Ka disa minuta që fluksi në kthim ka filluar të shtohet në akset bregdetare në drejtim të Tiranës dhe Morinës.

Ka filluar të shtohet fluksi i daljes nga Shëngjini dhe Talja. Ngarkesë te kryqëzimi i Shëngjinit.

Po kështu nga Himara, Radhima e deri në dalje të Vlorës.

Nga Gjiri i Lalzit deri në Maminas ka filluar të shtohet.

Tek rruga dytësore në plepa ka fluks të shtuar në dalje, por trafiku është i rrjedhshëm, pa bllokime.

Tek mbikalimi dhe nënkalimi, në Maminas, ka fluks të shtuar në dalje, por është i rrjedhshëm dhe pa probleme.

Në rrethrrotullimin e Bradasheshit Elbasan trafiku është normal, s’ka fluks.

Hyrja në Tiranë në këto momente ka fluks në rritje.

Deri tani s’ka bllokime, s’ka ndalesa, lëvizja e rrjedhshme.

Policia Rrugore është shtrirë në të gjitha këto akse, me shërbime të shtuara, duke bashkëpunuar e bashkërenduar me Patrullat e Përgjithshme dhe Shqiponjat.

Në akset kryesore rrugore aktualisht vijojnë kontrollet nga Policia Rrugore, me 6 radarë, për të parandaluar shpejtësinë tej normave të lejuara.

Gjithashtu, Policia Rrugore ka marrë masa duke kombinuar shërbimet edhe me shërbime civile që aktualisht janë në patrullim në akset ku ka fluks të madh lëvizjeje, për të parandaluar parakalimet e bllokimet e rrugëve dhe ndëshkuar ata drejtues mjetesh që kryejnë këto shkelje.

Policia Rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve të mos kryejnë manovra në rrugë apo parakalime të gabuara duke u bërë shkak për bllokim të trafikut apo burim aksidenti.

Të vendosin rripin e sigurimit, të mos përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit dhe të presin në radhë në rast bllokimi të trafikut.

 

It has been several minutes since the return flow has started to increase on the coastal axes in the direction of Tirana and Morina.

The outflow from Shengjin and Talja has started to increase. Load at the intersection of Shengjin.

Also from Himara, Radhima to the exit of Vlora.

From Lalzi Bay to Maminas it has started to increase.

On the secondary road in the poplars there is increased flow at the exit, but the traffic is flowing, without blockages.

At the overpass and underpass, in Maminas, there is increased flow at the exit, but it is smooth and smooth.

In the roundabout of Bradashesh Elbasan the traffic is normal, there is no flow.

Entering Tirana at the moment has an increasing flow.

So far there are no blockages, no stops, smooth movement.

The Traffic Police is deployed in all these axes, with increased services, cooperating and coordinating with the General Patrols and the Eagles.

In the main road axes currently follow the controls by the Traffic Police, with 6 radars, to prevent speeding above the allowed norms.

Also, the Traffic Police has taken measures by combining services with civil services that are currently patrolling the axes where there is a large flow of traffic, to prevent overtaking and roadblocks and punish those drivers who commit these violations.

The Traffic Police appeals to all drivers not to perform maneuvers on the road or wrong overtaking, becoming a cause of traffic jams or a source of accident.

Put on your seat belt, do not use your mobile phone while driving and wait in line in case of traffic jam.