

Drishti: Shoot around Tirana, I have companion animals. Someone has the dog, the fish, the monkey, I have that

Policeman 3: I have limited time

Drishti: Who do they represent?

Policeman 3: They are my colleagues. I am on duty, no pedestrians and no pets or escorts are allowed

Drishti: Please, let me know that he is a police officer. There is no name or number. I buy this uniform in the store. How do I know they are not criminals?

Policeman 3: This is their problem, not yours

Drishti: Goodbye, sir!