Detaje të reja janë zbuluar rreth vrasjes së 45-vjeçarit shqiptar, Adriatik Tresa në Ekuador. Mediat spanjolle raportojnë se janë ndaluar tetë persona, nga të cilët vetëm një u procedua penalisht.

Prokurori Walter Jaramillo, tregoi se midis atyre ishin gruaja e viktimës, vjehrrit e tij, tre kunetërit dhe dy rojet e sigurisë.

“Familjarët e të ndjerit janë përgjegjës për fshehjen e provave në vendin të ngjarjes, pasi ata morën dokumente, një çantë, një makinë dhe telefonin celular të viktimës. Por ende nuk ka detaje të qarta”, tha Jaramillo.

Vetëm kunata e tij 26- vjeçare ishte pranë Tresës kur u ekzekutua me 6 plumba dhe prokuroria ka urdhëruar që të paraqitet në mënyrë periodike në Prokurori, për kohëzgjatjen e udhëzimit fiskal, që është 30 ditë.

Prokurori përmendi se gjashtë prova balistike u gjetën në vendin e krimit dhe se një burrë tjetër hyri në ndërtesën e shqiptarit, i veshur me një jelek të ngjashëm me ato të veshur nga policia.

“Ata u paraqitën si polici anti-drogë. Ajo çfarë është për t’u habitur është që kamerat e sigurisë në shtëpi ishin shkëputur, nuk kishte asnjë grabitje, asgjë nuk ishte hapur, sepse supozohet se bastisja ishte për ‘sqarim’”, deklaroi Jaramillo.

Prokurori Walter Jaramillo tha se kunata dhe i ndjeri ishin ulur në një divan dhe kur ajo u ngrit për të kërkuar që t’i tregonin asaj urdhrin e kontrollit, një nga burrat qëlloi Tresën gjashtë herë me pushkë. Siç raportojnë mediat skena ka qenë e përgjakshme.

Menjëherë pas kësaj, fqinjët kanë raportuar të shtënat në polici dhe kanë parë vrasësit të largohen me shpejtësi me makinat e tyre. Ndërkohë organet e hetimit kanë dhënë disa detaje në lidhje me këtë ekzekutim.

Sipas tyre, kanë qenë të paktën shtatë persona që morën pjesë në vrasjen e 45 vjecarit: dy shoferë, dy persona që ruanin jashtë banesës dhe tre të tjerë që hynë në shtëpi dhe ekzekutuan shqiptarin, i cili rezulton të jetë i martuar me një grua ekuadoriane dhe mbante dokumenta të rregullta qëndrimi në Ekuador.

Autoritetet ekudoriane zbuluan se viktima ishte pjesë e një hetimi të Njësisë Kundër Narkotikëve, si i dyshuar në përfshirjen e trafikut të drogës.

Tresa ka qenë më herët i dënuar për posedim dhe armëmbajtje pa leje për gati trembëdhjetë muaj. Përveç kësaj, ai ka qenë nën hetim në vitin 2013 për krimin e pastrimit të parave. Vitet e fundit ka pasur disa episode të dhunshme ku janë përfshirë shqiptarët.

Prokurori i çështjes tha se disa javë më parë disa persona janë përpjekur të rrëmbenin të Tresën por pa sukses. Në maj 2013, Adriatik Tresa u arrestua në një shtëpi në Samborondon të Ecuadorit së bashku me disa persona të tjerë si pjesë e hetimit për vdekjen e gazetarit Fausto Valdiviezo.

Ministri i atëhershëm i brendshëm, Jose Serrano, tha se një bandë kushtuar trafikut të drogës dhe pastrimit të parave ishte e përfshirë në krimin e ndodhur ndaj gazetarit.

New details have been revealed about the murder of 45-year-old Albanian Adriatik Tresa in Ecuador. Spanish media report that eight people have been detained, of whom only one was prosecuted.

Prosecutor Walter Jaramillo testified that among them were the victim’s wife, his father-in-law, three brothers-in-law and two security guards.

“The relatives of the deceased are responsible for hiding the evidence at the scene, after they received documents, a bag, a car and the victim’s mobile phone. “But there are still no clear details,” said Jaramillo.

Only his 26-year-old sister-in-law was near Tresa when he was executed with 6 bullets and the prosecution has ordered him to appear periodically to the Prosecution, for the duration of the fiscal instruction, which is 30 days.

The prosecutor mentioned that six ballistic evidence was found at the crime scene and that another man entered the Albanian building, wearing a vest similar to those worn by the police.

“They introduced themselves as anti-drug police. “What is surprising is that the security cameras in the house were disconnected, there was no robbery, nothing was opened, because it is assumed that the raid was for ‘clarification'”, declared Jaramillo.

Prosecutor Walter Jaramillo said the sister-in-law and the deceased were sitting on a sofa and when she got up to ask to be shown the search warrant, one of the men shot Tresa six times with a rifle. As the media report the scene has been bloody.

Shortly afterwards, neighbors reported the shooting to police and saw the killers rush away in their cars. Meanwhile, the investigation bodies have provided some details about this execution.

According to them, there were at least seven people who took part in the murder of the 45-year-old: two drivers, two people guarding the apartment and three others who entered the house and executed the Albanian, who turns out to be married to an Ecuadorian woman. and held regular residence documents in Ecuador.

Ecuadorian authorities revealed that the victim was part of an investigation by the Anti-Narcotics Unit, as a suspect in involvement in drug trafficking.

Tresa has previously been convicted of illegal possession and possession of weapons for nearly thirteen months. In addition, he has been under investigation in 2013 for money laundering crime. In recent years there have been several violent episodes involving Albanians.

The prosecutor in the case said that a few weeks ago some people tried to kidnap Tresa but without success. In May 2013, Adriatic Tresa was arrested at a home in Samborondon, Ecuador along with several other people as part of the investigation into the death of journalist Fausto Valdiviezo.

The then interior minister, Jose Serrano, said a gang dedicated to drug trafficking and money laundering was involved in the crime against the journalist.