Ndërkohë që mbyllja në shtëpi shënon javën tashmë, problem mbeten familjet të cilat kanë pamundësi ekonomike.

Bashkia e Elbasanit së bashku me shoqata të ndryshme që kanë shprehur gatishmërinë kanë nisur shpërndarjen e ushqimeve në familjet e skeduara si më në nevojë.

Po ashtu, qendrat ditore të cilat ofronin ushqim për të moshuarit e vetmuar, tashmë e dërgojnë ushqimin në banesa për të evituar grumbullimet në qendra.

Nga ana tjetër, në kuadër të masave të marra, kundër përhapjes së Covid-19, ekipet zjarrfikëse kanë nisur larjen e rrugëve të qytetit dhe dezinfektimet e tyre.
  

While home closure is already a week away, families with economic disabilities remain the problem.

The municipality of Elbasan together with various associations that have expressed readiness have started distributing food to the families in need most.

Likewise, day care centers that provide food for the lonely elderly are already delivering food to homes to avoid crowding.

On the other hand, as part of measures taken against the spread of Covid-19, fire crews have begun washing the city’s streets and disinfecting them.