Shqipëria ka shpallur “non grata” dhe ka dëbuar një diplomat rus në Tiranë. Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë njoftoi sot, se ka dëbuar sekretarin e dytë të ambasadës ruse në Shqipëri, Alexey Krivosheev me argumentin se shkeli masat anti-covid-19.

Tirana zyrtare thotë se pas denoncimeve për shkeljet e masave nga diplomati, i shprehën shqetësimin ambasadorit Mihail Afanasiev. Por shton më tej ministria e Jashtme, ndryshe nga premtimet, diplomati ka vijuar me shkeljen e masave dhe për këtë arsye u shpall “non grata” dhe u dëbua.

“Qeveria Shqiptare dëshiron forcimin e marrëdhënieve miqësore me Federatën Ruse, dhe shpreh keqardhje që vullneti i mirë i të dyja palëve është cenuar nga veprime individuale, të përsëritura të personelit diplomatik rus në Tiranë, në mosrespektimin e masave të marra nga autoritetet shqiptare, për mbrojtjen e popullsisë ndaj COVID-19.

Që prej muajit prill 2020, por dhe në fillim të këtij viti, Qeveria Shqiptare ka pasur ankesa dhe denoncime të vazhdueshme, mbi shkeljet e hapura të masave të marra nga ana e një diplomati të ambasadës së Federatës Ruse në Tiranë.

Përfaqësues të lartë të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme kanë kontaktuar me ambasadorin e Ambasadës së Federatës Ruse në Tiranë, Mihail Afanasiev, duke i bërë me dije shqetësimin për shkeljet e vazhdueshme të masave anti COVID-19 nga diplomati. MEPJ ka mirëpritur dhe e vlerëson thellë rolin plotësisht bashkëpunues të ambasadorit për këtë çështje, me premtimin se këto akte nuk do të përsëriten.

Fatkeqësisht, ndryshe nga premtimet, diplomati ka vijuar me shkeljen e masave, pavarësisht shprehjes së dëshirës së mirë të të dyja palëve për mos përsëritjen e shkeljeve.

Sfidimi i përsëritur i rregullave dhe masave mbrojtëse ndaj pandemisë, dhe shpërfillja e shqetësimeve të institucioneve të shtetit shqiptar lidhur me to, nuk mund të justifikohen e nuk mund të tolerohen më tej.

Me keqardhje, Qeveria Shqiptare ka marrë vendimin të shpallë “Person NON Grata” (person të padëshirueshëm), diplomatin Alexey Krivosheev, me detyrimin që të largohet brenda 72 orësh nga momenti i dhënies së njoftimit zyrtar.

Urojmë që ky vendim i imponuar nga mosrespektimi i ligjeve dhe rregullave të shtetit shqiptar, në një kohë kaq sfiduese për të gjithë globin, do të mirëkuptohet plotësisht nga pala ruse, si një masë e dosmosdoshme për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e të gjithë shtetasve brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, qofshin këta shqiptarë ose jo.

Sigurojmë palën ruse për ndjenjat tona miqësore dhe për gatishmërinë tonë, në vijim të punës së mirë të nisur, për përmirësimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve tona” deklaron ministria e Jashtme.

Albania has declared “non grata” and expelled a Russian diplomat in Tirana. The Ministry of Foreign Affairs of Albania announced today that it has expelled the second secretary of the Russian embassy in Albania, Alexey Krivosheev, arguing that he violated the anti-covid-19 measures.

Official Tirana says that after the denunciations for the violations of the measures by the diplomat, they expressed their concern to the ambassador Mikhail Afanasiev. But further adds the Ministry of Foreign Affairs, contrary to the promises, the diplomat continued to violate the measures and for this reason was declared “non grata” and was expelled.

“The Albanian government wants to strengthen friendly relations with the Russian Federation, and expresses regret that the goodwill of both parties has been violated by repeated actions of Russian diplomatic personnel in Tirana, in non-compliance with the measures taken by the Albanian authorities for protection. of population to COVID-19.

Since April 2020, but also at the beginning of this year, the Albanian Government has had constant complaints and denunciations, on the open violations of the measures taken by a diplomat of the Embassy of the Russian Federation in Tirana.

Senior representatives of the Ministry of Europe and Foreign Affairs have contacted the Ambassador of the Embassy of the Russian Federation in Tirana, Mikhail Afanasiev, expressing concern about the continuing violations of anti-COVID-19 measures by the diplomat. The MFA welcomed and deeply appreciated the ambassador’s fully cooperative role in this matter, with the promise that these acts would not be repeated.

Unfortunately, contrary to the promises, the diplomat continued to violate the measures, despite the expression of goodwill of both parties not to repeat the violations.

The repeated challenge of rules and protection measures against the pandemic, and the disregard of the concerns of the Albanian state institutions regarding them, can not be justified and can not be further tolerated.

With regret, the Albanian Government has taken the decision to declare the diplomat Alexey Krivosheev “Person NON Grata” (undesirable person), with the obligation to leave within 72 hours from the moment of giving the official notification.

We hope that this decision imposed by non-compliance with the laws and rules of the Albanian state, in such a challenging time for the whole globe, will be fully understood by the Russian side, as a necessary measure for the protection of health and safety of all citizens within the territory of the Republic of Albania, whether these Albanians or not.

We assure the Russian side for our friendly feelings and for our readiness, following the good work started, for the continuous improvement of the relations between our two countries “, declares the Ministry of Foreign Affairs.