Ceremonia e fejesës, u zhvillua vetëm 10 ditë pas takimit të parë mes 29-vjecarit dhe të miturës. K.P. është dënuar nga gjykata e Tiranës me 6 vite burgim, për akuzën e “marrëdhënieve seksuale me dhunë me të mitur, të moshës 14-18 vjec” dhe pret verdiktin e Apelit.

“Ai donte të sigurohej që isha e virgjër, sepse kështu donin prindërit e tij…. i betohesha se nuk kisha patur asnjë tjetër para tij…më kërkoi të vishja një fustan të nënës së tij. Pranova nga frika. mi hoqi rrobat me forcë, kreu marrëdhënie pa dëshirën time. Pastaj më tha: “nuk je e ndershme”. Prindërit e tij me thanë “k….”. Më nxorën jashtë. Kjo ndodhi ditën e fejesës tonë. Erdhën prindërit e tij dhe më morën….”.

 

Kështu nis e rrëfen historinë e saj tronditëse, E., e cila sot është studente. Në 2019, në moshën 17-vjecare ajo u fejua me shkuesi me K.P. Ceremonia e fejesës, u zhvillua vetëm 10 ditë pas takimit të parë mes 29-vjecarit dhe të miturës. K.P. është dënuar nga gjykata e Tiranës me 6 vite burgim, për akuzën e “marrëdhënieve seksuale me dhunë me të mitur, të moshës 14-18 vjec” dhe pret verdiktin e Apelit.

Rrëfimi i të miturës që u përdhunua ditën e fejesës

E, ka rrëfyer se K.P, është ish i fejuari i saj. Ajo shpjegon se më te u njoh përmes djalit të hallës dhe fillimisht u takuan në një qendër tregftare në periferi të Tiranës. “Mbaj mend se ka qenë data 7 apo 8 mars 2019. Jemi takuar atje, unë me prindërit dhe K me prindërit e tij. Me lejen e prindërve të mi, unë kam dalë me K dhe familjen e tij. Pasi pimë kafe, të gjithë se bashku, prindërit i thanë Kt që shkoi e bëji një grafi për këmbët, sepse atyre ju dukesha se po caloja. Pasi shkuam në spital dhe bëmë grafinë, kam dëgjuar doktorin duke iu thënë prindërve se nuk ka probleme. Pas kësaj me dërguan në shtëpi”, tregon E,.

Pa kaluar as 10 ditë nga takimi i parë, E,. dhe K.P, kanë shpallur fejesën. Pikërisht dita e bashkimit të tyre, u shndërrua një ditë tmerri për të miturën.

”Bëmë fejesën e cila zgjati 2 – 3 orë. Pasi ikën njerëzit e mi më lanë tek shtëpia e Kt, me qëllim që unë të njihesha akoma me djalin, duke qenë se njohja ishte me shkesë. Pasi ikën të gjithë njerëzit K, me kërkoi që të shkonim në kat të dytë të banesës. Ai bëri dush, unë shkova të laja flokët, se kisha gjithë ditën e rregulluar nga fejesa dhe doja të rreguillohesha. K më kërkoi të shkonim te dhoma e tij. Ai këmbëngul;te të kryenim marrëdhënie seksuale, se kështi kërkonte familja e tij, për të parë nëse isha ose jo e ndershme. Unë i thoja që kisha shkuar që të njihesha me të dhe familjen e tij vetëm, kaq. Ai me kërcënoi se nëse nuk kryeja marrëdhënie me të, do të më kthente në familjen time.

Unë vazhdimisht i thoja që nuk kam patur asnjë tjetër para tij. ai vazhdonte me të njëjtat fjalë. Ai më thoshte të vishja një fustan të nënës së tij dhe unë nuk pranoja. Pastaj duke pasur frikë pranova ta vishja fustanin e nënës së tij. Ai më hoqi fustanin e mbathjet me forcë. Unë fillova të bërtisja. Ai nuk ndaloi. Pata dhimbje. Pasi mbaroi ai më thoshte: je e pandershme”, rrëfeu vajza para trupit gjykues. E mitura tregon se familjarët e tij e ofenduan dhe i thënë “je vajzës rrugësh, je imorale”. “Ju thoja se jam e ndershme, e pastër dhe nuk kam pasur asnjë lidhje me djem të tjerë. Ata me nxorën jashtë dhe me lanë të makina e K”, vijon më tej e dëmtuara. Vajza thotë se këmbënguli që të bënte analiza mjekësore, që të vërtetonte se isha e virgjër, që të vërtetonte ndershmërinë e saj. Ekspertët e Mjekësisë Ligjore, kanë konfirmuar se e mitura është zhvirgjëruar me dhune./BW

 

The engagement ceremony took place only 10 days after the first meeting between the 29-year-old and the minor. K.P. was sentenced by the Tirana court to 6 years in prison, on the charge of “violent sexual intercourse with a minor, aged 14-18” and awaits the verdict of the Appeal.

“He wanted to make sure I was a virgin, because that’s what his parents wanted.” I swore to him that I had not had anyone else before him… he asked me to wear a dress of his mother. I accepted out of fear. he forcibly removed my clothes, had intercourse against my will. Then he said to me, “You are not honest.” His parents told me “k….”. I was kicked out. This happened on the day of our engagement. “His parents came and took me.”

This is how she begins to tell her shocking story, E., who is a student today. In 2019, at the age of 17 she got engaged to the go-getter with K.P. The engagement ceremony took place only 10 days after the first meeting between the 29-year-old and the minor. K.P. was sentenced by the Tirana court to 6 years in prison, on the charge of “violent sexual intercourse with a minor, aged 14-18” and awaits the verdict of the Appeal.

The confession of the minor who was raped on the day of the engagement

E, has confessed that K.P, is her ex-fiancé. She explains that she met her through her aunt’s son and they first met in a shopping center on the outskirts of Tirana. “I remember it was March 7 or 8, 2019. We met there, me with his parents and K with his parents. With my parents’ permission, I went out with K and his family. After drinking coffee, all together, the parents told Kt to go and do a graph for the legs, because to them I looked like I was walking. After we went to the hospital and did the x-ray, I heard the doctor telling the parents that there were no problems. “After that they sent me home,” E said.

Less than 10 days after the first meeting, E ,. and K.P., have announced the engagement. Exactly the day of their reunion, turned into a day of horror for the minor.

We got engaged which lasted 2-3 hours. After he left, my people left me at Kt’s house, so that I could still get to know the boy, since the acquaintance was sparse. After all the people had left K asked me to go to the second floor of the apartment. He took a shower, I went to wash my hair, because I had all day arranged by engagement and I wanted to get organized. K asked me to go to his room. He insists that we have sex with him, that this is what his family wanted, to see if I was honest or not. I told him I had gone to get to know him and his family alone, that’s. He threatened to take me back to my family if I did not have sex with him.

I kept telling him I had no one else before him. he continued with the same words. He told me to wear a dress of his mother and I refused. Then in fear I agreed to wear his mother’s dress. He forcibly removed my dress and shoes. I started screaming. He did not stop. I was in pain. “After he finished, he said to me: you are dishonest”, the girl confessed in front of the court. The minor says that his family members offended him and told him “you are a street girl, you are immoral”. “I told you that I am honest, clean and I had no connection with other boys. “They took me out and left me in K’s car”, the injured party continues. The girl says that she insisted on doing medical tests, to prove that I was a virgin, to prove her honesty. Forensic experts have confirmed that the minor was forcibly deported.