‘Çdo mashkull të martohet me dy gra, ndryshe e pret burgu’. Ky është vendimi i marrë së fundmi nga mbreti i Swasiland vendi i fundit afrikan që drejtohet zyrtarisht nga një monark absolut.

Vendi me pak më shumë se 1 milion banorë udhëhiqet nga viti 1986 nga mbreti Mswati III, ndërsa 90% të shkëmbimeve tregtare i ka më Afrikën e Jugut.

Por së fundmi aty ka nisur një revoltë për më shumë të drejta.

“Në Parlament as nuk mund të flasim pa lejen e mbretit, duhet t’i merret leja edhe kur nuk ndodhet aty. Çdo vendim që marrim, miratohet nga ai, dhe vetëm nga ai”, ka deklaruar një deputet lokal, i përfshirë në protesta.

Firma e mbretit është nevojshme për çdo akt të parlamentit, por edhe për çdo vendim gjyqësor.

Protestat e fundit janë shtypur me dhunë nga autoritetet, dhe liderët kryesorë janë të fshehur ose kanë kaluar kufirin me Afrikën e Jugut.

Ndryshimi i emrit nuk është vendimi i vetëm autoritar i mbretit, që ka 15 gra. Në 2019, mbreti Mswati III vendosi që çdo mashkull i rritur duhet të martohet, të paktën, me dy gra, përndryshe do të ndëshkohet me burg.

Amnesty International e kanë cilësuar atë që po ndodh në vendin e Afrikës jugore si një “sulm i drejtpërdrejtë mbi të drejtat e njeriut”.

‘Every man should marry two women, otherwise he will be imprisoned’. This is the decision recently taken by the king of Swasiland the last African country to be officially ruled by an absolute monarch.

The country with just over 1 million inhabitants has been ruled since 1986 by King Mswati III, while 90% of trade exchanges are with South Africa.

But recently there has started a revolt for more rights.

“We can not even speak in Parliament without the king’s permission, his permission must be taken even when he is not there. “Every decision we make is approved by him, and only by him”, declared a local deputy, involved in the protests.

The king’s signature is required for every act of parliament, but also for every court decision.

Recent protests have been violently suppressed by authorities, and key leaders have gone into hiding or crossed the border into South Africa.

The name change is not the only authoritarian decision of the king, who has 15 wives. In 2019, King Mswati III decided that every adult male should marry at least two women, otherwise he would be sentenced to prison.

Amnesty International has described what is happening in the South African country as a “direct attack on human rights”.