Këtë të enjte një sërë arrestimesh janë kryer në Gjykatën e Krujës mes të cilëve gjyqtarja Enkelejda Hoxha dhe avokati Aldo Tabaku.

Burimebëjnë me dije se shkak për këtë është bërë pasi gjyqtarja Hoxha po lironte nga burgi Saimir Petanin, i arrestuar për vrasje.

Kujtojmë se Petani është ekstraduar nga Italia i dënuar me 25 vite për vrasjen e Romeo Beqirin. Gjithashtu në operacionin e bujshëm të zhvilluar sot në Krujë është dhe vëllai i Petanit, Bledari i cili dyshohet se kanë paguar gjyqtaren për ta liruar.

Ndër të tjera kujtojmë se me urdhër të SPAK këtë të enjte në Krujë janë arrestuar 10 persona të cilët akuzohen për korrupsion.

Të arrestuarit:

Enkeleida Hoxha, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, e dyshuar për veprën penale penale “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 319/ç dhe 25 të Kodit Penal;

Aldo Tabaku, avokat në dhomën e avokatisë Krujë, i dyshuar për veprat penale “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, dhe “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga nenet 245/1 paragrafi i dytë dhe 319/ç të Kodit Penal.

Manuela Mallakuçi, sekretare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë, e dyshuar për veprën penale “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë” dhe “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, parashikuar nga nenet 319/ç dhe 244 të Kodit Penal;

Shkëlqim Korbi, ekspert psikiatriko – ligjor pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore, i dyshuar për veprën penale “Ekspertim i rremë”, parashikuar nga neni 309/2 i Kodit Penal;

Sajmir Petani, i dyshuar për veprën penale “Korrupsioni aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 319/a i Kodit Penal;

Bledar Petani, i dyshuar për veprën penale “Korrupsioni aktiv i gjyëqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 319/a i Kodit Penal;

Altin Skëndaj, i dyshuar për veprën penale “Korrupsioni aktiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 319/a i Kodit Penal;

Gazmir Nezaj, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëëpunim, parashikuar nga neni 245/1 paragrafi i parë dhe 25 të Kodit Penal.

Gentjan Nezaj, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëëpunim, parashikuar nga neni 245/1 paragrafi i parë dhe 25 të Kodit Penal.

Isuf Tanuzi, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, kryer në bashkëëpunim, parashikuar nga neni 245/1 paragrafi i parë dhe 25 të Kodit Penal.

Gjithashtu gjatë hetimit të këtij procedimi penal është evidentuar edhe një rast korrupsioni në shëndetësi dhe në lidhje me këtë rast Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar me vendimin nr.14 datë 10.02.2021 ka vendosur caktimin e masës së sigurimit ndaj shtetasve.

This Thursday, a series of arrests were made in the Kruja Court, including Judge Enkelejda Hoxha and lawyer Aldo Tabaku.

Sources for abcnews.al suggest that the reason for this was done after Judge Hoxha was releasing from prison Saimir Petanin, arrested for murder.

Recall that Petani has been extradited from Italy sentenced to 25 years for the murder of Romeo Beqiri. Also in the sensational operation conducted today in Kruja is Petan’s brother, Bledari, who is suspected of having paid the judge to release him.

Among other things, we remind that by order of SPAK this Thursday in Kruja were arrested 10 people who are accused of corruption.

Arrested:

Enkeleida Hoxha, Judge in the Kruja Judicial District Court, suspected of the criminal offense “Passive corruption of judges, prosecutors and other justice officials”, committed in collaboration, provided by Articles 319 / ç and 25 of the Criminal Code;

Aldo Tabaku, lawyer in the Kruja Bar Association, suspected of the criminal offenses “Passive corruption of judges, prosecutors and other justice officials”, committed in collaboration, and “Exercising illegal influence on persons exercising public functions”, provided from articles 245/1 second paragraph and 319 / ç of the Criminal Code.

Manuela Mallakuçi, Secretary of the Kruja Judicial District Court, suspected of the criminal offenses “Passive corruption of judges, prosecutors and other justice officials” and “Active corruption of persons exercising public functions”, provided by Articles 319 / ç and 244 of the Criminal Code;

Shkëlqim Korbi, psychiatric-legal expert at the Institute of Forensic Medicine, suspected of the criminal offense “False expertise”, provided by Article 309/2 of the Criminal Code;

Sajmir Petani, suspected of the criminal offense “Active corruption of judges, prosecutors and other justice officials”, committed in collaboration, provided by Article 319 / a of the Criminal Code;

Bledar Petani, suspected of the criminal offense “Active corruption of judges, prosecutors and other justice officials”, committed in collaboration, provided by Article 319 / a of the Criminal Code;

Altin Skëndaj, suspected of the criminal offense “Active corruption of judges, prosecutors and other justice officials”, committed in collaboration, provided by Article 319 / a of the Criminal Code;

Gazmir Nezaj, suspected of the criminal offense “Exercising illegal influence on persons exercising public functions”, committed in collaboration, provided by Article 245/1, first paragraph and 25 of the Criminal Code.

Gentjan Nezaj, suspected of the criminal offense “Exercising illegal influence on persons exercising public functions”, committed in collaboration, provided by Article 245/1, first paragraph and 25 of the Criminal Code.

Isuf Tanuzi, suspected of the criminal offense “Exercising illegal influence on persons exercising public functions”, committed in collaboration, provided by Article 245/1, first paragraph and 25 of the Criminal Code.

Also during the investigation of this criminal proceeding was identified a case of corruption in health and in relation to this case the Special Court of First Instance Against Corruption and Organized Crime with decision no. 14 dated 10.02.2021 has decided to impose a security measure to citizens.