Ditën e sotme ish-kryeministri Sali Berisha publikoi në facebook denoncimin e ardhur prej qytetarëve, ku raportohej për komplikacone të shkaktuar nga vaksina kineze ndaj një gruaje të identifikuar si Xhevahire Vladi nga Lura.

FaxNews ka mundur të sigurojë një intervistë me të birin e gruas, Asllan Vladin, i cili pohon se me sa i njeh ai prindërit, komplikacionet nuk janë shkaktuar nga vaksina.

Vladi thekson se mamaja e tij vuante nga tensioni dhe mospirja rregullisht e ilaçeve janë bërë shkaktar i gjëndjes saj të rëndë shëndetësore 4 ditë pas marrjes së vaksinës.

”E Kanë ndjek mjekët dhe infermierët rregullisht. Herë pasëhere ka pas vlerësimet e mjekut dhe infermierëve. Duke i njoft prindërit me nuk e ka nga vaksina. Mamaja vuante nga hipertensioni dhe ditët e fundit nuk i ka marrë rregullisht ilaçet. Kemi fol me mjekun pas shqetësimeve, ka ardhur helikopteri dhe e ka marrë nga Lura për në Tiranë..

Edhe babai është vaksinuar dhe nuk kishte asnjë problem. Unë mendos se për shkak të mospirjes së ilaçeve. Vaksinimi është kryer brenda të gjitha standarteve”, tha Vladi.

Today, the former Prime Minister Sali Berisha published on Facebook the denunciation received from the citizens, where it was reported about complications caused by the Chinese vaccine against a woman identified as Xhevahire Vladi from Lura.

FaxNews has been able to provide an interview with the woman’s son, Asllan Vladin, who claims that as far as he knows the parents, the complications were not caused by the vaccine.

Vladi points out that his mother was suffering from high blood pressure and not taking medication regularly became the cause of her serious health condition 4 days after receiving the vaccine.

“Doctors and nurses follow up regularly. Occasionally there have been evaluations by doctors and nurses. Notifying parents of no vaccine. My mother suffered from hypertension and has not taken her medication regularly in recent days. We talked to the doctor after the concerns, the helicopter came and took him from Lura to Tirana ..

The father was also vaccinated and had no problems. I think because of not taking the medicine. “Vaccination has been carried out within all standards”, said Vladi.

Police ordered him to make 300 ups and downs as punishment for breaking anti-Covid rules