Në fshatin Turan të Tepelenës gjatë punës bujqësore një i ri ka nxjerrë në dritë disa gjetje arkeologjike. Në brendinë e një varri që zë një hapësirë rreth 2 metra katror duken disa mbretje skeleti njerëzore, monedha, enë metali dhe enë në qeramikë.

Ky zbulim, i gjendur rastësisht nga një banor i zonës mund të jetë pararendës i zbulimeve të tjera arkeologjike, vetëm 3.5 kilometra nga larg nga qyteti i Tepelenës, midis fshatrave Veliqot dhe Turan. Ndërsa, në vijim pritet zëri i specialistëve të arkeologjisë për të dokumentuar edhe analizuar rëndësinë e këtyre gjetjeve.

Për zbulimin ka reaguar edhe ministrja e Kulturës, Elva Margariti, e cila në një postim në rrjetet sociale shkruan se gjetjet arkeologjike lidhen me inventarin e një varri të periudhës helenistike.

“Nëntoka vazhdon të na pasurojë me thesare trashëgimie. Gjatë punimeve me karakter bujqësor në fshatin Turan të Tepelenës janë zbuluar disa gjetje arkeologjike rastësore.

Gjetjet arkeologjike lidhen me inventarin e një varri të periudhes Helenistike dhe përbëhen nga monedha, kandil qeramike si dhe enë ceremoniale prej qeramike. Është radha e studiuesve të thonë fjalën e tyre, për detaje të mëtejshme.

Specialistet e IKTK janë nisur në terren për të realizuar verifikimin në vend të situates, dokumentimin e gjetjeve si dhe transportimin e tyre pranë ambienteve të IKTK. Ky proces do të realizohet në bashkepunim me specialistë të DRTK Gjirokastër.

Njëkohësisht, specialistët do të përgatisin relacionin përkatës, i cili do të kalojë për shqyrtim dhe vendimmarrje pranë Këshillit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale (KKTKM). Procedurat e mëtejshme në lidhje me gjetjet do të përcaktohen nga KKTKM”.

In the village of Turan in Tepelena, during the agricultural work, a young man has brought to light some archeological findings. Inside a tomb that occupies an area of ​​about 2 square meters, several human skeleton kingdoms, coins, metal vessels and pottery vessels can be seen.

This discovery, found by chance by a resident of the area may be a precursor to other archaeological discoveries, only 3.5 kilometers away from the town of Tepelena, between the villages of Veliqot and Turan. In the following, the voice of archeology specialists is expected to document and analyze the importance of these findings.

The Minister of Culture, Elva Margariti, also reacted to the discovery, writing in a post on social networks that the archeological findings are related to the inventory of a tomb from the Hellenistic period.

“The underground continues to enrich us with heritage treasures. During the agricultural works in the village of Turan in Tepelena, some random archeological finds have been discovered.

Archaeological finds relate to the inventory of a tomb from the Hellenistic period and consist of coins, ceramic candles and ceremonial ceramic vessels. It is the turn of the scholars to say their word, for further details.

ICTK specialists have gone to the field to carry out on-site verification, documenting the findings and transporting them to IKTK premises. This process will be realized in cooperation with DRTK Gjirokastra specialists.

At the same time, the specialists will prepare the relevant report, which will be submitted for review and decision-making to the National Council of Material Cultural Heritage (KKTKM). Further procedures regarding the findings will be determined by the KCCH. “