Policia rrugore njofton se gjatë kontrolleve në aksin rrugor Peqin-Rrogozhinë janë evidentuar dhe ndëshkuar 8 drejtues mjetesh që qarkullonin ne shpejtësi nga 120 deri në 140 km/h, ndërkohë që tabela lejon të qarkullosh me 80 km/h.

Ndërkohë në aksin rrugor Krrabë-Elbasan gjatë mesditës së sotme janë evidentuar dhe ndëshkuar 9 drejtues mjetesh që qarkullonin me shpejtësi nga 150 km/h deri në ekstrem 239 km/h, ku tabela lejon 110 km/h.

Njoftimi i policisë: Me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë në rrugë, Njësia Operacionale e Drejtorisë së Policisë Rrugore ka shtuar kontrollet kryesisht në ato akse rrugore ku rreziku për të shkaktuar aksident rrugor është më i lartë.

Në këtë kuadër, gjatë ditës së sotme është ushtruar kontroll me radar dhe alkooltest në disa akse rrugore të qarkut Elabasan dhe konkretisht në aksin rrugor Peqin-Rrogozhinë dhe në aksin rrugor Krrabë-Elbasan.

Në akset Peqin-Rrogozhinë dhe Krrabë-Elbasan 17 leje drejtimi të pezulluara gjatë ditës së sotme, konkretisht: Gjatë kontrolleve në aksin rrugor Peqin-Rrogozhinë janë evidentuar dhe ndëshkuar 8 drejtues mjetesh që qarkullonin ne shpejtësi nga 120 deri në 140 km/h, ndërkohë që tabela lejon të qarkullosh me 80 km/h.

Ndërkohë në aksin rrugor Krrabë-Elbasan gjatë mesditës së sotme janë evidentuar dhe ndëshkuar 9 drejtues mjetesh që qarkullonin me shpejtësi nga 150 km/h deri në ekstrem 239 km/h, ku tabela lejon 110 km/h.

239 km/h në kulmin e trafikut përtej çdo limiti të arsyes, kjo shpejtësi është vrasëse për jetën e drejtuesit të mjetit sado luksoz ta ketë, por aq dhe e rrezikshme për jetën e përdoruesve të tjerë të rrugës.

Po nga Njësia Operacionale e Policisë Rrugore, prej mëngjesit të sotëm deri tani janë vendosur 23 masa administrative për parakalime të gabuara për manovra të rrezikshme në rrugë. 19 drejtues mjetesh janë dërguar në OASH, për mosvendosje të rripit të sigurimit. 21 drejtues mjetesh janë ndëshkuar për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit. 3 masa maksimale me vlerë 30.000 lekë të rinj secila, për shpejtësi tej normave të lejuara, pasi drejtuesit e mjeteve ishin shtetas të huaj.

The traffic police announces that during the controls on the road axis Peqin-Rrogozhinë, 8 drivers were identified and punished who were traveling at speeds from 120 to 140 km / h, while the sign allows to drive at 80 km / h.

Meanwhile, on the road axis Krrabë-Elbasan during noon today, 9 drivers were identified and punished who were traveling at speeds from 150 km / h to the extreme 239 km / h, where the table allows 110 km / h.

Police notification: In order to increase the parameters of road safety, the Operational Unit of the Traffic Police Directorate has increased controls mainly on those road axes where the risk of causing a road accident is higher.

In this context, during today, radar control and alcohol testing were exercised in some road axes of Elabasan district and specifically in the road axis Peqin-Rrogozhinë and in the road axis Krrabë-Elbasan.

In the axes Peqin-Rrogozhinë and Krrabë-Elbasan 17 driving licenses suspended during today, namely: During the controls in the road axis Peqin-Rrogozhinë were identified and punished 8 drivers who were traveling at speeds from 120 to 140 km / h, meanwhile that the table allows to drive at 80 km / h.

Meanwhile, on the road axis Krrabë-Elbasan during noon today, 9 drivers were identified and punished who were traveling at speeds from 150 km / h to the extreme 239 km / h, where the table allows 110 km / h.

239 km / h at the peak of traffic beyond any limit of reason, this speed is deadly for the life of the driver of the vehicle, no matter how luxurious it is, but also dangerous for the life of other road users.

Also from the Operational Unit of the Traffic Police, from this morning until now, 23 administrative measures have been imposed for wrong overtaking for dangerous maneuvers on the road. 19 drivers were sent to OASH, for not wearing a seat belt. 21 drivers were fined for using a mobile phone while driving. 3 maximum measures worth 30,000 new lek each, for speeding beyond the allowed norms, as the drivers of the vehicles were foreign citizens.