Partia Socialiste menjëherë pas zgjedhjeve ka konkretizuar nismën për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta nga detyra. Socialistët pretendojnë se Presidenti Meta ka kryer shkelje të Kushtetutës, para dhe gjatë fushatës zgjedhore.

Ndërkohë kanë qenë 50 deputetë që kanë firmosur kërkesën që nisma për shkarkimin e Metës të futej në Kuvend, nga 35 që duhen gjithsej për të propozuar nisëm në Kuvend.

Ndërkohë që sot paradite u mblodh Konferenca e Kryetarëve ku u vendos që kërkesa të hyjë në kalendarin e punës së Kuvendit si dhe vendosi zhvillimin e seancave plenare në datat 4 maj, 6 maj, 13 maj dhe 20 maj 2021.

Në kërkesë thuhet se nisma vjen me qëllimin e sigurimit të besueshmërisë së popullit te roli i kreut të Shtetit si një nevojë e shteti të së Drejtës. Socialistët që kanë frimosur shprehen se janë të bindur se Presidenti Ilir Meta gjatë periudhës para dhe gjatë fushatës zgjedhore 2021 ka shkelur rëndë dhe në mënyrë flagrante Kushtetutën.

Më tej në dokument thuhet se Ilir Meta ka cënuar ndjeshëm besueshmërinë e qytetarëve tek roli i Presidentit dhe nuk e ka ushtruar detyrën e tij në përputhje me Kushtetutën.

The Socialist Party immediately after the elections has concretized the initiative for the dismissal of President Ilir Meta. The Socialists claim that President Meta has committed violations of the Constitution, before and during the election campaign.

Meanwhile, there were 50 deputies who signed the request that the initiative for the dismissal of Meta be introduced in the Assembly, out of 35 that are needed in total to propose an initiative in the Assembly.

Meanwhile, this morning the Conference of Presidents convened where it was decided that the request be included in the work calendar of the Assembly and decided to hold plenary sessions on May 4, May 6, May 13 and May 20, 2021.

The request states that the initiative comes with the aim of ensuring the credibility of the people in the role of the head of state as a need of the rule of law. The socialists who have made a statement say that they are convinced that President Ilir Meta during the period before and during the 2021 election campaign has seriously and flagrantly violated the Constitution.

Further in the document provided by ABC it is stated that Ilir Meta has significantly violated the credibility of the citizens in the role of the President and has not exercised his duty in accordance with the Constitution.