Në nëntor 2019, Emmanuel Lucau , një refugjat nga Republika e Kongos, rrëfeu se si ai arriti t’i mbijetonte ekzekutimit në atdheun e tij, raporton protothema.

Në atë kohë ai po priste me padurim aprovimin për të sjellë familjen e tij në Greqi, kërkesë që ishte refuzuar një herë. Pothuajse një vit më vonë, rruga dukej ende e gjatë, por Lucau ka në duar një vendim premtues nga një gjykatë greke.

Pavarësisht se ai mbijetoi dhe po jeton më një plumb në kokë, kjo i ka shkaktuar atij shumë probleme shëndetësore, përfshirë epilepsinë. Ai erdhi në Greqi në 2012. Katër vite më vonë, Lucau paraqiti një kërkesë për bashkim familjar në gusht 2016.

Në Mars 2018, kërkesa e tij u refuzua. Disa ditë më parë, Gjykata Administrative e Shkallës së 3 anuloi këtë vendim, kështu që çështja e tij do të shqyrtohet edhe njëherë.

Sipas avokatëve të refugjatëve, Eleni Kagiou dhe Hara Katsigianni, të cilët po merren me çështjen e tij, ky vendim konsiderohet shumë i rëndësishëm pasi këto çështje janë shumë të rralla për gjykatat greke . Ky vendim “është një fitorja e parë për Emmanuel”.

Sidoqoftë, mbetet ende një rrugë e gjatë përpara, pasi pas vendimit të Gjykatës, administrata kompetente do të rishikojë edhe njëherë çështjen e tij.

Lucau ka deklaruar se: “Unë kërkoj të jem me familjen time që të mund të kujdesem për ta” dhe ka shtuar se: “Të gjitha gjërat kërkojnë kohë, njeriu duhet të ketë durim. Durimi dhe këmbëngulja janë të justifikuara në fund”.

Dy avokatët e tij theksojnë gjithashtu se vetë çështja e Lucau “pasqyron realitetin e zymtë të të gjithë refugjatëve në Greqi, të cilët prej shumë vitesh po përpiqen të ribashkohen me familjet e tyre, por pa sukses”.

In November 2019, Emmanuel Lucau, a refugee from the Republic of Congo, confessed how he managed to survive the execution in his homeland, reports protothema.

At the time he was eagerly awaiting approval to bring his family to Greece, a request that had once been rejected. Almost a year later, the road still seemed long, but Lucau has in his hands a promising decision from a Greek court.

Although he survived and is living with a bullet in the head, this has caused him many health problems, including epilepsy. He came to Greece in 2012. Four years later, Lucau filed an application for family reunification in August 2016.

In March 2018, his application was rejected. A few days ago, the Administrative Court of 3rd Instance annulled this decision, so his case will be reviewed once again.

According to refugee lawyers Eleni Kagiou and Hara Katsigianni, who are dealing with his case, this decision is considered very important as these cases are very rare for Greek courts. This decision “is a first victory for Emmanuel”.

However, there is still a long way to go, as after the decision of the Court, the competent administration will review its case once again.

Lucau stated: “I want to be with my family so that I can take care of them” and added: “All things take time, one must have patience. “Patience and perseverance are justified in the end.”

His two lawyers also point out that the Lucau case itself “reflects the grim reality of all refugees in Greece, who for many years have been trying to reunite with their families, but without success.”