Iu premtua martesë, por ”halla” e futi në rrjetë, historia e të resë që arriti të çonte në burg grupin e trafikantëve

Gazetarja e Fax news Mimoza Sinanaj ka trajtuar sot një histori të dhimbshme të një të reje nga Berati e cila ka rënë pre e trafikimit dhe e shfrytëzimit nga ish-burri i saj. E reja me inicialet M.S u dashurua me një djalë që punonte në lokalet e Beratit, dhe u duk se tashmë do të kishte një kthesë për jetën e saj, që kishte qenë boll e vështirë dhe e dhimbshme.

Jeta e saj më parë kishte qënë mjaft e vështirë, pasi ishte keqtrajtuar dhe përdhunuar nga njerku por kishte mundur ta denonconte dhe të shpëtonte, ndërkohë që më pas nisi të jetonte me nënën e saj deri sa dashuroi E.H djalin me kitarë.

Por lumturia nuk shkoi shumë gjatë, pasi bashkëshorti i saj i kërkoi të fillonte punë në një lokal luksoz në Berat, ku ai i rekomandonte që të shkonte me njerëz të tjerë kundrejt pagesës.

M.S. tregon se nuk pranoi, por duke parë që nuk i eci plani atëherë i fejuari i cili kishte rëmbyer zemrën kalon në një plan të dytë e gënjen. Vajza qëkur kishte lindur nuk e kishte njohur babanë e saj ndaj dhe donte ta takonte. Kështu u sajua takimi me babanë e saj në Itali. Gjithçka u bë në mënyrë të shpejtë dhe brenda tre ditëve vajza niset në Itali ku fillon edhe kalvari i vuajtjeve të saj.

Në target hipën me një që i fejuari e quante mik shtëpie dhe një grua që u prezantua si halla e saj pasi ajo nuk i njihte të afërmit nga babai natyral ndaj dhe i besoi. Ndërsa sapo mbërrijnë në Itali halla ishte një tutore e cila i tregoi se ajo është shitur nga i fejuari i saj dhe tani do punoj për të.

M.S tregon me imtësi sesi ka parë me sy tmerre si është torturuar dhe si ishte detyruar nën efektin e drograve të nxirrte lek me klientët e saj që numëroheshin me dhjetra në ditë dhe të gjitha lekët ia merrnin, dhe ia menaxhonte tutorja.

Vajza tregon e tmerruar se si ajo kishte me dhjetra vajza të tjera në rrugët e italisë që keqtrajtoheshin dhe nëse nuk bindeshin vriteshin hidheshin në fund të detit.

M.S tregon se si ajo me shumë sakrifica kishte arritur të niste me foto dhe video çfarë ndodhte konkretisht në atë vend, dhe pas në pune disa mujore bëri që të nxirrej dhe kapej një rrjet prostitucioni që mbështetej nga segmente të caktuara nën shumën e parave të nxjerra nga dhunimi që u bëhej në mënyrë sistematike prostituimi i këtyre vajzave.

Pas shumë përpjekjeve M.S .fiton gjyqin dhe ish i fejuari së bashku me rrjetin iu vunë prangat dhe janë dënuar me disa vite burg. Por jeta e M.S. është sërish në rrezik, pasi ajo ndihet e kërcënuar dhe e pambrojtur.

Kanë kërkuar ndihmë në institucionet përkatëse por nuk kanë marë asnjë lloj ndihme qoftë psikologjike qoftë financiare. Apeli i nënës dhe bijës është që të ndihmohen, dhe që ti gjendet një vend ku tëe strehohen dhe tiu jepet ushqim.

Ato shprehen po ashtu se janë duke u përballur me paragjykim në qytetin e Beratit, dhe nuk mungojnë as rastet kur i fyejnë në rrugë dhe kjo e bën të vështirë jetesën e tyre në qytet.

Ekzekutuan me 7 plumba taksistin, rrëfehen dy vëllezërit: Na ngacmonte nënën dhe motrën!

Detaje të reja janë zbardhur pas arrestimit të dy vëllezërve që vranë taksistin 71-vjeçar, Abdulla Budlla.

Mësohet se dy vëllezërit Sajmir dhe Arsil Shera kanë deklaruar përpara policisë, se i moshuari i ngacmonte nënën dhe motrën.

Mendohet se shumë persona në fshat e dinin për lidhjen që i moshuari kishte, dhe kjo ka sjellë edhe zbardhjen e shpejtë të ngjarjes nga ana e Policisë.

Gjatë operacionit, policia gjeti dhe sekuestroi edhe mjetin që kanë përdorur dy vëllezërit për të kryer krimin. Njëri prej vëllezërve, 32-vjeçari Sajmir Shera, ka qenë i dënuar më parë.

Fax news journalist Mimoza Sinanaj addressed today a painful story of a young woman from Berat who has fallen prey to trafficking and exploitation by her ex-husband. The young woman with the initials M.S fell in love with a boy who worked in the premises of Berat, and it seemed that there would already be a turning point in her life, which had been very difficult and painful.

Her life had previously been quite difficult, as she had been mistreated and raped by her stepfather but had been able to denounce and save her, while then starting to live with her mother until E.H fell in love with the boy with the guitar.

But the happiness did not last long, as her husband asked her to start working in a luxury bar in Berat, where he recommended her to go with other people for a fee.

M.S. shows that he did not accept, but seeing that his plan did not work then the fiancé who had kidnapped his heart goes into a second plan and lies. The girl had not known her father since she was born and wanted to meet him. This is how the meeting with her father in Italy was conceived. Everything was done quickly and within three days the girl leaves for Italy where the ordeal of her suffering begins.

They were targeted by a man whom the fiancé called a house friend and a woman who introduced herself as her aunt because she did not know relatives from her natural father and trusted them. As soon as they arrived in Italy the aunt was a tutor who told her that she was sold by her fiancé and now I will work for her.

M.S tells in detail how she saw with horrified eyes how she was tortured and how she was forced under the effect of drugs to make money with her clients who were counted in the tens of days and they took all the money, and the tutor managed it.

The girl tells in horror how she had with dozens of other girls on the streets of Italy who were mistreated and if they disobeyed they were killed and thrown to the bottom of the sea.

MS shows how she with a lot of sacrifices had managed to start with photos and videos of what was specifically happening in that country, and after several months of work she made a prostitution ring that was supported by certain segments under the amount of money extracted. from the rape that these girls were systematically prostituted.

After many attempts M.S. wins the trial and the ex-fiancé together with the network were handcuffed and sentenced to several years in prison. But the life of M.S. is again in danger, as she feels threatened and vulnerable.

They have asked for help from the relevant institutions but have not received any kind of help, either psychological or financial. The appeal of mother and daughter is to be helped, and to find a place to shelter and feed them.

They also say that they are facing prejudice in the city of Berat, and there are also cases when they are insulted on the streets and this makes their living in the city difficult.